АРХИВ

cover
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com
 

Бр. 3/2014

АВТОРСКИ СТАТИИ

BIODENTINE И ВИТАЛНА АМПУТАЦИЯ СЛЕД ВТОРИЧНО УСЛОЖНЕНИЕ НА ФРАКТУРИРАН МАКСИЛАРЕН РЕЗЕЦ
Р. Кабакчиева(1) и К. Димова(2)
(1)Катедра по детска дентална медицина, ФДМ, МУ -- София,
(2)Студент кръжочник, V курс по дентална медицина, ФДМ, МУ -- София

Резюме. Публикацията е сбор от 2 части, които са взаимосвързани. Първата част е обзорно представяне на биоматериала BiodentineTM в сравнение с биоактивните пулпопокривни средства калциев хидроксид и mineral trioxide aggregate (MTA). Втората част представя клиничен случай на успешно лечение с BiodentineTM, приложен като пулпопокривно средство при витална ампутация на максиларен централен резец с незавършено кореново развитие, с травма, некомплицирана фрактура на коронката и по-късно настъпили усложнения. Пациентът е лекуван и контролиран в продължение на 3 години. Изходът за зъба е завършване на кореновото му развитие, запазване виталитета на кореновата пулпа и естетично възстановяване на коронката.
Ключови думи: BiodentineTM, пулпопокривни средства, витална пулпотомия, постоянни зъби

BIODENTINE IN VITAL PULPOTOMY AFTER A COMPLICATION WITH FRACTURED MAXILLARY INCISOR
R. Kabakchieva(1) and K. Dimova(2 )
(1)Department of Child Dental Medicine, Faculty of Dental Medicine, MU -- Sofia,
(2)Faculty of Dental Medicine, MU -- Sofia

Summary. The publication contains two interrelated parts. The first part is a comprehensive comparison between the BiodentineTM biomaterial and alternative pulp capping materials such as calcium hydroxide and mineral trioxide aggregate (MTA). The second part represents a clinical case of a successful treatment with BiodentineTM, which was utilized as a pulp capping material in vital pulpotomy of maxillary central incisor with immature root development, with trauma, uncomplicated fracture of the crown and subsequent complications. The tooth has been treated and controlled over a period of three years. The treatment outcome was a completed root development, preservation of the root pulp vitality and aesthetic restoration of the crown.
Кey words: BiodentineTM, pulpcapping agents, vital pulpotomy, permanent teeth

 

ФРАКТУРИРАНИ МАКСИЛАРНИ ИНЦИЗИВИ ПРИ ДЕТЕ С МЕЗИОДЕНС --
ЛЕЧЕБЕН ПОДХОД

Р. Кабакчиева(1) и Р. Димитров(2)
(1)Катедра по детска дентална медицина, ФДМ, МУ -- София,
(2)Студент кръжочник, V курс дентална медицина във ФДМ, МУ -- София

Резюме. Цел на статията е да се представи лечебният подход при дете с мезиоденс и фрактура на постоянните максиларни резци. Травмите в юношеска възраст са честа патология и лекарите по дентална медицина притежават рутина в решаването на всеки случай. Доста по-малка е вероятността такава патология да бъде съчетана с мезиоденс. Лечебният протокол включваше последователни стъпки за запазване виталитета и естетиката на зъб 11, ендодонтско лечение в два етапа на зъб 21 при проведено в началото естетично възстановяване и паралелна екстракция на свръхбройния зъб. Случаят е допълнен и с установения от нас фамилен признак на мезиоденс при второто дете в семейството.
Ключови думи: мезиоденс, максиларен централен резец, естетична рехабилитация

FRACTURED FRONTAL TEETH IN CHILD WITH MESIODENS -- A TREATMENT APPROACH
R. Kabakchieva(1) and R. Dimitrov(2)
(1)Department of Child Dental Medicine, Faculty of Dental Medicine, MU -- Sofia,
(2)Faculty of Dental Medicine, MU -- Sofia

Summary. The purpose of this article is to present a treatment approach for a clinical case with fractured permanent frontal teeth and mesiodens. Trauma cases in adolescence are common pathology and usually the treatment is а part of the dentist routine. Much less likely such pathology can be combined with the presence of mesiodens. Our treatment protocol included sequential steps to preserve the vitality and esthetics of a tooth 11, endodontic treatment in two stages of tooth 21, and parallel extraction of the supernumerary tooth. The report is complemented with the established family history of supernumerary teeth.
Ключови думи: mesiodens, maxillary central incisor, esthetic rehabilitation

 

ОБЗОРИ

НЕОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕКАВИТИРАНИ АПРОКСИМАЛНИ КАРИОЗНИ ЛЕЗИИ НА ВРЕМЕННИ И ПОСТОЯННИ ДИСТАЛНИ ЗЪБИ -- НОВИ ЛЕЧЕБНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Р. Кабакчиева и Н. Гатева
Катедра по детска дентална медицина, ФДМ, МУ -- София
Резюме. Лечението на кариеса чрез инфилтрация с нисковискозни пластмаси е относително нов микроинвазивен лечебен метод с огромен потенциал в детската дентална медицина. Този метод може да се използва за стациониране на емайлови кариозни лезии, развиващи се по гладките зъбни повърхности, както и по апроксималните повърхности на временните молари и постоянните молари и премолари.
Ключови думи: апроксимални лезии, временни зъби, кариесна инфилтрация, постоянни зъби, ICON®DMG

NON OPERATIVE TREATMENT OF NON-CAVITATED APPROXIMAL CARIOUS LESIONS OF PRIMARY AND PERMANENT DISTAL TEETH -- NEW TREATMENT OPTIONS
R. Kabaktchieva and N. Gateva
Department of Child Dental Medicine, Faculty of Dental Medicine, MU -- Sofia
Summary. Treatment of caries through infiltration with low-viscosity resin is a relatively new microinvasive method with great potential in pediatric dentistry. This method can be used for stationing of enamel carious lesions developed on smooth tooth surfaces, as well as on the approximal surfaces of primary molars, permanent molars and premolars.
Key words: approximal lesions, primary teeth, caries infiltration, permanent teeth, ICON®DMG

 

Брой 1/2010
Брой 2/2010
Брой 3/2010

Брой 1/2011
Брой 2/2011
Брой 3/2011

Брой 1/2012
Брой 2/2012
Брой 3/2012

Брой 1/2013
Брой 2-3/2013

Брой 1/2014
Брой 2/2014
Брой 3/2014

Брой 1/2015