АРХИВ

cover
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com

Бр. 3/2012

АВТОРСКИ СТАТИИ

ПРЕДОПЕРАТИВНА ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
НА ЦЕРВИКОФАЦИАЛНИ ЛАМБА

Р. Узунов(1) и В. Свещаров(2)

(1)Факултет по дентална медицина, МУ – София, (2)Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина, МУ -- София
Резюме. Закриването на големи мекотъканни дефекти в ин­фра­ор­би­талната и букалната област е отговорен и нерядко труден за решение проблем в пластично-възстановителната и лицево-челюстната хирургия. В първата част на статията са представени добре документирани случаи на някои от основните техники за закриване на големи лицеви дефекти с локална пластика --използвайки тъканните резерви по съседство или от граничните зони--ретроаурикуларната, субменталната и шийната област. Във втората и третата част се представят някои важни корелации за букалната и шийните области и връзката им с предоперативното планиране на ламбата.
Ключови думи: цервикофациални ламба, пластични операции в областта на лицето и шията

R. Uzunov and V. Sveshtarov. PREOPERATIVE EVALUATION OF THE CERVICOFACIAL ROTATION FLAPS USAGE
Summary. The closure of large soft tissue defects in the infraorbital and buccal areas is often a difficult problem in plastic, reconstructive and maxillofacial surgery. The first part of this article presents some well documented cases of basic techniques for closure of large facial defects with local tissues, using skin on adjacent areas or retroauricular, submental and neck areas. The second and the third parts provide various important measurements and correlations for buccal and cervical areas which facilitates preoperative flap planning.
Key words: cervicofacial rotation flaps, head and neck reconstructive surgery


ОБЗОРИ

МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА НА ЧОВЕШКАТА КОЖА -- ИЗСЛЕДВАНИЯ, СТОЙНОСТИ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ
М. Христова1 и В. Свещаров2
(1)Стажант, Факултет по дентална медицина – София, (2) Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина  София

Резюме. Изследването на механичните свойства на кожата и зависимостта им от възраст, пол и анатомична област е обект на професионален интерес за биофизици, дерматолози и хирурзи. Настоящият обзор дава информация за еластичността, разтегливостта и ретракцията на кожата на лицето и шията. Отчитането на тези параметри осигурява възможност за предвиждане на степента на разтегляне и свиване на дадено ламбо, за да не се допуска прекомерно напрежение при транспозицията и адаптирането му. Коефициентите на разтегливост и ретракция на кожата дават информация за тъканните резерви при местна пластика по съседство и с тъкани от граничните зони.
Ключови думи: механични свойства на кожата, еластичност, ретракция

M. Hristova and V. Sveshtarov. MECHANICAL PROPERTIES OF HUMAN SKIN – STUDIES, MEASURES, REGULARITIES
Summary. The study of the mechanical properties of the skin and their dependence on age, sex and anatomical region is a subject of professional interest to biophysicists, dermatologists and surgeons. This overview provides information on the elasticity, stretch and retraction of the skin of the face and neck. Consideration of these parameters gives the opportunity to predict the degree of dilation and contraction of a flap thus avoiding excessive tension in its transposition and adaptation. Coefficients of elongation and retraction of the skin provide information about local tissue reserves in plastic and adjacent tissue from the border areas.
Key words: skin properties, elasticity, retraction

 

РОЛЯТА НА НАВИГАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ХИРУРГИЯ
Р. Узунов
Факултет по дентална медицина, МУ --София
Резюме. Компютърно асистираната хирургия (КАХ), създадена първоначално за нуждите на неврохирургията, представлява метод, използващ компютърните технологии за предоперативно планиране и интраоперативно ръководене на хирургични интервенции. Целта на статията е да се представят същността и методиката на приложение на КАХ, както и да се направи обзор на постигнатите резултати в лицево-челюстната област.
Ключови думи: компютърно асистирана хирургия, навигационни системи, лицево-челюстна област

R. Uzunov. NAVIGATION SYSTEMS IN MAXILLOFACIAL SURGERY
Summary. Advances in the field of computer-assisted oral and maxillofacial surgery have enabled us to introduce this technique. The registration, the planning and simulation phase, the surgical phase and the postoperative phase are presented and illustrated with figures. Within this article we present a review of the development of this rapidly evolving technique.
Key words: computer-assisted maxillofacial surgery, navigation systems, maxillofacial region

 

ТОЧКОВИ СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕЖЕСТТА НА ТРАВМАТА. ИЗПОЛЗВАНЕ НА MFISS В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ТРАВМАТОЛОГИЯ
Е. Деливерска
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина, МУСофия
Резюме. В статията се разглежда въвеждането на точкова система Maxillofacial Injury Severity Score (MFISS), въведена от J. Zhang за оценка на нараняванията при получена лицево-челюстна травма (ЛЧТ). Разглеждат се 902 случая с ЛЧТ, като се използва MFISS. Системата MFISS е базирана на Abbreviated Injury Scale, 1990 revision (AIS-90), и се дефинира като резултат, получен от сумирането на трите най-високи AIS точки в лицево-челюстната област (ЛЧО) и сумата от ISS на три лицево-челюстни функционални параметъра: малоклузия, затруднено отваряне на устата и лицева деформация. При тяхното проучване е установена корелация между MFISS и цената на лечение, както и между MFISS и болничния престой. Отскоро въведената MFISS може да се използва, за да се разглежда комплексно характерът и тежестта на ЛЧТ, както и корелацията между тях и цената на лечението.
Ключови думи: лицево-челюстна травма, точкови системи, оценка на травмата

Е. Deliverska. SCORING SYSTEM FOR MAXILLOFACIAL TRAUMA SEVERITY
Summary. Presented is an introduction of a new injury severity score system, the Maxillofacial Injury Severity Score (MFISS) developed to evaluate the characteristics of injury from maxillofacial trauma. The scale was designed on the basis of Abbreviated Injury Scale, 1990 revision (AIS-90), and defined as the product of the sum of the three highest maxillofacial AIS scores and the sum of the injuryseverity scores for three maxillofacial functional parameters, malocclusion, limited mouth opening, and facial deformity. A total of 902 patients with maxillofacial trauma were presented. There was correlation between the MFISS and the cost of treatment and days of stay in hospital. The newly established MFISS thus characterizes maxillofacial injury severity while reflecting the management costs and treatment complexity.
Key words: maxillofacial trauma, scoring system, trauma evaluation

 

Брой 1/2010
Брой 2/2010
Брой 3/2010

Брой 1/2011
Брой 2/2011
Брой 3/2011

Брой 1/2012
Брой 2/2012
Брой 3/2012

Брой 1/2013
Брой 2-3/2013

Брой 1/2014
Брой 2/2014
Брой 3/2014

Брой 1/2015