skrip1-head1
line decor
4/2010 - АВТОРСКИ СТАТИИ
line decor

 
 
 
 

ЛЕЧЕНИЕ НА АКНЕ С КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ ЕКСТРАКТ ОТ НЕВЕН
(CALENDULA OFFICINALIS) В УЧЕБНО-КОЗМЕТИЧНИЯ ЦЕНТЪР „ТОП БЮТИ” – СОФИЯ

Ж. Ибрахим, Зл. Димитрова, Ст. Георгиев, В. Маджаров и Ст. Титева
Резюме. Доказаните в плацебо-контролирани клинични опити антимикробни, противогъбични и антивирусни свойства на различни водно-алкохолни екстракти на невен върху различни щамове микроорганизми, от една страна, и етиологията на акнето, представляващо сериозен кожен проблем за много млади хора, от друга, са основната предпоставка за приготвянето на течен екстракт от невен, включването му в гел, приготвен с желиращ агент метилцелулоза, и прилагането му при 24 младежи с акне в козметичния и учебен център „Топ бюти” в София. Относителният дял на жените е два пъти по-висок от този на мъжете. След тримесечно третиране при домашни условия с козметичните продукти на основата на екстракт от невен и периодични посещения в козметичния център за провеждане на съответните процедури всички са попълнили теста, съдържащ десет въпроса. След обработка и анализ на техните отговори се установява, че преди да потърсят помощ в козметичния център, младежите с акне са потърсили медицинска консултация с лекар дерматолог (54%), с общопрактикуващ лекар (29%) и със спе­циалист по медицинска козметика (17%). Особен интерес представляват отговорите, свързани с оценки на резултатите от терапията. Повече от половината младежи са решили успешно този проблем, липсва ефект само при двама, а при 1/3 има частично подобрение и се налага по-продължителна терапия.
Ключови думи: екстракт и гел от невен (Calendula officinalis), акне, противовъзпалителен, антимикотичен
и антимикробен ефект

USE OF COSMETIC PRODUCTS CONTAINING EXTRACT OF MARIGOLD (CALENDULA OFFICINALIS) IN CASES OF ACNE
AT THE EDUCATIONAL AND BEAUTY CENTER "TOP BEAUTY"– SOFIA COSMETIC TREATMENT OF ACNE
Zh. Ibrahim(1), Zl. Dimitrova(1), St. Georgiev(1), V. Madzharov(1) and St. Titeva(2)

(1)Department of Pharmaceutical Sciences,  Faculty of Pharmacy, MU – Plovdiv,
(2)Department of Pharmaceutical Tehnology and Biopharmacy, Faculty of Pharmacy, MU – Sofia

Summary. The antimicrobial, antifungal and antiviral properties of various water-alchohol extracts of marigold against different strains of microorganisms, which have been proven in placebo controlled clinical trials, on one hand, and the etiology of acne, posing a serious dermal problem for many young people, on the other hand, are the main prerequisites for the preparation of a liquid extract of marigold, its inclusion in the gel prepared with the gelling agent methylcellulose and its administration in 24 adolescents with acne at the beauty and educational center “Top Beauty" in Sofia. Methods. A liquid extract of marigold was prepared through percolation. The so prepared liquid extract was used for the preparation of gel, based on methylcellulose. The transparent gel was applied on 24 men and women with acne. A standard questionnaire of 10 questions was applied. The relative share of women was twice as high as that of men. After three months treatment at home with
cosmetic products based on extract of marigold and periodic visits to the cosmetic center for having all relevant procedures, all have completed the questionnaire containing ten questions. After processing and analysis of their answers, it was found that prior to seeking assistance
at the beauty center, the young people with acne had sought medical advice with a dermatologist (54%), GP (29%) and with medical
cosmetics expert (17%). Of particular interest were the answers related to assessment of the therapy. Conclusions. More than half of the
young people have successfully solved this problem, there was no effect in only two of them, and in 1/3 there was a partial improvement
and longer therapy is required.
Key words: extract and gel of marigold (Calendula officinalis), acne, anti-inflammatory, antifungal and antimicrobial effect

 

 

ФАРМАКОИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА DEFERIPRONE
М. Манова(1), А. Стоименова(1), В. Цанкова(2), А Савова(1) и Г. Петрова(1)
(1)Катедра „Организация и икономика на фармацията”, Фармацевтичен факултет,
Медицински университет – София, (2)Катедра по фармакология и токсикология,
Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София

