skrip1-head1
line decor
3/2009 - АВТОРСКИ СТАТИИ
line decor

 
 
 
 

МАЛИГНЕНИ ГЛИОМИ - КЛЕТЪЧНИ И МОЛЕКУЛНИ МЕХАНИЗМИ
Ил. Коев(1) и В. Сарафян(2)

(1)Клиника по неврохирургия, УМБАЛ “Св. Георги” - Пловдив
(2)Катедра по биология, МУ - Пловдив

Резюме. Глиомите са най-често срещаните първични тумори на ЦНС. Обичайно имат неблагоприятна прогноза. Основните прогностични фактори са възрастта, предоперативното състояние на пациента и хистологичният вид на тумора. Установената различна чувствителност на прилаганата химио- и лъчетерапия при случаи с една и съща хистологична диагноза налага изучаването на биологичните особености в патогенезата на глиомите. Разглеждат се процесите на програмирана и случайна клетъчна смърт (апоптоза, автофагия, некроза), неоангиогенеза, клетъчен имунен отговор. Обсъждат се съвременните прогностични критерии и терапевтични стратегии.
Ключови думи: глиобластом, апоптоза, автофагия, ангиогенеза, клетъчен имунен отговор

MALIGNANT GLIOMA – CELLULAR AND MOLECULAR MECHANISMS
I. Koev and V. Sarafyan
Summary. Gliomas are the most common primary tumors in the central nervous system with usually unfavorable outcome. Basic prognostic factors are age, preoperative state of the patient and the histological type of the tumor. Recently, biological mechanisms in the pathogenesis of glioma are intensively studied because of the different response to chemotherapy and radiotherapy of patients having the same pathomorphological diagnosis. The processes of programmed and accidental cell death (apop­tosis, autophagy, necrosis) and neoangiogenesis are discussed. The cellular immune response in glioblastoma patients is also reviewed. Modern prognostic criteria and therapeutic strategies are pointed out.
Key words: glioblastoma, apoptosis, autophagy, angiogenesis, immune response

 

 

ЕФЕКТИВНОСТ НА НИСКОИНТЕНЗИВНОТО ЛАЗЕРНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В МЕДИЦИНАТА
И ГЛАВНО В ОФТАЛМОЛОГИЯТА

К. Коев

УМБАЛ „Александровска” - София
Резюме. Значителната база от данни, натрупана през последното десетилетие, недвусмислено демонстрира големия потенциал на нискоинтензивното лазерно въздействие (НИЛВ) за стимулирането и ускоряването на репаративните процеси. Физиологичното действие на прилаганите нискоинтензивни лазери е биостимулиращо. Обзорът на литературните данни показва, че терапевтичният диапазон на плътността на лазерната мощност за НИЛВ в офталмологията се простира от 0.05 до 0.3 mW/cm2. Обобщено може да се каже, че терапевтичното НИЛВ има мощен противовъзпалителен, противохерпесен, болкоуспокояващ, регенеративен, съдоразширяващ и стимулиращ имунната защита ефект.
Ключови думи: нискоинтензивни лазери, репаративни процеси, биости­му­лация, офталмология, антивъзпалително действие

EFFECT OF LOW-INTENSIVE LASERS IN MEDICINE AND ESPECIАLLY IN OPHTHALMOLOGY
K. Koev

Summary. A significant data base, piled up during the last decades, undoubtedly demonstrates the great potential of low intensity laser activity (LILA) for stimulating and accelerating the processes of reparation. The physiological activity of the low intensity lasers applied is biostimulating. The review of literature data demonstrates that the therapeutic span of the density of laser power for LILA in ophthalmology ranges between 0.05 and 0.3 mW/sq.cm. In general, the therapeutic LILA has a powerful anti-inflammatory, anti-herpetic, pain-killing, regenerative, vasodilating and stimulating the immune defense effect.
Key words: low intensity laser, reparation, bio-stimulation, ophthalmology, anti-inflammatory effect

