АРХИВ

cover
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com
 

Бр. 2/2014

ОБЗОРИ

КОМПЛЕКСНА ДИАГНОСТИЧНА ОЦЕНКА И ИНИЦИАЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИТЕ СЪС СЪЧЕТАНИ ТРАВМИ. Advanced Trauma Life (ATLS) И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ТРАВМА -- ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО (втора част)
Е.
Деливерска
Катедра “Орална и лицево-челюстна хирургия”,
Факултет по дентална медицина, МУ -- София

Резюме. Лицево-челюстната травма (ЛЧТ) все още без съмнение е предизвикателство, особено в ранните етапи на лечението при пациентите със съчетани травми. Тези наранявания са честа патология, с която е възможно да се срещне всеки лекар, независимо от мястото, където работи. ЛЧТ може да бъде съпътствана от различни наранявания, засягащи други органи и системи. Лечението и на голямата травма, и на ЛЧТ е претърпяло значително развитие през последните години. Възможно е да възникнат голям брой клинични дилеми, които е необходимо да бъдат взети предвид, базирайки се на данните от литературните източници и на колективния ни опит.
Ключови думи: лицево-челюстна травма, съчетана травма, АТЛС

maxillofacial trauma and associated injuries - initial management and diagnostic appraisal. Advanced Trauma Life (ATLS) and maxillofacial trauma - part II
E. Deliverska
Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Faculty of Dental Medicine, Medical University -- Sofia

Summary. Maxillofacial trauma (MFT) is still a challenge, especially in patients with combined trauma or in early treatment stages. It is a common pathology that every physician can meet, regardless of the place of work. MFT can be accompanied by various injuries that affect other organs and systems. Both treatments of the main trauma and of MFT have passed significant development during the last years. In the treatment of combined MFT patients it is possible a large amount of clinical dilemmas to arise and they must be taken into account having in mind the bibliographic data and our collective experience.
Key words: maxillofacial trauma, associated injuries, ATLS

 

ГИНГИВИТИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ I ЧАСТ. ПЛАКОВО ИНДУЦИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
НА ГИНКИВАТА
Р. Кабакчиева (1) и М. Атанасова(2)
(1)Катедра „Детска дентална медицина”, ФДМ, МУ -- София,
(2)Студентка по дентална медицина, V курс

Резюме. В материала се представят двете най-популярни и широко използвани в клиничната практика класификации на заболяванията на гингивата. Дава се накратко информация за плаково индуцираните заболявания на гингивата в детска възраст, тяхната микробиология, етиология, патогенеза, генетичната предразположеност и клиничната картина. При лечението се обсъждат важността на ранната диагноза и основните лечебни подходи -- премахване на плаката и зъбния камък, оценка на отговора към първоначалното лечение и поддържащата пародонтална терапия. Всички автори приемат, че плаково индуцираните форми на гингивит не трябва да бъдат подценявани, тъй като всеки пародонтит е предшестван от гингивит и ранната диагноза на гингивита е решаваща за успешното лечение и за запазване съзъбието на пациента в добро здраве. Изразяваме съгласие и подкрепяме познаването на заболяванията на гингивата в детска възраст, ранната им диагноза и задължителните подходи на лечение.
Ключови думи: класификация на заболяванията на венците, плаково индуцирани гингивити в детска възраст, лечение

GINGIVAL DISEASES OF CHILDHOOD: PART I -- PLAQUE-INDUCED DISEASES
OF THE GINGIVA

R. Kabakchieva and M. Atanasova
Department of Child Dental Medicine, Faculty of Dental Medicine
Summary. This article reviews the two most popular and widely used classifications of gingival diseases, and makes a short presentation of plaque-induced gingival diseases of childhood (microbiology, etiology, pathogenesis, genetic susceptibility, and clinical features). The importance of early diagnosis is discussed in terms of treatment success. Main treatment approaches, removal of plaque and calculus, evaluation of response to initial treatment and supportive periodontal therapy are also reviewed. Scientists agree that the plaque-induced forms of gingivitis should not be underestimated, because each periodontitis is preceded by gingivitis. Early diagnosis of gingivitis is crucial for successful treatment and preservation of the dental health of the patient. We express our opinion of consent and we agree about the importance of the broad knowledge about gingival diseases in childhood, their early diagnosis and mandatory approaches to treatment.
Key words: classification of the gingival diseases in childhood, plaque-induced child gingivites, treatment approaches

ТОЧКОВИ СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕЖЕСТТА НА ТРАВМАТА. ИЗПОЛЗВАНЕ
НА MFISS В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ТРАВМАТОЛОГИЯ
Е. Деливерска
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия,
Факултет по дентална медицина, МУ -- София

Резюме. В статията се разглежда въвеждането от J. Zhang на точкова система -- Maxillofacial Injury Severity Score (MFISS), за оценка на нараняванията при получена лицево-челюстна травма. J. Zhang обсъжда 902 случая, като използва MFISS. Тази система е базирана на Abbre­via­ted Injury Scale, 1990 revision (AIS-90), и се дефинира като резултат, по­лу­чен от сумирането на трите най-високи AIS точки в лицево-челюстната област и сумата от ISS на три лицево-челюстни функционални параметъра: малоклузия, затруднено отваряне на устата и лицева деформация. Установява се корелация между MFISS и це­на­та на лечение, както и между MFISS и болничния престой. Отскоро въведената MFISS може да се използва, за да се разглеждат комплексно характерът и тежестта на травмата, както и корелацията между тях и цената на лечението.
Ключови думи: лицево-челюстна травма, точкови системи, оценка на травмата

SYSTEM FOR TRAUMA EVALUATION. USAGE OF MAXILLOFACIAL INJURY SEVERITY SCORE (MFISS) IN MAXILLOFACIAL TRAUMATOLOGY
E. Deliverska
Faculty of Dental Medicine, Medical University -- Sofia

Summary. The article reviews some systems for trauma evaluation and comments on the point evaluation system -- Maxillofacial Injury Severity Score (MFISS) introduced by J. Zhang to estimate the injuries in maxillofacial trauma. J. Zhang et al. performed a study in which they examined 902 cases of MFT using MFISS. The system is based on Abbreviated Injury Scale 1990 revision (AIS-90) and is defined by summarizing the three highest AIS points in MFA and the ISS amount of three maxillofacial functional parameters: maloc­clu­sion, disturbed mouth opening and face deformation. During the study of J. Zhang was determined a correlation between MFISS and treatment price, as well as between MFISS and hospital stay. Recently introduced MFISS exa­mines the MFT character and severity as a complex, and on the other hand, the treatment price.
Key words: maxillofacial trauma, point evaluation systems, trauma evaluation

 

 

 

Брой 1/2010
Брой 2/2010
Брой 3/2010

Брой 1/2011
Брой 2/2011
Брой 3/2011

Брой 1/2012
Брой 2/2012
Брой 3/2012

Брой 1/2013
Брой 2-3/2013

Брой 1/2014
Брой 2/2014
Брой 3/2014

Брой 1/2015