Резюме. В настоящото проучване се оценяват разходите за фармакотерапия с Deferipronе, показан за лечение на свръхнатрупване на желязо при пациенти с thalassemia major, при които терапията с Deferoxamine е противопоказана или неподходяща. Фармакоикономическата оценка е направена въз основа на данни от рандомизирани клинични проучвания, налични в PubMed, NICE и Cochrane database, както и данни за разрешенитe за употреба в България терапевтични алтернативи. Данните от сравнението на разходите за годишна терапия са в полза на стандарта за лечение Deferoxamine, следван от Deferiprone. При пероралното приложение на Deferiprone се увеличава съгласието на пациентите за употребата му, затова Deferiprone е по-рентабилната алтернатива за условията на българската система на здравеопазване.
Ключови думи: фармакоикономика, Deferiprone, Deferoxamine, thalassemia major, желязо

PHARMACOECONOMIC EVALUATION OF DEFERIPRONE
M. Manova, A. Stoimenova, V. Tsankova, A. Savova and G. Petrova
Summary.
The current study evaluates the costs of deferiprone, indicated for treatment of iron overload in patients with thalassemia major when deferoxamine therapy is contraindicated or inappropriate. The pharmacoeconomic evaluation is done according to data published in PubMed, NICE and Cochrane database, as well as data on therapeutic alternatives authorized in Bulgaria. The costeffectiveness analysis revealed that annual costs are lower for the treatment with deferoxamine, followed by deferiprone treatment. However, due to its per os administration and better compliance, deferiprone is the preferred alternative for the Bulgarian healthcare system conditions.
Key words: pharmacoeconomics, deferiprone, deferoxamine, thalassemia major, iron

 

 

ФАРМАКОИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА NALTREXONE TABL. 50 MG
А. Стоименова(1), В. Цанкова(2), А. Савова(1), М. Манова(1) и Г. Петрова(1)
(1)Катедра „Организация и икономика на фармацията”, Фармацевтичен факултет,
Медицински университет -- София, (2)Катедра по фармакология и токсикология,
Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София

Резюме. Настоящото проучване има за цел да оцени разходите за фармакотерапия на наркотична и алкохолна зависимост за българските условия, въз основа на анализ на литературни данни за ефикасността и безопасността на Naltrexone hydrochloride, който е конкурентен антагонист на опиодните рецептори и се прилага за лечение на наркотична и алкохолна зависимост. Анализирани са базите данни PubMed, NICE, Cochrane databases с ключови думи naltrexone hydrochloride, efficacy, safety, cost-effectiveness, cost-utility, randomized clinical trials. Подбрани са  публикации, отговарящи на условията да са рандомизирани клинични проучвания, да включват Naltrexone hydrochloride самостоятелно или в комбинация с други продукти, както и да представят данни за ефикасността и безопасността на Naltrexone hydrochloride. Подбрани са 9 проучвания, отговарящи на зададените в методиката критерии. Naltrexone hydrochloride e единствена възможност в момента за терапевтичната практика в България при лечение на алкохолна зависимост и предоставя нови възможности за лечение на наркотичната зависимост, които според чуждестранните проучвания имат висока стойностна ефективност, социални и икономически ползи. За българските условия фармакотерапията с naltrexone с много ниска цена.
Ключови думи: Naltrexone hydrochloride, фармакоикономика, разходи

PHARMACOECONOMIC EVALUATION OF NALTREXONE TABL. 5O MG
A. Stoimenova, V. Tsankova, A. Savova, M. Manova and G. Petrova
Summary.
This study aims to assess the cost of pharmacotherapy of drug and alcohol dependence for the Bulgarian conditions, based on analysis of literature data on the efficacy and safety of naltrexone hydrochloride, which is a competitive antagonist of opioid receptors and is used to treat drug and alcohol dependence. PubMed, NICE, Cochrane databases were analyzed with the following key words: naltrexone hydrochloride, efficacy, safety, cost-effectiveness, cost-utility, randomized clinical trials. Selected publications are eligible to be randomized clinical trials, include naltrexone hydrochloride alone or in combination with other products, and to provide data on efficacy and safety of naltrexone hydrochloride. Selected were 9 studies meeting the criteria specified in the methodology. Naltrexone hydrochloride is the only option
at present for clinical practice in Bulgaria for the treatment of alcohol dependence and provides new opportunities for drug dependence treatment, which according to the foreign trials have a high value efficiency, social and economic benefits. Pharmacotherapy with naltrexone has very low costs for Bulgarian conditions.
Key words: naltrexone hydrochloride, pharmacoeconomics, costs

 

