АРХИВ

cover
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com

Бр. 2/2011

АВТОРСКИ СТАТИИ

IN VITRO СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕТ РАЗЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ИЗБЕЛВАЩИ СИСТЕМИ, СЪДЪРЖАЩИ 10% КАРБАМИДЕН ПРЕКИС
И. Димитрова
Катедра по консервативно зъболечение, Факултет по дентална медицина – София
Резюме. Проведено е in vitro избелване с 5 различни избелващи системи на основата на 10% карбамиден прекис в продължение на 14 дни, всеки ден за 4 часа. Промените в цвета са изследвани с помощта на разцветка Vita lumin (Vita zahnfabric – Germany) от един дентален лекар, през деня, по едно и също време. Наблюдението на промените в цвета на зъбите след избелване е за период от 4 години. Най-добър ефект от проведеното избелване за целия период на наблюдение е установен след прилагането на препаратите Opalescence и Rembrandt.
Ключови думи: избелване, карбамиден прекис

IN VITRO COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF FIVE DIFFERENT COMMERCIAL WHITENING SYSTEMS CONTAINING 10% CARBAMIDE PEROXIDE
I. Dimitrova
Summary. In vitro bleaching is conducted with five different whitening systems on the basis of 10% carbamide peroxide for 14 days, every day for 4 hours. The changes in color are assessed with Vita lumin shade (Vita zahnfabric  Germany) by one dentist at the same time during the day. The changes in tooth color after bleaching are monitored for a period of four years. The best effect of bleaching during the entire observation period is observed after the application of Opalescence and Rembrandt whitening agents.
Key words: bleaching, carbamide peroxide

 

IN VITRO ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНОСТ И СТАБИЛНОСТ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ЦВЕТА СЛЕД ИЗБЕЛВАНЕС ПЕТ РАЗЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ПРОДУКТA
ЗА ПЕРИОД ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ

И. Димитрова
Катедра по консервативно зъболечение, Факултет по дентална медицина – София
Резюме. Проведено е in vitro избелване с 5 различни избелващи системи на основата на 10% карбамиден прекис в продължение на 14 дни, всеки ден за 4 часа. Промените в цвета са изследвани с помощта на разцветка Vita lumin (Vita zahnfabric – Germany) от един дентален лекар, през деня, по едно и също време. Наблюдението на промените в цвета на зъбите е за период от 4 години. Първоначална лека регресия в цвета на третираните зъби е намерена между 6-а и 12-а седмица след края на активното третиране, без статистически значими разлики спрямо тези при контролите. За препаратите Opalescence, Nupro Gold и Rembrandt значителна регресия в цвета е установена на 3,5 година, за препарата Nite Whitе в края на 2-рата година, а за препарата Dentist в края на първия месец от активното третиране.
Ключови думи: избелване, карбамиден прекис, регресия в цвета

IN VITRO STUDY OF DURABILITY AND STABILITY OF COLOR CHANGES AFTER BLEACHING WITH 5 DIFFERENT COMMERCIAL PRODUCTS FOR A PERIOD OF FOUR YEARS
I. Dimitrova

Summary. Conducted is in vitro bleaching with 5 different bleaching systems on the basis of 10% carbamide peroxide for 14 days every day for 4 hours. Color changes were assessed with Vita lumin shade (Vita zahnfabric  Germany) by a dentist at the same time during the day. Monitoring of changes in the color of teeth for a period of 4 years was performed. Initial mild regression in color of treated teeth was found between 6th and 12th weeks after the active treatment, without statistically significant differences with the control group. For the agents Opalescence, Nupro Gold and Rembrandt significant regression in color was observed at 3.5 years; for the agent Nite White – at the end of the second year; and for the agent Dentist – at the end of the first month of the active treatment.
Key words: bleaching, carbamide peroxide, color regression

 

РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНИТЕ ТРАВМИ
ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ ЗА 6-ГОДИШЕН ПЕРИОД

Е. Деливерска
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия,
Факултет по дентална медицина, МУ – София

