РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

 • Обемът на предлаганите публикации е приблизително около 10-12 стандартни машинописни страници
 • (ст.м.с.) за оригинални статии; около 15-17 ст.м.с. за обзори и до 5 ст.м.с. за реферати на статии, рецензии,
 • научни съобщения и др. (като в този обем влиза всичко). 1 ст.м.с. = 1800 знака; 2,5 ст.м.с. съставят 1
 • печатна страница от списание формат А4.
 • Под имената на авторите се посочва местоработата им, обозначена с цифров индекс.
 • Всяка статия и всеки литературен обзор са придружени от резюме в обем до 15 реда, в което се посочват:
 • цел и обект на изследването, основни данни за методиката, резултати и изводи, както и от ключови думи.
 • На английски език се превеждат заглавието, резюмето, ключовите думи, местоработата, а имената на
 • авторите се транскрибират.
 • Оригиналните научни статии включват задължително обособени раздели: "Материал и методи",
 • "Резултати", "Обсъждане" и "Изводи". За всички жанрове се подразбира необходимостта от увод и
 • дефинирана цел на изследването.
 • Позоваванията на библиографските източници в текста се правят с цифровото им обозначение в
 • квадратни скоби.
 • Пристатийната библиография се подрежда по азбучен ред на фамилията на първия автор или по реда
 • на цитирането в текста. Изписването на всеки източник е на нов ред с арабска номерация. Данните се
 • оформят по следния начин:
 • – Статии: Автор(и). Заглавие на статията. Заглавие на списанието (съкратено по Index Мedicus), година,
 • том (volumen), номер на книжката (брой) в скоби, страници (от-до). Пример: Yakub YN, Freedman RB, Pabico
 • RC. Renal transplantation in systemic lupus erythematosus. Nephron, 1981, 27(1), 197-201.
 • – Публикации от сборник: Автор(и). Заглавие. В: (за латиница In:) Заглавие на сборника. Поредност на
 • изданието, редактори. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до). Пример:
 • Wilkinson AH. Evaluation of the transplant recipient. In: Handbook of Kidney Transplantation. 2nd ed. G. M. Danovitch
 • (Ed.). Boston, Little, Brown and Co., 1996, 109-122.
 • – Книги: Автор(и). Заглавие. Местоиздаване (град), издателство, година на издаването, страници (от-до).
 • Пример: Шейтанов Й. Системни васкулити. С., ЦИМ, 1997, 8-11.
 • Ако авторите са до трима, се изписват фамилиите, последвани от инициалите им (без точки). Когато
 • авторите са повече от трима, след името на третия се пише "и др." (за латиница – "et al.").
 • Илюстративният материал (таблици, фигури, снимки) се представя вътре в текста със съответни
 • заглавия и легенди на български език.
 • Всеки ръкопис се придружава от авторска декларация, че материалът не е публикуван досега, освен
 • като резюме на съобщение, изнесено на научна проява.
 • Материалите се изпращат на e-mail на организационния секретар или се предават на eлектронен носител
 • и разпечатка.
 • ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ – http://www.medun.acad.bg/cmb_htm/iziskvanija-avtori- obsti.html
 

Проф. Р. Угринов, д.м.н.,
научен редактор

Д-р Кр. Янева, д.м.,
научен секретар

Проф. Д. Атанасов, д.м.
Доц. В. Свещаров, д.м.
Доц. Ст. Владимиров, д.м.
Доц. Б. Петров, д.м.