line decor
НАСТОЯЩО ИЗДАНИЕ
line decor

 
 
 
  АВТОРСКИ СТАТИИ
Ил. Коев и В. Сарафян.
Малигнени глиоми – клетъчни и молекулни механизми

К. Коев.
Ефективност на нискоинтензивното лазерно  въздействие  в медицината и главно в офталмологията

М. Даскалов, В. Константинова, С. Новачкова, Н. Цолова и Е. Пирьова.
Периферна невропатия при  чернодробна цироза

М. Даскалов, М. Клисурски, В. Константинова, Н. Мурадян и  Б. Ишпекова.
Мултифокална придобита демиелинизираща сензорна и моторна полиневропатия
(Синдро­м на Lewis-sumner) – с принос на един случай

Е. Петрова.
Белодробни симптоми при прахово експонирани  работници и отражението
на тютюнопушенето  и миналите белодробни болести

В. Несторова, Л. Димитрова, И. Джеджев и Д. Петкова.
Промени на периферната нервна система  при асимптомни работници в контакт с олово

 

ORIGINAL ARTICLES
I. Koev and V. Sarafyan.
Malignant glioma – cellular and molecular mechanisms

K. Koev.
Effect of low intensive lasers in medicine and especielly in ophthalmology

M. Daskalov, V. Konstantinova, S. Novachkova, N. Tsolova and E. Piryova.
Peripheral neuropathy in liver cirrhosis

M. Daskalov, M. Klissurski, V. Konstantinova, N. Muradyan and B. Ishpekova.
Multifocal acquired inflammatory demyelinating sensory and motor polyneuropathy:
a contribution with one case of lewis-sumner syndrome

E. Petrova.
Pulmonary symptoms in workers exposed to dust and their influence by tobacco
smoking and previous pulmonary diseases

V. Nestorova, L. Dimitrova, I. Djedjev, and D. Petkova.
Changes of the peripheral nervous system in asymptomatic lead workers

 
© 2009