Резюме. Пътнотранспортните произшествия (ПТП) могат да бъдат причина за тежки лицево-челюстни травми (ЛЧТ), които често са съчетани с наранявания на другите органи и системи. Целта на проучването е да се определят най-честите наранявания при пациентите, претърпели ПТП, и да се направи оценка на необходимостта от мултидисциплинарен подход при лечението. Извършен е ретроспективен анализ на всички болни над 10-годишна възраст с ЛЧТ, получени вследствие на ПТП, и лекувани в УМБАЛ „Св. Анна” – София, за последните 6 години. Анализирани са данните от медицинската документация, като се акцентира на мултидисциплинарния подход. Резултатите от проучването включват 309 лица с лицево-челюстни травми, от които 67 са вследствие на ПТП. Преобладават травмите, засягащи средния лицев етаж, в сравнение с тези, засягащи долната челюст. Повечето болни са с повече от една лицева травма. Неврологични, очни, коремни, торакални и ортопедични травми често съпътстват ЛЧТ, получени при ПТП, което е от изключителна важност при диагностиката и лечението им. ПТП са причина за тежки ЛЧТ, като те са съчетани с травми, засягащи други органи и системи. Правилният терапевтичен подход и алгоритъм на поведение на съчетаните травми, получени при ПТП, изисква високо ниво на интердисциплинарно сътрудничество и координиране. Лечението на тези болни е необходимо да се провежда в специализирани за това центрове.
Ключови думи: пътнотранспортни произшествия, лицево-челюстни травми, наранявания, съчетани травми

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE FACIAL INJURIES FROM ROAD ACCIDENTS
FOR A PERIOD OF 6 YEARS

E. Deliverska
Summary. Road traffic accidents cause severe facial injuries and are frequently associated with injuries to other organ systems. The aims of this study were to define the facial injuries suffered by victims of road trauma and to assess the need for a multidisciplinary approach to their management. A retrospective study of all patients over 10 years of age suffering facial injuries over a five year period was conducted. Data was collected on the nature of their facial and other injuries and on the impact of multidisciplinary management on the treatment. Three hundred and nine patients were identified. The midface was injured more frequently than the mandible. The majority of patients had multiple facial injuries. Neurologic, orthopaedic, thoracic and abdominal injuries were common and impacted on the management of the patients’ facial trauma. Road traffic accidents cause more severe facial trauma than other mechanisms of injury. Other organ systems are more likely to be injured and the management of these injuries often impacts on their facial injury treatment demanding high levels of multidisciplinary cooperation.
Key words: road traffic accidents, facial injuries, trauma, associated injuries

ОБЗОРИ

ФЛУОРНИ ЗЪБНИ ПАСТИ И ВОДИ ЗА УСТА ЗА ДЕЦА
Р. Кабакчиева(1) и Р. Алексиева(2)
(1)Катедра по детска дентална медицина, ФДМ, МУ – София
(2)Лекар по дентална медицина на свободна практика

Резюме. Практическaта ефективност от употребата на дентaлни флуориди при кариес-превенцията е широко изследвана, доказана и дискутирана повече от 65 години. Без да отричат ендогенното действие на системните флуориди по време на зъбното развитие, денталните специалисти насочват по-често вниманието си към и залагат на разнообразието и ползите на локалните флуорни средства, които могат да бъдат разделени на две групи: индивидуални (флуорни зъбни пасти, води за жабурене) и професионални (флуорни лакове, гелове, пяна). Поради лесното им приложение и достъпност флуорните пасти за зъби и флуорните води за жабурене се открояват като най-широко използваните флуоридни средства за редуцирането на денталния кариес при деца. Целта на представената обзорна статия е да се направи съвременен преглед на флуорните зъбни пасти и флуорните води за жабурене, да се идентифицират основните продукти, налични на българския пазар, тяхната флуорна концентрация, индикациите им за употреба. Тази информация е предназначена за практикуващите лекари по детска дентална медицина и ще им помогне в избора на локални флуорни средства.
Ключови думи: флуориди, кариес-превенция, локална флуорна профилактика, флуорни зъбни пасти, флуорни води за жабурене

