АРХИВ

cover
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com

Бр. 2-3/2013

ОБЗОРИ

АУГМЕНТАЦИОННА ПЛАСТИКА НА АЛВЕОЛАРНИЯ ГРЕБЕН С АВТОГЕНЕН КОСТЕН БЛОК ОТ ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ
Хр. Стоянов
Катедра по ОЛЧХ, ФДМ -- София
Резюме. В статията е направен преглед на литературата по въпроса за аугментационната пластика на алвеоларния гребен с автогенна костна присадка от долната челюст. Разгледани са методите и оперативната техника по набиране на костния материал и най-често използваните донорски места. Описани са начините за позициониране и фиксиране на присадката, като са набелязани основните принципи, на които трябва да отговарят. Посочени са размерите и обемът на костните присадки от съответните области и степента на увеличение на височината и дебелината на алвеоларния гребен след аугментация.
Ключови думи: aугментационна пластика, автогенен костен блок, долночелюстни костни присадки, костни дефекти на алвеоларния гребен, дефекти по долната челюст

AUGMENTATION OF THE ALVEOLAR RIDGE WITH AUTOGENOUS BONE GRAFT FROM THE LOWER JAW
Hr. Stoyanov
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dental Medicine, Medical University of Sofia
Summary. This article reviews the literature on the subject of plastic augmentation of the alveolar ridge with autogenous bone graft from the lower jaw. The methods, as well as the operative technique for collecting of bone material, and the most commonly used in such cases donor sites are discussed. The methods of positioning and fixation of the graft in terms of basic principles are described. The size and volume of the bone grafts from the areas and the extent of the increase in height and thickness of the alveolar ridge after augmentation are pointed out.
Key words: alveolar ridge augmentation, autologous bone graft, mandibular bone grafts, alveolar bone defects, jaw defects

АВТОРСКИ СТАТИИ

КЛИНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АУГМЕНТАЦИЯ НА АЛВЕОЛАРНИЯ ГРЕБЕН
С АВТОГЕНЕН КОСТЕН БЛОК ОТ ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ

Хр. Стоянов

Катедра по ОЛЧХ, ФДМ -- София

Резюме. Целта на нaстоящото представяне е да се установят възможностите на автогенната костна трансплантация за увеличаване обема на алвеоларния гребен с оглед последващо протезиране с интра­осални имплантати. В изследването са включени 12 пациенти с общо 15 дефекта в областта на алвеоларния гребен, като е представено разпределението по възраст, пол, обем на дефекта, начин на придобиване на дефекта. Описани са използваните оперативни техники по набиране на костния материал, донорските места и начините за оформяне, ажустиране и фиксиране на костния блок в реципиентната област. Представени са резултати, както и и степента на увеличение на обема на наличната кост след аугментацията.

Ключови думи: aугментация на алвеоларния гребен, автоложни костни присадки, долночелюстни костни присадки, костни дефекти на мандибулата

 

CLINICAL RESULTS OF PLASTIC AUGMENTATION WITH AUTOGENOUS BONE GRAFT FROM THE LOWER JAW

Hr. Stoyanov

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dental Medicine -- Sofia

Summary. The purpose of the study is to identify the potentialities of autogenous bone transplantation in increasing the volume of the alveolar ridge in view of prosthetic procedure with endosseous implants. This study included 12 patients with 15 defects in the alveolar ridge, and showed the distribution by age, sex, size of the defect and mode of acquisition of the defect. The preffered surgical techniques for collecting bone material, donor sites and ways for shaping, adjusting and fixing the bone block in the recipient area are described. The results and the rate of increase of the volume of the available bone after augmentation are presented.

Key words: alveolar ridge augmentation, autologous bone graft, mandibular bone grafts, alveolar bone defects

 

 

3D РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СРЕДЕН ЛИЦЕВ ЕТАЖ --
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

К. Георгиев, Р. Борисов и Р. Величков

Катедра “Орална и лицево-челюстна хирургия”, Катедра “Образна и орална диагностика”, Факултет по дентална медицина -- София

Резюме. Реконструкцията на орбитата в случай на травматични краниофациални дефекти в средната част на лицето често изисква индивидуални хирургични техники. За постигането на най-удо­вле­тво­ри­тел­ни резултати във функционално и естетическо отношение е необходимо въз­становяването на различни анатомични структури, участващи в из­граж­дането на средния лицев етаж. Специфичната форма на орбитата и назоорбитоетмоидалният комплекс са предизвикателство при реконструктивните операции. Представеният случай разкрива възможностите на съвременните 3D технологии за възстановяването с алопластичен материал на орбитата за постигане на най-добри и предсказуеми анатомични и функционални резултати.

Ключови думи: реконструкция, орбита, компютър асистирана хирургия

 

3D RECONSTRUCTION OF MIDFACE -- CASE REPORT

K. Georgiev, R. Borisov and R. Velickov

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Imaging and Oral Diagnostic, Faculty of Dental Medicine -- Sofia

Summary. Orbital reconstruction in case of traumatic craniofacial defects of midface often requires individual surgical approach. Most satisfying results (both functional and aesthetic) can be reached with the recovery of different anatomic structures of midface. Specific shape of orbit itself and naso-orbito-ethmoidal complex is a great challenge for reconstructive surgery. Presented case reveals opportunities of 3D technologies in orbit recovery by using alloplastic grafts for the purpose of best prognosis and results -- functional and aesthetic.

