line decor
НАСТОЯЩО ИЗДАНИЕ 2/2010
line decor

 
 
 
  АВТОРСКИ СТАТИИ
Е. Бързашка, Н. Тоцев, Д. Ангелов и Т. Андреев.
Случай на кърмаче с множествена хемангиоматоза на черния дроб

К. Андреевска, В. Петкова и З. Димитрова.
Медико-социален анализ на разпространението на хроничната обструктивна белодробна болест

Р. Стоянова и Д. Танева.
Социално-икономически изследвания в здравеопазването – финансови и информационни ограничения

П. Гацева, Д. Славчева, И. Сираков и С. Славчева.
Сравнителна оценка на микробиологичното замърсяване на храните в пет области на Южна България

А. Стоименова, А. Савова, М. Димитрова, М. Манова  и Г. Петрова.
Анализ на разходите и разход–минимум за фармакотерапия на нелекувани HIV-инфектирани пациенти с Emtricitabine

В. К. Сердюк.
Оценка экологического воздействия автомобильного транспорта на состояние органов дыхания
жителей г. Минска. (Оценка на въздействие на автомобилния транспорт върху състоянието
на органите за дишане на жителите на гр. Минск, Беларус)

Safinamide

 

ORIGINAL ARTICLES
E. Barzashka, N. Totsev, D. Angelov and T. Andreev.
A case of a baby with multiply liver hemangioma

K. Andreevska, V. Petkova and Z. Dimitrova.
Medico-social analysis of chronic obstructive pulmonary disease

R. Stoyanova and D. Tancheva.
Socio-economic investigations in public health – financial and information limitations

P. Gatseva, D. Slavcheva, I. Sirakov, S. Slavcheva.
Comparative evaluation of microbiological food contamination in five districts of South Bulgaria

А. Stoimenova, А. Savova, M. Dimitrova, М. Manova and G. Petrova.
Cost analysis and cost-minimisation of pharmacotherapy of treatment-naive HIV-infected with emtricitabine

V. K. Serdyuk.
Vehicle environmental impact assessment of the respiratory organ status of the citizens of Minsk, Belarus

Safinamide

 
© 2009