line decor
НАСТОЯЩО ИЗДАНИЕ
line decor

 
 
 
  АВТОРСКИ СТАТИИ
Х. Благоева.
Приложение на оптичната кохерентна томография при за­болявания на макулата

М. Стойновска.
Оценка на субективните симптоми, свързани с преумора, при работа в офис

Зл. Стойнева.
Съвременни аспекти на дисталната автономна невропатия на горните крайници

Г. Ончева, В. Костова и С. Новачкова.
Професионални цервикални радикулопатии – клинични особености и диагностика

П. Гацева,  А. Биволарска и Л. Алексова.
Връзка между хранителните навици и наднорменото тегло в юношеска възраст

П. Гацева и Н. Чардаклиева-Палийска.
За връзката между качеството на съня при подрастващи и техния успех в училище

К. Коев и И. Каменов.
Клинично проучване за приложението на кортикостероидната терапия
във високи дози при някои увеити

 

ORIGINAL ARTICLES
H. Blagoeva.
Optical coherence tomography application in macular disorders

M. Stoynovska.
Evaluation of subjective symptoms, due to overstrain in offi­ce conditions of work

Zl. Stoyneva.
Modern aspects of the dystal autonomic neuropathy of the upper limbs

G. Oncheva, V. Kostova and S. Novachkova.
Occupational cervical radiculopathies: clinical peculiiatities and diagnosis

P. Gatseva, A. Bivolarska and L. Alexova.
About the relation between nutritional habits and overweight in the adolescence

P. Gatseva and N. Chardaclieva-Paliiska.
About the relationship between sleep quality in adolescents and their school performance

K. Koev and I. Kamenov.
Clinical study of the application of high-dose corticosteroid (pusle therapy) in some forms of uveitis

 
© 2009