 

 

ПЕРИФЕРНА НЕВРОПАТИЯ ПРИ ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА
М. Даскалов(1), В. Константинова(1), С. Новачкова(1), Н. Цолова(2) и Е. Пирьова(2)

(1)Клиника по неврология
(2)Клиника по гастроентерология,  УМБАЛ “Царица Йоанна - София
Резюме. Съществуват данни за наличието на периферна невропатия при хронични чернодробни заболявания, включително и при чернодробна цироза. Някои автори са скептични по отношение на съществуването на такава невропатия. В представеното проучване сме изследвали електрофизиологично 10 пациенти с чернодробна цироза, с цел доказване наличието на периферна невропатия. Общо са изследвани 85 нерва, като при 45 се откриват отклонения от нормата. Промените засягат повече нервите на краката като сетивномоторна невропатия, предимно аксонален тип на увреда. В ръцете по-изразено е увреждането на сетивните нерви, като едновременно се наблюдават аксонален и демиелинизиращ тип увреда.
Ключови думи: чернодробна цироза, периферна невропатия, електрофизиологично изследване

PERIPHERAL NEUROPATHY IN LIVER CIRRHOSIS
M. Daskalov, V. Konstantinova, S. Novachkova, N. Tsolova, E. Piryova

Summary. Pripheral neuropathy has been reported in association with chronic liver disease, including liver cirrhosis. Some authors have been reluctant to accept the existence of this neuropathy. In the present study, we investigated 10 patients with liver cirrhosis electrophysiologically in order to demonstrate the presence of peripheral neuropathy. We investigated in total 85 nerves, and the nerve conduction studies were abnormal in 45 of the nerves. The changes affected more the nerves in the legs as axonal sensory  motor neuropathy. The pattern of involvement of the hands was predominantly axonal and demyelinating sensory neuropathy.
Key words: liver cirrhosis, peripheral neuropathy, electrophysiologic study

 

 

МУЛТИФОКАЛНА ПРИДОБИТА ДЕМИЕЛИНИЗАРАЩА СЕНЗОРНА МОТОРНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ
(СИНДРОМ НА LEWIS-SUMNER) С ПРИНОС НА ЕДИН СЛУЧАЙ
М. Даскалов, М. Клисурски, В. Константинова, Н. Мурадян и Б. Ишпеков
а

Клиника по неврология, УМБАЛ „Царица Йоанна”
Резюме. Синдромът на Lewis-Sumner (СЛС) е рядко срещан вариант на хронична възпалителна демиелинизираща полиневропатия. Неговата диагноза не е лесна и често се бърка с мултифокалната моторна невропатия или с други хронични полиневропатии. В статията се описва за първи път в нашата литература случай на СЛС. Дискутират се диагностичните критерии и затрудненията при разграничаване на тази придобита форма на полиневропатия.
Ключови думи: електромиография, синдром на Lewis-Sumner, мултифокална придобита демиелинизираща сензорна
и моторна полиневропатия

MULTIFOCAL ACQUIRED INFLAMMATORY DEMYELINATING SENSORY AND MOTOR POLINEUROAPHY: A CONTRIBUTION WITH
ONE CASE OF LEWIS-SUMNER SYNDORME

M. Daskalov, M. Klissurski, V. Konstantinova, N. Muradyan and B. Ishpekova

Summary. Lewis-Sumner syndrome (LSS) is a rare variant of the chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Its diagnosis is difficult and the condition is misdiagnosed often as multifocal motor neuropathy or other peripheral neuromuscular disorder. The present case is the first complex description of history, clinical, EMG and laboratory data of LSS in Bulgarian scientific literature. Discussed are diagnostic criteria and differential diagnoses.
Key words: electromyography, Lewis-Sumner syndrome, multifocal acquired inflammatory demyelinating sensory and motor polyneuropathy

 

 

