АРХИВ

cover
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com

Бр. 2/2012

АВТОРСКИ СТАТИИ

ЗДРАВИНА НА ВРЪЗКАТА С ДЕНТИНА НА ВРЕМЕННИ ЗЪБИ – IN VITRO ИЗСЛЕДВАНЕ НА 4 ГЕНЕРАЦИИ АДХЕЗИВНИ СИСТЕМИ
Н. Гатева1 и В. Диков2
1Катедра „Детска дентална медицина”, ФДМ – София
2Технически университет – София

Резюме. Цел на това изследване е да се сравни здравината на връзката с дентина на временни зъби след апликиринето на 4 генерации адхезивни системи. Върху 60 интактни образеца от временни зъби бяха създадени гладки дентинови повърхности. Образците са разпределени в 6 групи. Използвани бяха 4 генерации адхезивни системи – тристъпкова (OptiBond, FL, Kerr) и двустъпкова (ExciTe, Ivoclar Vivadent) с тотално ецване, двустъпкова (AdheSE, Ivoclar Vivadent) и едностъпкова (AdheSE One, Ivoclar Vivadent) самоецващи. С помощта на фабричен меден пръстен се изработваше изграждането върху оклузалната повърхност и след апликиране на адхезива. Образците бяха съхранявани във вода за 72 h на стайна температура. След това те бяха подложени на тест на макроопън за определяне на здравината на адхезивната връзка с дентина. Разрушените повърхности бяха наблюдавани чрез сканираща елекронна микроскопия (СЕМ) за определяне на вида на провал. Регистрираните стойности за здравина на връзката показват достоверно по-големи стойности при адхезивите с тотално ецване в сравнение със самоецващите адхезиви. В групите със съкратено време на ецване на дентина на 7 s е регистрирана статистически значима най-висока здравина на свързване в сравнение с останалите групи.
Ключови думи: временни зъби, адхезиви с тотално ецване, самоецващи адхезиви, здравина на връзката, СЕМ, време на ецване

DENTIN BOND STRENGTH OF PRIMARY TEETH – IN VITRO STUDY OF 4 CURRENT ADHESIVES.
N. Gateva and V. Dikov

Summary. The aim of this study was to compare dentin bond strength of primary teeth with 4 adhesive systems. Is was created on 60 intact specimens of primary teeth flat dentin surfaces. The patterns were divided in 6 groups. Four different adhesive systems were used: one 3-steps (OptiBond, FL, Kerr), and one 2-steps (ExciTe, Ivoclar Vivadent) total etch adhesive, one self-priming adhesive (AdheSE, Ivoclar Vivadent) and one al in one adhesive (AdheSE One, Ivoclar Vivadent). Resin composite build-ups were constructed by means of conventional copper ring after applying the adhesive. The specimens were stored in water for 72 h at room temperature. After that specimens were tested for macrotensile bond strength. Debonded surfaces were analyzed by SEM. Registered values of bond strength show a fairly large values of total-etch adhesives, as compared with self-etch adhesives. In the groups with shortening dentin etching time of 7 s was recorded statistically significant higher bond strength compared to other groups.
Key words: primary teeth, total etch adhesive, self-etching adhesives, bond strength, SEM,
etching time

 

ОБЗОРИ

КАРИЕСЪТ И ХРАНИТЕ K. Пейчева
Катедра „Консервативно зъболечение“, ФДМ – София
Резюме. Някои храни със своята ацидогенност и кариесогенност могат да променят баланса между процесите на реминерализация и деминерализация в емайла и да доведат до развитие на кариес. В обзора са описани: въглехидрати, честота на хранене, плодове и зеленцуци, кафе, чай, газирани и подсладени напитки, сладкиши, бонбони, ядки, какао, мляко, сирене, дъвки, прополис, подсладители.
Ключови думи: ацидогенност, кариесогенност, плаково pH

CARIES AND FOODS.
К. Peycheva

Summary. Some foods with their acidogenity and cariogenity could change the balance between the processes of remineralization and demineralization in enamel and to result in caries. In this issue are described: carbohydrates, frequency of eating, fruits and vegetables, coffee, tea, soft drinks, sweets, nuts, cacao, milk, chees, gums, propolis, sugar substitues.
Key words: acidogenity, cariesogenity, plaque pH


КАЗУИСТИКА

ЛЕЧЕНИЕ НА ОРОАНТРАЛНИ КОМУНИКАЦИИ С ПОМОЩТА НА МАСТНОТО ТЯЛО
НА БИША – ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА И
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЙ

Х. Факих, М. Александрова, Ж. Инджова и Цв. Трендафилов
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – София
Резюме. Ороантралните комуникации са усложнение в оралната хирургия, особено след екстракция на горни премолари и молари с периапикална патология (най-често горен първи молар) при пациенти с пневматичен тип синус. Наличието им не води до съществен дискомфорт за пациента, но ако не се лекуват адекватно, могат да доведат до образуване на ороантрална фистула или до персистиращ синуит. Няколко метода за затваряне на ороантрални комуникации се прилагат рутинно с висок процент на успех (93% за метода на Реерман, 76% за метода на Пихлер). През последните три десетилетия мастното тяло на бузата се използва с успех при лечението на по-трудни случаи с големи или рецидивиращи ороантрални комуникации.
Ключови думи: ороантрални комуникации, ороантрални фистули, мастно тяло на бузата


OROANTRAL COMMUNICATION CLOSURE USING BICHAT’S FAT PAD

H. Fakih, М. Aleksandrova, J. Indzhova and Tz. Trendafilov
Summary. Oroantral communications are common complications. In dentoalveolar surgery they are often seen after the extractions of upper posterior teeth with periapical pathology (upper first molar most often) in patients with sinus procedans. The presence of oroantral communication itself is not a major problem, however if proper treatment is not provided, severe complications with fistula formation and persistent sinusitis could occur. A number of different techniques have been described for the closure of oroantral communications, and their application is now routine with high success rate (93% for Rehrmann technique and 76% for Pichler palatal flap). During the past tree decades the buccal fat pad became an acceptable and reliable tool in the treatment of difficult cases of large or previously operated oroantral communications.
Key words: oroantral communication, oroantral fistula, buccal fat pad

 

РЕФЕРАТИ

РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА 314 ФРАКТУРИ НА ОЧНИЦАТА
Rosado, P. et J. C. de Vicente. Retrospective analysis of 314 orbital fractures. – Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol., 113, 2012, № 2, 168-171.
Значимост vs. Impact factor и Eigenfactor
Miller, C. S. Impact versus impact factor and Eigenfactor. – Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol., 113, 2012, № 2, 145-146.

 

Брой 1/2010
Брой 2/2010
Брой 3/2010

Брой 1/2011
Брой 2/2011
Брой 3/2011

Брой 1/2012
Брой 2/2012
Брой 3/2012

Брой 1/2013
Брой 2-3/2013

Брой 1/2014
Брой 2/2014
Брой 3/2014

Брой 1/2015