skrip1-head1
line decor
1/2009
line decor

 
 
 
 

АВТОРСКИ СТАТИИ
Г. Чернев.
„Магическото докосване” на lichen ruber verrucosus et reticularis of Kaposi?


Д. Байкова.
Оценка на приема на храна при деца, отглеждани в детски ясли


А. Въткова-Костанте.
Анализ на здравното състояние и на заболяемостта с временна нетрудоспособност при учители  в ромски училища

Г. Петрова и П. Гацева.
Проучване върху нивото на информираност  на студенти по специалността “управление  на здравните грижи”
от Мeдицинския университет – Пловдив, относно негативните здравни последици  от тютюнопушенето


Е. Петрова.
Азбестоза и азбест-обусловени болести


В. Боснев.
30 години лаборатория по клинична невровегетология

 

ORIGINAL ARTICLES
G. Tchernev.
Тhe “Magic touch” of lichen ruber verrucosus et reticularis of Kaposi?


D. Baykova.
Nutrition estimation in children raised in nurseries


A. Vatkova-Kostante.
Analysis of morbidity with temporary disability in teachers from roma schools


G. Petrova and P. Gatseva.
Investigation of information level of “Health care management” students from Medical university of Plovdiv on negative
health consequences of smoking


Е. Petrova.
Asbestosis and asbestos-related diseases


W. Bossnev.
30 years laboratory of clinic neurovegetology

 
© 2009