БЕЛОДРОБНИ СИМПТОМИ ПРИ ПРАХОВО ЕКСПОНИРАНИ РАБОТНИЦИ И ОТРАЖЕНИЕТО
НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО И МИНАЛИТЕ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ

Е. Петрова

Център по професионални болести,
Клиника по професионални заболявания, УМБАЛ “Св. Ив. Рилски” - София

Резюме. Цел на настоящото проучване е да се установи интензитетът на субективните белодробни симптоми и диагностичната им стойност за откриване на пневмокониоза или прахов професионален бронхит при работници, експонирани на неорганични пра­хове, както и да се уточни ролята на факторите тютюнопушене и минали белодробни болести за по­явата на белодробни симптоми. Обект на гнездово cross sectional case-control проучване са клиничните симптоми (кашлица със/­без експекторация, лесна умора, задух) и факторите тютюнопушене и минали белодробни болести при 116 прахово експонирани миньори от добив на кафяви въглища в мини “Бобов дол”, 113 от добив на черни въглища в “Балкан 2000”, 53 - от антрацитен добив в мина “Антра”, 198-от оловно-цинков добив в “Лъки”, Горубсо, 120 азбест-експонирани работници и 121 неекспонирани (контролна група). Резултатите показват: 1. Преобладават субективните белодробни симптоми при работници, експонирани на азбестов и каменовъглен прах, по-слабо изразени при миньори на оловно-цинкови руди. 2. Субективните симптоми не са патогномонични за диагностиката на праховите професионални болести, но наличието на оплавания при експонирани на неорганични прахове е сигнал за търсене на пневмокониоза или прахов бронхит. 3. Влиянието на тютюнопушенето върху белодробните симтоми трябва да насочи профилактичните програми към прекратяването му при работници, експонирани на неорганични прахове. 4. Необходима е внимателна оценка на състоянието на дихателната система при постъпващи на рискова прахова работа.
Ключови думи: азбест, кварц, тютюнопушене, минали белодробни болести, субективни симптоми

PULMONARY SYMPTOMS IN WORKERS EXPOSED TO DUST AND THEIR
INFLUENCE BY TOBACCO SMOKING AND PREVIOUS PUL­­MONARY DISEASES
E. Petrova
Summary.
The aim of the study was to establish the intensity of the subjective pulmonary symptoms and to asses their diagnostic value for differentiation of pneumoconiosеs or dust occupational bronchitis in workers exposed to non-organic dust, as well as to define the role of harmful risk fac­tors as tobacco smoking and previous lung diseases on the subjective sym­p­to­ms. Objects of the nested cross sectional case-control study were the clinical symptoms (cough with/without sputum, easy fatique, brethlessness), and exogenous harmful risk factors as tobacco smoking and previous pulmonary diseases in 116 dust exposed miners in brown coal mining in “Boov dol”, 113 miners - from black coal mining in “Balkan 2000”, 53 miners - from anthracite mining in “Antra”, 198 miners - from lead-zinc ore mining in “Lucky”, and 120 asbestos exposed workers, as well as 121 non-exposed to dust individuals, used as a control group. Following conclusions were drawn: 1. Subjective pulmonary symptoms in workers exposed to asbestos and coal dust predominated, less expressed in miners from leadzinc ore mining. 2. The subjective symptoms are not pathognomonic for diagnostics of the occupational dust diseases, but the presence of lung symptoms in workers exposed to non-organic dusts should provoke to look for pneumoconiosis or dust occupational bronchitis. 3. The influence of the pulmonary symptoms by tobacco smoking requires preventive measures against tobacco smoking. 4. A correct assessment of the lung status in persons applying for a job in risk dust industries is proposed.
Key words: asbestos, quartz, tobacco smoking, previous lung diseases, subjective symptoms

 

 

