line decor
НАСТОЯЩО ИЗДАНИЕ 1/2010
line decor

 
 
 
  АВТОРСКИ СТАТИИ
В. Несторова, Л. Димитрова, И. Джеджев, Б. Иванов и Д. Петкова.
Нарушения на автономната нервна система при работници, експонирани на олово

E. Бързашка.
Терапевтично поведение при кавернозни хемангиоми с кожна локализация в кърмаческа възраст

К. Коев и И. Каменов.
Интраоперативни и следоперативни усложнения на витреоретиналната хирургия ри диабетна ретинопатия

В. Атанасова, Г. Певичарова и С. Костадинова.
Изследване влиянието на доматено пюре с високо съдържание на бета-каротин и пшеничен
зародиш върху съдържанието на нитрити и токсичния им ефект в опит in vitro при плъхове

М. Ляпина, Зл. Стойнева, Е. Воденичаров и Л. Боянова.
Патофизиологични механизми на микроциркулаторните автономни нарушения при вибрационна болест

КРАТКИ СЪОБЩЕНИЯ
В. Сердюк и Ю. Важник.
Иридодиагностика как маркер профессиональных заболеваний преподавателей
Белорусской государственной политехнической академии (Иридодиагностиката
като маркер на професионалните заболявания при университетските преподаватели)

В. К. Сердюк.
Иридодиагностика критических состояний развития подростка.
(Иридодиагностика на критичните състояния в развитието на юношите)

 

ORIGINAL ARTICLES
V. Nestorova, L. Dimitrova, I. Djedjev, B. Ivanov and D. Petkova.
Disturbance of the autonomic nervous system in workers exposed to lead

E. Barzashka.
Therapeutic behavior in skin located cavernous hemangiomas in infants

K. Koev and I. Kamenov.
Intraoperative and postoperative complications of vitreoretinal surgery in cases of diabetic retinopathy

V. Atanasova, G. Pevicharova and S. Kostadinova.
Effect of high beta-carotene tomato paste and wheat germ on the nitrite content and nitrite
toxicity in in vitro experiment in rats

M. Lyapina, Zl. Stoyneva, E. Vodenitcharov and L. Boyanova.
Pathophysiological mechanisms of vibration-induced white finger

BRIEF REPORTS
W. Serdyuk and Yu. Vazhnik.
Iridodiagnosis as marker of occupational diseases of university lecturers

W. Serdyuk.
Iridodiagnosis of critical status of adolescent development

 
© 2009