FLUORIDE TOOTHPASTES AND FLUORIDE MOUTHRINSES FOR CHILDREN
R. Kabaktchieva and R. Aleksieva
Summary. The practical effectiveness of dental fluorides for dental caries prevention has been known, researched and discussed for over 65 years. Without denying the effect of systematic fluorides during the tooth development dental specialists are now focusing their attention to the local fluorides diversity and benefits. Local fluoride products can be divided into two groups: for individual (fluoride toothpastes, mouthrinses) and for professional (fluoride varnishes, gels and foams) use. Because of their easy application and availability fluoride toothpastes and mouthrinses prove to be the most widely-accepted local fluoride products in caries-prevention. This systematic review aims to examine recent literature on fluoride toothpastes and fluoride mouthrinses, to identify key content, and to report the brands of fluoride products available on the Bulgarian market with their fluoride concentrations and indications for use. This information will aid the practitioners in determining the local fluoride products that best suit the needs of their patients.
Key words: fluorides, caries, caries prevention, local fluoride prophylaxis, fluoride toothpastes, fluoride mouthrinses, fluoride dentifrices

КАЗУИСТИКА

ЕНДОДОНТСКО ЛЕЧЕНИЕ НА ПОСТОЯНЕН ЗЪБ СЛЕД ВТОРИЧНА ТРАВМА –
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Р. Кабакчиева(1) и С. Гунова(2)
(1)Катедра „Детска дентална медицина”, ФДМ, МУ – София
(2)Студент V курс, Факултет по дентална медицина, МУ - София

Резюме. Фрактурите на зъбите, предизвикани от удар, са често срещана патология в детска възраст. Локални фактори, като сила на удара и положение на главата спрямо предмета на действие, могат да доведат до фрактура на зъбната коронка със засягане или без засягане на пулпата. Фронталните зъби често са обект и на вторични травми, които още веднъж влошават състоянието на травматично увредените зъби. Целта на проучването е да проследим настъпилото усложнение и неговото лечение след вторична директна травма на лекуван фрактуриран първи постоянен максиларен резец със завършено кореново развитие на дете. Конкретният случай е на момче на 11 години, първоначално претърпяло травма и неусложнена фрактура на коронката на зъб 21. При продължително изследване на чувствителността на зъба се установява, че няма промяна във виталитета, следователно лечението включва естетично възстановяване на зъба с композитен материал и два парапулпарни щифта като ретенция. След повторен удар (една година и два месеца по-късно) в областта на същия зъб е настъпил травматичен периодонтит и некроза на пулпата. При релечението на зъба проведохме ендодонтско лечение в 3 сеанса в продължение на 3 месеца. Медикаментите и използваната техника са подбрани по съвременните критерии на ендодонтията в детска възраст. Използвахме калциев хидроксид като временно каналопълнежно средство, след което запълнихме канала с гутаперкови щифтове и силър по метода на латералната кондензация. Резултатът от лечението е стабилизиране на периодонциума, добро херметизиране на зъбния канал и възстановяване на нормалната функция на зъба.
Ключови думи: ендодонтско лечение, травмиран зъб, дете

R. Kabaktchieva and S. Gunova.
ENDODONTIC TREATMENT OF SECONDARY TRAUMATIZED PERMANENT TOOTH

Summary. The tooth fractures caused by impact are often especially in childhood. Local factors such as power of impact and position of the head towards the subject of the impact may cause fractures of the coronal part of the tooth with or without damage of the dental pulp. The front teeth are often an object of secondary trauma, which makes the condition of the traumatized teeth worse. The goal of the study is to follow the complication and its treatment after secondary direct trauma of treated in the past fractured permanent upper incisor with matured root development of a child. The particular case is of a boy 11 years old with noncomplicated trauma -- fracture of 21 tooth (upper left central incisor). On examination of tooth vitality there was no abnormal ulp reaction and therefore the treatment included aesthetic restoration with a composite and two parapulpal pins for retention. After secondary impact (one year and two months later) on the same tooth a traumatic periodontitis and necrosis of the pulp were developed. In order to safe the tooth endodontic treatment was completed in 3 appointments for 3 months. The medicaments and the technique used were chosen according to current criteria of pediatric endodontics. We used calcium hydroxide as a temporary root filling material and after that we filled the canal with gutta and sealer using the method of the lateral condensation. The result of the treatment is stabilization of the periodontium and restoration for the normal function of the tooth.
Key words: endodontic treatement, traumatized tooth, child

 

Брой 1/2010
Брой 2/2010
Брой 3/2010

Брой 1/2011
Брой 2/2011
Брой 3/2011

Брой 1/2012
Брой 2/2012
Брой 3/2012

Брой 1/2013
Брой 2-3/2013

Брой 1/2014
Брой 2/2014
Брой 3/2014

Брой 1/2015