ПРОМЕНИ НА ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМА ПРИ АСИМПТОМНИ РАБОТНИЦИ В КОНТАКТ С ОЛОВО
В. Несторова(1), Л. Димитрова(1), И. Джеджев (1) и Д. Петкова(2)
(1)Клиника “Професионални заболявания”
(2)Клиника “Белодробни болести”

Медицински университет  “Проф. д-р П. Стоянов” – Варна
Резюме. Настоящото проучване цели установяването на електроневрографските (ЕНГ) отклонения на периферните нерви като ранни субклинични прояви при работници с продължителна експозиция на ниски стойности на оловни аерозоли в работната среда. Изследвани са 88 здрави работници от акумулаторно произвоство на възраст 32 до 53 години, със средни стойности на олово в кръвта 58.1 µg/dl и продължителност на контакта с оловни аерозоли 10,6±6,52 (4.2-26.4) г. Резултатите са сравнени с контролна група от 80 души без данни за заболявания на периферната нервна система и контакт с токсични нокси. Лица с алкохолна и диабетна полиневропатия са изключени и от двете изследвани групи. Проследени са субективните оплаквания, неврологичният статус, токсикологичните показатели и ЕНГ параметри – дистално латентно време (ДЛВ), амплитуда и скорост на n. medianus, n. ulnaris et n. tibialis и симпатиков кожен отговор (СКО) на n. medianus. Субективни оплаквания от тръпнене на пръстите на ръцете има при 32% от работниците. Хипестезия по дистален тип за крайниците се установи при 9% от изследваните. При 52.5% души се регистрират ЕНГ промени предимно на моторните влакна на изследваните нерви по демиелинизационен тип. ДЛВ на СКО в групата на експонираните с олово работници е значимо удължено спрямо контролната група (р < 0.005). Регистрираните ЕНГ промени (демиелинизационни промени на моторните влакна) и абнормни СКО при работниците са ранни субклинични прояви на засягане на периферната нервна система при хронична експозиция на оловни аерозоли. Липсва корелация между продължителността на експозиционния период и установените промени.
Ключови думи: оловна интоксикация, периферна невропатия, симпатиков кожен отговор

CHANGES OF THE PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM IN ASYMPTOMATIC LEAD WORKERS
V. Nestorova, L. Dimitrova, I. Dzhedzhev and D. Petkova
Summary.
The aim of this study was to follow the electroneurographical (ENG) parameters as early detection of occupational related impairment of peripheral nerves in workers exposed to lowlevel lead aerosols. 88 healthy male workers exposed to lead in a lead acid battery factory, aged between 32-53 years, mean blood lead levels (PbB) 58.1 µg/dl, range 37.8-79.0 µg/dl, exposure duration mean
10,6±6,52 (4.2-26.4) years and 80 non exposed referents were investigated. There were no clinical symptoms or signs of nerve damage in either group. Alcoholism and diabetes were excluded in both groups. The following parameters were examined: subjective complaints, neurological status, toxicological data, ENG parameters - motor nerve distal la­ten­cy (DML), amplitude and conduction velocity (MCV) of ulnar, median, tibial nerves and skin sympathetic response (SSR), obtained by standard techniques of supramaximal percutaneus nerve electrical stimulation and surface recording. Subjective complaints - in 32% of the patients, there were registered mild distal extensor weakness and paraesthesia of the upper limbs. Neurological status - distal hypesthesia in the extremities in 9% of the workers. Subclinical damage of the peripheral nerves such as motor fibre demielinization was registered in 52.5% of the workers. The distal latency of SSR was in leadexposed group significantly longer (p < 0.005) in comparison with results obtained in controls. ENG data of disturbance of the peripheral nerves (motor fiber demyelinisation) and abnormal SSR in asymptomatic workers were registered. This might be considered as a more sensitive indicator of the subclinical effect of the chronic exposure to lead. No correlation was seen between ENG changes and exposure duration.
Key words: lead intoxication, peripheral neuropathy, sympathetic skin response

 

 
© 2009