АРХИВ

cover
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com

Бр. 3/2010

ОБЗОРИ

КОСТНИ ТРАНСПЛАНТАТИ. ІІІ. ХЕТЕРОТРАНСПЛАНТАТИ
Ж. Инджова

Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия,
Факултет по дентална медицина, Медицински университет -- София

Резюме. Изборът на костозаместващ материал зависи от обема и типа на костния дефект. Най-популярният хетеротрансплантат е телешки по произход. Тези материали имат остеокондуктивен потенциал. Те играят ролята на скеле за постепенното изпълване с кост на костния дефект. Представени са различните видове хетеротрансплантати и е направена съпоставка между човешка и телешка кост. Описани са механизмите на резорбиране, значението на порьозността, предимствата и недостатъците на тези материали.

Ключови думи: хетеротрансплантати, порьозност, резорбция, предимства, недостатъци

 

BONE GRAFT MATERIALS. III. XENOGRAFTS
J. Indjova

Summary. The choice of graft material depends on bone defect volume and type. Most popular xenograft material is bovine in origine. Xenografts have osteoconductive potential. They are acting as a scaffold. Different types of xenografts are presented and comparison is being made between human and bovine bone. The resorption processes and the meaning of porosity are described, as well as some xenograft products.

Key words: xenografts, porosity, resorption, advantages, disadvantages

 

КОСТНИ ТРАНСПЛАНТАТИ. IV. СИНТЕТИЧНИ ТРАНСПЛАНТАТИ
Ж. Инджова

Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия,
Факултет по дентална медицина, Медицински университет -- София

Резюме. След екстракция на зъб се наблюдава резорбция на алвеоларната кост. Атрофията на алвеоларния гребен може да доведе до естетични, хирургични проблеми и затруднения при протетичното възстановяване. В този обзор са представени най-често използваните синтетични трансплантати -- хидроксиапатит, калциев фосфат, материали с коралов произход, костозаместители на полимерна основа и биоактивни стъклени керамики. Тези материали се използват при реконструкция на костни дефекти, като осигуряват скеле за възстановяването и растежа на костна тъкан.

Ключови думи: синтетични биоматериали, костна аугментация

 

BONE GRAFT MATERIALS. IV. SYNTHETIC BONE MATERIALS
J. Indjova

Summary. Alveolar bone resorption is often observed after tooth extraction. Atrophy of the alveolar ridge may cause esthetic and surgical problems in prosthetic dentistry. In the following review discussed are the most commonly used synthetic materials -- hydroxyapatite, calcium phosphate, coralline, HTR polymer, bioactive glass ceramics. These materials are used to reconstruct bone defects by providing a scaffold for bone tissue repair and growth.

Key words: synthetic biomaterials, bone augmentation

КАЗУИСТИКА

ВРОДЕН ГРАНУЛОЗОКЛЕТЪЧЕН ТУМОР С ОПИСАНИЕ НА ОЩЕ ЕДИН СЛУЧАЙ
Ст. Цветанов(1), Р. Ненов(2) и М. Караиванов(3)

(1)Отделение „ Орална хирургия със сектор ЛЧХ”,
(2)Клиника по оториноларингология,
(3)Катедра „Патологична анатомия”, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” -- Плевен

 Резюме. Описва се клиничен случай на гранулозоклетъчен тумор, или вроден епулис, с големи размери при двудневно новородено дете. Проведено е хистологично и хистохимично изследване. Наличието на висок процент позитивни клетки към S100 protein доказва произхода от швановите клетки. Големите размери на тумора са довели до функционални смущения и затруднения при анестезията.

Ключови думи: конгенитален епулис, доброкачествен неоплазъм

 

ANOTHER CASE OF CONGENITAL GRANULAR CELL TUMOR
S. Tsvetanov, R. Nenov and M. Karaivanov

Summary. A clinical case of a large-sized congenital granular cell tumor or congenital epulis (CE) was described in a two-day newborn child. Histological and histochemical examinations were performed. The origin of the examined tumor was proven as schwann-cellular by the high percentage of S100-positive cells. The observed functional disturbances and difficulties in anesthesia application were due to the large size of the tumor.

Key words: congenital epulis, benign neoplasm

РЕФЕРАТИ

Агресивно поведение и фрактури в лицевата област

Орофарингеален карцином -- знания на лекарите и стоматолозите от Масачузетс

Единични фиброзни тумори в областта на главата и шията

 

Брой 1/2010
Брой 2/2010
Брой 3/2010

Брой 1/2011
Брой 2/2011
Брой 3/2011

Брой 1/2012
Брой 2/2012
Брой 3/2012

Брой 1/2013
Брой 2-3/2013

Брой 1/2014
Брой 2/2014
Брой 3/2014

Брой 1/2015