АРХИВ

cover
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com
 

Бр. 2-3/2015

АВТОРСКИ СТАТИИ

Запазване на алвеолата след екстракция
Х. Факих и С. Парушева

Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина -- София
Резюме. В публикацията се прави преглед на литературата по темата предпазване (презервация) на алвеолата, описва се протоколът на манипулацията. Авторите предлагат и свой метод за автотранс­план­та­ция на блок-графт, взет от ментума с трепан борер, който да отговаря на размерите на алвеолата с цел нейното предпазване при по-големи дефекти в костните стени.
Ключови думи: екстракция, запазване на алвеолата, автотранс­планта­ция на блок-графт

Protection of the socket after extraction
H. Fakih and S. Parusheva
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dental Medicine -- Sofia
Summary. The publication reviews the literature on the subject protection (preservation) of the socket, and describes the protocol of the treatment. The authors propose a method for autologous block-graft taken from mentum with trepan bur, that matches the size of the socket, with the purpose to protect it when there is a large bone defect in the wall.
Key words: extraction, socket preservation, autologous bone graft

ОБЗОРИ

Растежни фактори и костна регенерация
С. Парушева
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина -- София
Резюме. Растежните фактори са естествени биологични фактори на организма, които имат способността да регулират жизнени функции, свързани с клетъчна миграция, диференциация, пролиферация, матриксно моделиране и ангиогенеза в хирургичната рана. Възможностите за стимулиране на тъканното възстановяване и костната регенерация в раната са причина непрекъснато да се развиват и усъвършенстват техниките за получаване на автогенни растежни фактори. Повишаването на концентрацията на тромбоцитите в кръвните продукти води до усилване на оздравителния процес. Съществуват много техники с различни протоколи за работа и получаване на различни биологични продукти. PRP -- богата на тромбоцити плазма, е първата генерация тромбоцитен концентрат след фибриновите лепила. Богатият на тромбоцити фибрин (PRF) принадлежи към ново поколение тромбоцитни концентрати с опростен протокол и без биохимична обработка на кръв. Стремежът при всяко следващо поколение е да се намалява оздравителният период, усложненията при хирургична интервенция и да се ускори и подобри тъканната регенерация.
Ключови думи: растежни фактори, костна регенарация, дентална хирургия

Growth factors and bone regeneration
S. Parusheva
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dental Medicine -- Sofia
Summary. Growth factors are naturally occurring biological agents, having the ability to regulate vital functions associated with cell migration, differentiation, proliferation, matrix modeling, and angiogenesis in the surgical site. The capabilities to stimulate tissue repair and bone regeneration in wound, is a reason to continuously develop and improve the techniques for obtaining autologous growth factors. The increase of the platelet concentration in the blood products result in an enhancement of the healing process. There are many techniques with different protocols for handling and preparation of various organic products. PRP -- platelet rich plasma is the first generation platelet concentrate after the fibrin glue. Platelet Rich Fibrin (PRF) belongs to a new generation of platelet concentrates with simplified protocol and without biochemical processing of blood. Each generation seeks to reduce healing time, complications in surgery, and to accelerate and improve tissue regeneration.
Key words: growth factors, bone regeneration, dental surgery

 

Делегирането като принцип за ефективно управление на времето
М. Драганова и Т. Веков
Факултет по обществено здраве, МУ -- Плевен
Резюме. Делегирането е трудноприложимо в ежедневната практика на повечето от съвременните ръководители. То е един от подходите за оси­гур­я­ване на време на мениджъра за планиране и организация на ресурси и за коучинг на хората, които се нуждаят от помощ. В статията се анализират пре­димствата и недостатъците на делегирането като умение.
Ключови думи: мениджмънт, мениджър, делегиране, обучение

Delegation as an effective principle for the management of time
M. Draganova and T. Vekov
Faculty of Public Health, Medical University -- Pleven
Summary. Delegation is defined as a transfer of responsibility for the per­formance of a task. It is hard to be implied in the everyday practice, being one of the ways to present more time for the manager about: planning and organization of resources, and coaching of the staff if needed. Analyzed are the advantages and disadvantages of the delegation as a skill.
Key words: management, manager, delegation, coaching

 

Брой 1/2010
Брой 2/2010
Брой 3/2010

Брой 1/2011
Брой 2/2011
Брой 3/2011

Брой 1/2012
Брой 2/2012
Брой 3/2012

Брой 1/2013
Брой 2-3/2013

Брой 1/2014
Брой 2/2014
Брой 3/2014

Брой 1/2015
Брой 2-3/2015