Полезно за изследователя:

Използване на базата данни Scopus за библиометричен анализ

С въвеждането си през м. ноември 2004 г., Scopus бързо се превръща в инструмент от първостепенна необходимост за библиотекарите и изследователите, които издирват и проследяват академичната, техническа, медицинска и социално-научна литература. Scopus обхваща над 15 000 издания на над 4 000 издатели от целия свят, позволявайки издирването на цитации в мащаб, невъзможен за самостоятелна реализация от друга база данни. През 2005 г. продуктът печели наградата на Международната информационна индустрия. Съдържанието на базата не се ограничава до публикуваните в списания статии; това, което го отличава от другите бази данни е разширяването на обхвата до 250 милиона научни уеб страници, 13 милиона патента и книжни серии, а напоследък – и до добавянето на избрани източници, включващи стандарти, защитени тези/дисертации, записи от лекции, презентации и пред-печатни издания от институционални репозиториуми и дигитални архиви, като резултатите са представени в опростен табличен формат.
Въпреки, че политиката за покритие на списанията поставя ударение на включването им в базата от 1996 г. насам, до този момент са обхванати 16 милиона статии от списания от преди 1996 г. (в сравнение с 12-те милиона такива след 1996 г.), като тенденцията за ретроспективно включване се запазва във времето.

 

Базата данни предоставя възможности за:

Индексът на Hirsch (2005 г.) набира все по-голяма популярност като измервателен инструмент за научните изяви на даден автор и позволява оценяване на автора въз основа на собствената му работа, вместо въз основа на импакт фактора на списанията, в които е публикувал.

„Един изследовател има индекс h, когато всяка от неговите/нейните h публикации има най-малко h цитации, а всяка от останалите (Np – h) броя статии има не повече от h цитации” (напр. ако от 126 публикации, всяка от 19-те публикации е цитирана най-малко 19 пъти, а всяка от останалите (126-19) публикации е цитирана по-малко от 19 пъти, (авторовият) h индекс е равен на 19).

 

Повече информация по тези и други въпроси, свързани с приложението на Scopus можете да получите в Компютърната зала на ЦМБ-София.

Към началната страница

Към "Новини и събития"