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СВРЪХТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ СРЕЩУ УЧЕНИЦИ НА ВЪЗРАСТ 8-11 ГОДИНИ
П. Гацева(1), Н. Ватев(1) и А. Биволарска (2)
(1)Катедра по хигиена, екология и епидемиология, (2)Катедра по химия и биохимия, Медицински университет – Пловдив
Резюме. Целта на това проучване е да се оцени честотата на свръхтегло и затлъстяване при 126 деца на възраст от 8 до 11 години. Свръхтеглото и затлъстяването бяха определени съгласно Международни критерии за оценка на теглото, предложени от СЗО, 2007. Резултатите показват, че 37,3% от момчетата и почти 40% от момичетата са със свръхтегло и затлъстяване. Предложени са препоръки за разработване на обучителни програми по хранене в училищата с цел изграждане на здравословно хранително поведение и модел на хранене на децата.
Ключови думи: свръхтегло, затлъстяване, деца

PREVALENCE OF OVER­WEIGHT AND OBESITY IN SCHOOLCHILDREN AGED 8-11 YEARS
P. Gatseva, N. Vatev and A. Bivolarska
Summary.
The aim of this study was to evaluate the frequency of overweight and obesity in 126 children aged 8 to 11 years. Overweight and obesity were defined according to the international criteria for weight evaluation proposed by WHO, 2007. The results show that 37,3% of the boys and almost 40% of the girls were with overweight and obesity. For development of a healthy nutritional behavior and eating pattern in school­children recommendations about elaboration of educational program for nutrition in the schools were proposed.
Key words: overweight, obesity, children

 

 

НЯКОИ АСПЕКТИ ЗА РОЛЯТА НА МОДИФИЦИРАНОТО ХРАНЕНЕ ПРИ ПРЕВЕНЦИЯТА НА РАКОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
В. Атанасова
Катедра „Хигиена, екология и епидемиология”, МУ – Пловдив
Резюме. В статията се разглеждат съвременни данни относно ролята на модифицираното хранене при превенцията на раковите заболявания. Посочена е възможността за повлияване на различните стадии на канцерогенния процес чрез хранително суплементиране и една обща здравословна диета и програма. Внимание е отделено на търсенето и създаването на натурални хранителни продукти, източници на антиоксидантни нутриенти. Разгледана е ролята на ликопина в превенцията на хроничните заболявания. Изтъкната е необходимостта от прием на комбинирани антиоксиданти, тъй като те могат да бъдат по-ефективни, отколкото приема на големи количества от единични антиоксиданти.
Ключови думи: хранене, превенция, ракови заболявания, антиоксиданти, ликопин

CURRENT ASPECTS OF THE ROLE OF DIET MODIFICATION IN CANCER PREVENTION
V. Atanasova
Summary.
In the article, current data about the role of diet modification in cancer prevention were considered. The possibility for affecting different stages of cancerous process by diet supplementation and common health diet and program was pointed. The investigation and creation of natural food products as sources of antioxidant nutrients were taken into consideration. The role of lycopene in prevention of chronic diseases was discussed. The necessity of the intake of mixed antioxidants which may be more effective than the intake of large quantity of single antioxidants was underlined.
Key words: diet, prevention, cancer, antioxidants, lycopene

 

 

УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВА БЕЗ РЕЦЕПТА И ЧЕСТОТА НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ
В. Петкова(1) и К. Андреевска(2)
(1)Катедра “Организация и икономика на фармацията”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София,
(2)Катедра „Фармацевтични науки”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – Пловдив

Резюме. Пътнотранспортните произшествия в повечето случаи са предизвикани от самите водачи на моторното превозно средство. За съжаление в повечето случаи те са свързани със смърт или трайна инвалидизация. Годишните загуби за българската икономика, предизвикани от пътните инциденти по пътищата, са около 500 млн. евро. Целта на настоящото проучване е да се анализира и оцени влиянието на употребата на лекарства без рецепта (ОТС) върху способността на водача да шофира и оттам евентуалният риск за причиняване на пътнотранспортно произшествие. От десетте най-използвани лекарства без рецепта 8 водят до нарушение в концентрацията и тяхната употреба може да доведе до риск при шофиране и работа с машини.
Ключови думи: лекарствена консумация, лекарства без рецепта, пътнотранспортно произшествие,
безопасност на движението

OTC DRUG CONSUMPTION INFLU­ENCE ON THE TRAF­FIC ACCIDENT FREQUENCY
V. Petkova and K. Andreevska
Summary.
The traffic accidents most often can be attributed to driver’s activities. Unfortunately they result in death or invalidization. The annual Bulgarian economy losses, caused by traffic accidents are estimated to be about 500 million euro. The aim of this study is to analyze and assess the influence of the OTC drug consumption on the ability to drive and hence the eventual risk for causing a traffic accident. Among top ten used OTC drugs, 8 lead to disturbance of concentration and their use can be a risk factor when driving and working with machines.
Key words: medication, OTC, traffic accident, safety on road

 
© 2009