Key words: reconstruction, orbit, computer assisted surgery

 

 

РОЛЯТА НА МИНИИМПЛАНТАТИТЕ ПРИ УСЛОЖНЕНИ ОРТОДОНТСКИ ЛЕЧЕНИЯ

Гр. Йорданова, Л. Андреева и М. Мариянов

Катедра „Ортодонтия“, Факултет по дентална медицина -- София

Резюме. С навлизането на микроимплантатите в ортодонтията клиничната практика се разви в посока да бъде използвана резистентността на костта спрямо по-големи сили, прилагани при тежки случаи. Получените големи сили се използват на къси разстояния, което дава възможност за контрол на посоката и големината им. Различната форма на главичката на винта позволява към него да се включват различни допълнителни приспособления, които улесняват клиничната работа и дават възможност за сегментни лечения. Микроимплантатите са достатъчно малки, за да бъдат поставени на различни места, ако има достатъчно кост. В статията са показани няколко комплицирани казуса, решени успешно с помощта на абсолютната костна опора, осигурена от миниимплантатите. Най-честата употреба на минивинтове е при интердисциплинарните ортодонтски случаи, при които ортодонтът е първият специалист, който решава проблемите за по-късното добро протетично и пародонтално лечение на пациента.

Ключови думи: микроимплантат (минивинт), костна опора

 

THE ROLE OF MINI SCREWS IN COMPLICATED ORTHODONTIC TREATMENTS

Gr. Yordanova, L. Andreeva and M. Marianov

Department of Orthodontics, Faculty of Dental Medicine -- Sofia

Summary. With the presentation of micro-implants in orthodontics prac­tice the clinical efforts had evolved in the direction of using bone resistance against larger forces. These forces were used over short distances, which made possible the control of their direction and size. The different form of the head of the screw allowed the usage of various additional devices to facilitate the clinical workflow and enabled segmental treatments. Micro-implants are usually small enough to be placed at different locations in the mouth if enough bone is available. This article shows some complicated cases which were successfully solved using the bone support provided by the mini implants. The most common application of mini-screws is in the inter­dis­ci­plin­a­ry orthodontic cases where the orthodontist is the first specialist who meets the problem and later follows prothetic and parоdontal treatment.

Key words: micro-implant (mini screw), bone support

 

 

ВЪЗРАСТОВИТЕ ПРОМЕНИ КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПАТОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ В УСТНАТА КУХИНА

Гр. Йорданова1 и П. Станимиров2

(1)Катедра по ортодонтия, ФДМ, МУ -- София, (2)Катедра по ОЛЧХ, ФДМ, МУ -- София

Резюме. В статията се разискват промените, които настъпват с остаряването на твърдите и меките тъкани, и връзката между тях. Особено внимание се обръща на зъбната абразия като нормален ефект на остаряването и като патологичен процес -- по отношение на ефекта, който оказва върху околната лигавица. Тези промени показват каква е диференциалната диагноза и какъв е хирургичният подход при лечението им. Обсъждат се промените в мускулната активност, промените в мастните депа и ремоделирането при костната тъкан. Разгледани са шест клинични казуса с лигавични проблеми, следствие на възрастови изменения, и техните ортодонтски и хирургични лечения. Изведен е алгоритъм за клиничен подход при тази група пациенти.

Ключови думи: зъбна абразия, ортодонтски промени и лечения, патологични процеси

 

AGING AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF PATHOLOGICAL PROCESSES IN THE ORAL CAVITY

Gr. Yordanova(1) and P. Stanimirov(2)

(1)Department of Orthodontics, Faculty of Dental Medicine, MU -- Sofia, (2)Department of Oral and Maxillofacial Surgery,  Faculty of Dental Medicine, MU -- Sofia

Summary. The article discusses the changes that occur with aging of bone and soft tissues and the relationship between them. We pay a special attention to the dental abrasion as a normal effect of aging and as a pathological process with regards to the effect it does on the surrounding mucosa. These changes show what the differential diagnosis is and what a surgical approach in the treatment to this should be undertaken. In the presented article we discuss the changes in the muscle activity, the changes in the fat depots and re-modelling of the bond tissue. Six clinical cases with mucosal problems as an outcome of aging, their orthodontic and surgical treatments are also discussed. Algorithm on clinical approach in this group of patients is derived.

Key words: tooth abrasion, orthodontic changes and treatment, pathological processes

 

Брой 1/2010
Брой 2/2010
Брой 3/2010

Брой 1/2011
Брой 2/2011
Брой 3/2011

Брой 1/2012
Брой 2/2012
Брой 3/2012

Брой 1/2013
Брой 2-3/2013

Брой 1/2014
Брой 2/2014
Брой 3/2014

Брой 1/2015