АРХИВ

cover
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com

Бр. 3/2011

АВТОРСКИ СТАТИИ

ТЪКАНЕН ОТГОВОР СПРЯМО ПУЛПОПОКРИВНИ СРЕДСТВА
С БИОЛОГИЧНА АКТИВНОСТ ПРИ ДИРЕКТНО ПОКРИТИЕ

Р. Василева и Д. Цанова
Катедра по консервативно зъболечение и ендодонтия, Факултет по дентална медицина, МУ -- София
Резюме. Зъбната пулпа е съединителна тъкан с потенциал за протичане на оздравителни и регенеративни процеси. Много фактори (кариес, кавитетна препарация, травма) могат да отключат реакции от страна на пулпата -- като възпаление, дентинна регенерация, некроза. Основна цел на лечението на пулпата е съхраняване на пулпо-дентиновия комплекс, неговата функция и като цяло на пулпния виталитет. Директното пулпно покритие е метод, който е доказал ефикасността си. Голям брой изследователи са работили в тази област и са тестували много материали. Някои от тях, като калциевия хидроксид и МТА, се използват успешно в денталната практика от години и са се превърнали в златен стандарт като пулпопокривни средства. Все още се търсят материали, които да дават по-предвидими и надеждни резултати. Днес учените се опитват да намерят отговора на този въпрос в прилагането на други средства -- като емайлов екстрацелуларен матрикс, биоактивни амелогенини, стволови клетки, растежни фактори, деривати на емайлов матрикс и много други. За успеха на лечението е важно материалите да са биосъвместими, нетоксични, да стимулират клетъчната пролиферация и диференциация и да не се допуска инфектиране на откритата пулпа. Изследванията показват, че има много нерешени въпроси по този проблем и много по-големи възможности за избор на пулпопокривно средство.

Ключови думи: зъбна пулпа, директно пулпно покритие, пулпопокривни средства

PULP TISSUE RESPONSE TO DIFFERENT BIOACTIVE MATERIALS
USED FOR DIRECT PULP CAPPING

R. Vasileva and D. Tsanova
Summary. Dental pulp tissue has a great healing and regenerative potential. Different factors (caries, cavity preparation, trauma) can produce pulpal response (inflammation -- mild or severe, dentin regeneration, pulpal necrosis). The most important goal of the dental pulp treatment is saving the integrity of dentin-pulp complex, its function and pulpal vitality. Direct pulp capping is the possible way for solving this problem. Many investigations have been made and many pulp capping materials have been tested. Some of them like calcium hydroxide, MTA have been used successfully for many years and they are even gold standard for the pulp capping procedures. There is an issue if there is anything else that might be used as a pulp cap agent and that might lead to more predictable results. Nowadays, scientists try to find the answer of this question in using other materials, such as enamel extracellular matrices, bioactive amelogenines, stem cells, growth factors, enamel matrix derivаtives and many others. For the treatment success the pulp capping agent should be biocompatible, nontoxic, to induce cell proliferation and differentiation. It is important also the pulp to be protected against microbial infection. The investigations show the problems to be solved and the greater possibilities for choosing different pulp capping materials.

Key words: dental pulp, direct pulp capping, pulp capping materials

 

ФЛУОРНИ ГЕЛОВЕ И ПЯНА
Р. Алексиева(1) и Р. Кабакчиева(2)
(1)Лекар по дентална медицина на свободна практика,
(2)Катедра по детска дентална медицина, ФДМ, МУ -- София

Резюме. Настоящата статия е втората част от обзорния преглед на локалните флуориди и има за цел да представи съвременен преглед на флуорните гелове и пяна, индикациите и препоръките за употребата им, да индентифицира основните продукти, налични на пазара, и тяхната флуорна концентрация. Тази информация е предназначена за практикуващите лекари по обща и детска дентална медицина и ще им помогне в избора на локални флуорни средства.

Ключови думи: флуориди, кариес-превенция, локална флуорна профилактика, флуорен гел, флуорна пяна

FLUORIDE GELS AND FLUO­RIDE FOAMS
R. Aleksieva and R. Kabaktchieva

Summary. This paper is the second part of our review on local fluorides and aims to examine the recent literature on fluoride gels and foams, the indications and recommendations for their use, and to identify key content and report the brands of fluoride products available on the market. Thе information will become available to the practitioners and will aid them in determining the local fluoride products that best suit the needs of their patients.

