line decor
НАСТОЯЩО ИЗДАНИЕ 3/2010
line decor

 
 
 
  АВТОРСКИ СТАТИИ
К. Андреевска, В. Петкова и З. Димитрова.
Маркетингов анализ на фармацевтичния пазар на хронична обструктивна
белодробна болест (ХОББ) и астма за периода 2006-2009 г.

П. Гацева, Г. Петрова и Д. Сиджимова.
Влияние загрязнения воды нитратами и нитритами на здоровье населения и на окружающую
среду (Влияние на замърсяването на водите с нитрати и нитрити върху здравето
на населението и околната среда)

Е. Петрова и Т. Кунева.
История, настояще и перспективи на клиниката и катедрата по професионални болести – София

А. Аговска.
Оценка на здравното състояние на работещи в обувни предприятия

А. Стоименова, В. Цанкова, А. Савова, М. Манова и Г. Петрова.
Фармакотерапия на наркотична и алкохолна зависимост с Naltrexone tabl. 50 mg

 

ORIGINAL ARTICLES
K. Andreevska, V. Petkova and Z. Dimitrova.
Marketing analysis of the drug market for chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) and asthma for the period 2006-2009

P. Gatseva, G. Petrova and D. Sidjimova.
Health and ecological aspects of water pollution with nitrites and nitrates

Е. Petrova and T. Kuneva.
History, present and perspectives of the clinic and the chair of occupational diseases in Sofia

A. Agovska.
Evaluation of health status of shoe factory workers

A. Stoimenova, V. Tsankova, A. Savova, M. Manova and G. Petrova.
Pharmacotherapy of opioid and alcohol dependence with naltrexone tab. 50 mg

 
© 2009