АРХИВ

cover
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com
 

2017

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Сплит-остеотомия И нейното приложение с пиезотом
Х. Факих
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина -- София
Резюме. В публикацията се разглежда темата за сплит-остео­то­мия­та като съвременна хирургична техника за преодоляването на костен де­фицит на алвеоларния гребен (в хоризонтална равнина) в беззъб участък или челюст. Обсъдени са индикациите и контраиндикациите за ней­ното приложение. Описват се и историята, и философията на пиезото­ма в оралната хирургия, предимствата от неговото използване върху костна тъкан при сплит-остеотомията.
Ключови думи: сплит-остеотомия, пиезотом, костен дефицит

Split osteotomy and piezotome surgery
H. Fakih
Department of Oral and Facial Surgery, Faculty of Dental Medicine, Medical University -- Sofia
Abstract. In the article the nature of split osteotomy is discussed. Being a modern surgical approach it could be an indispensable tool in the correction (in a horizontal plane) of a bone deficit of the alveolar crest due to teeth loss. Analyzed are indications and contraindications. Presented is a brief review over the history of the implementation of piezotome in oral surgery and the benefits of cutting bone tissue with the method of split osteotomy.
Key words: split osteotomy, piezotome, bone deficit

 

Болка и сензорни нарушения при шийни дисекции по повод на шийна метастатична болест при злокачествени тумори в лицево-челюстната област
Е. Алексиев(1, 2), Л. Виденова(1, 2), М. Петкова(1), М. Цеков(3) и П. Станимиров(1, 2 )
(1)Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия”, Факултет по дентална медицина, Медицински университет -- София, (2)Клиника по лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ „Александровска“ -- София, (3)Клиника по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, ВМА -- София
Резюме. Провеждането на шийни дисекции по повод злокачествени заболявания в лицево-челюстната област и развитието на шийна метастатична болест довеждат до последици от оперативната интервенция, свързани с нарушаване на сетивната функция и развитие на болков синдром. Степенната изява на последиците зависи от обема на оперативната интервенция. Целта на изследването е да се установи нивото на сензорните нарушения и болката постоперативно при различни по обем шийни дисекции. Резултатите показват липса на зависимост на сензорните нарушения от обема на оперативната интервенция, респективно от вида на шийната дисекция. При оценка на болковия синдром се установява най-високо ниво на болката при супраомохиоидна шийна дисекция, следвана от болката при радикална шийна дисекция. Най-ниски нива на болка са регистрирани при селективна шийна дисекция.
Ключови думи: болка, сензорни нарушения, шийни дисекции, злокачествени заболявания, лицево-челюстна област

 Pain and sensory dysfunction in neck dissection due to neck metastatic diseases in malignant tumors at maxillofacial region
E. Aleksiev(1, 2), L. Videnova(1, 2), М. Petkova(1), M. Zekov(3) and P. Stanimirov(1 ,2 )
(1)Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dental Medicine, Medical University -- Sofia, (2)Department of Maxillofacial Surgery, University Hospital Aleksandrovska -- Sofia, (3)Department of Cardiovascular Surgery and Angiology, Military Hospital -- Sofia
Abstract. Neck dissection due to malignancies in that region results often in sensory disorders and pain syndrome. The expansion of the surgical field is important in terms of the damage and the severity of complications. Aim of this study is to establish the level of sensory disorders in different cases with neck dissection. Results show that no direct association could be found between the volume of surgical input or the type of neck dissection. Evaluating the pain syndrome we established highest level of postsurgical pain in cases with supraomohyoid neck dissection, followed by cases with radical neck dissection. Lowest levels of pain were found in cases with selective dissection.
Key words: pain, sensory disorders, neck dissection, malignancy, maxillofacial area

 

 

ОБЗОРИ

ГЕРМЕКТОМИЯ
Ц. Цветанов
Катедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет -- Пловдив
Резюме. Гермектомията представлява отстраняване на зъбния зародиш в ранния стадий на минерализацията. Отстраняването на зародишите на долните мъдреци води до забавяне темпа на растеж на челюстта. Същевременно при малко по размери ретромоларно пространство прорязването на долните мъдреци е свързано с упражняване на подчертан натиск върху вторите молари, а оттук и върху цялата зъбна дъга. В стремежа за заемане на място в зъбната редица те се явяват компонент от факторите, водещи до ортодонтски аномалии. Целта на обзора е да се представят обсъжданията в литературата за терминология, показания, лечебни методи и усложнения след оперативната интервенция.
Ключови думи: гермектомия, долни трети молари, лечение

GERMECTOMY
Ts. Tsvetanov
Department of Oral Surgery, Dental Faculty, Medical University -- Plovdiv
Abstract. Germectomy is the extraction of the tooth germ in early stage of mineralization. Remove the germs of lower third molars lead to decrease a jaw growth rate. Eruption process of third molars in insufficient retromolar space is associated with pressure into the adjacent second molars and the dental arch. Тhey are part of factors for dental arch alignment and can lead to orthodontic anomalies. The aim of this review is to present the discussions in literature about terminology, indications, treatment methods and complications after surgery.
Key words: germectomy, lower third molars, treatment

 

Брой 1/2010
Брой 2/2010
Брой 3/2010

Брой 1/2011
Брой 2/2011
Брой 3/2011

Брой 1/2012
Брой 2/2012
Брой 3/2012

Брой 1/2013
Брой 2-3/2013

Брой 1/2014
Брой 2/2014
Брой 3/2014

Брой 1/2015
Брой 2-3/2015

Брой 2016

Брой 2017