Key words: fluoride, caries prevention, local fluoride prophylaxis, fluoride gel, fluoride foam

 

КОРТИКОСПОНГИОЗНИ КСЕНОГРАФТИ С КОЛАГЕН В ПАРОДОНТОЛОГИЯТА
Б. Кръстев и Е. Попова
Катедра „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица”,
Факултет по дентална медицина, Медицински университет -- Пловдив

Резюме. Лечението на пародонталните заболявания е комплексен и сложен процес на възстановяване на всяка една пародонтална структура, като се акцентира на: 1) физиологичните особености; 2) специфичните фактори и 3) стимулите, водещи до активацията на регенеративните или репаративните процеси. Съвременната пародонтална медицина дава възможност най-успешно да се регенерира алвеоларната кост, която е основен компонент на пародонта. Тази регенерация се осъществява с помощта на присадки (графтинги), които се използват с различни костозаместителни или регенеративни техники. Ксенографтите са едни от най-широко използваните присадки, тъй като могат да се осигурят в големи количества и са се доказали в практиката като костозаместители, които водят до предвидими клинични резултати. Употребата им е: 1) безопасна, 2) икономически обоснована и 3) апробирана в множество клинични изследвания. След автогенните присадки те в най-голяма степен отговарят на идеалните свойства, които един графт трябва да притежава. Кортикоспонгиозните ксенографти са се утвърдили в регенеративната пародонтология, но употребата им под формата на тестообразна маса или гел навлиза едва отскоро. Прибавянето на колаген към тях значително подобрява качествата им и крайните клинични резултати. Целта на настоящия обзор е да се запознаят лекарите по дентална медицина със свойствата и качествата на ксенографтите на базата на кортикоспонгиоза с колаген и с някои от най-съвременните продукти от този клас. Прилагането на хирургични регенеративни техники с кортикоспонгиозни ксенографти с колаген все повече навлиза в практиката и се утвърждава като стандарт в съвременната пародонтална медицина.

Ключови думи: ксенографти, кортикоспонгиоза, колаген, регенеративни техники

CORTICO-SPONGIOUS XENOGRAFTS WITH COLLAGEN IN PERIODONTAL MEDICINE
B. Krastev and E. Popova

Summary. Treatment of periodontal diseases is a complex and sophisticated process of reconstruction, which emphasizes on the: 1) physiology, 2) specific factors and 3) stimuli leading to activation of the regenerative or reparative processes. Contemporary periodontal medicine makes it possible to regenerate alveolar bone, which is a fundamental part of the periodontium. This regeneration is achieved, with bone grafts, used in combination with different grafting or regenerative methods. Xenografts are most widely used because they can be delivered in big quantities and are proved as bone replacers who can lead to anticipated clinical results. Their use is 1) safe 2) financially substantiated and 3) clinically tested in many trials. Next to autografts they in great extent fit the ideal requirements which bone grafts should posses. Cortico-spongious xenografts are proven in regenerative periodonto­logy, but their use in putty or gel consistency is recently being introduced. Adding collagen to them significantly increases their qualities and achieved clinical results. The aim of the current review is to present cortico-spongious xenografts with collagen, their qualities, and characteristics and to introduce some the most contemporary products on the market to the doctors of dental medicine. The implementation of surgical regenerative techniques with cortico-spongious xenografts with collagen is more and more entering daily clinical dental practice and is confirmated as a standart in contemporary periodontal medicine.

Key words: xenografts, cortico-spongial tissue, collagen, regenerative techniques

РЕФЕРАТИ

Поведение на здравноосигурени по Medicaid от щата Уисконсин при нетравматични спешни стоматологични състояния

 

Брой 1/2010
Брой 2/2010
Брой 3/2010

Брой 1/2011
Брой 2/2011
Брой 3/2011

Брой 1/2012
Брой 2/2012
Брой 3/2012

Брой 1/2013
Брой 2-3/2013

Брой 1/2014
Брой 2/2014
Брой 3/2014

Брой 1/2015