АРХИВ

cover
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com

Бр. 2/2010

ОБЗОРИ

КОСТНИ ТРАНСПЛАНТАТИ. І. АВТОТРАНСПЛАНТАТИ
Ж. ИНДЖОВА

Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия”, Факултет по дентална медицина,
Медицински университет -- София

Резюме. В статията се представят същността и наименованията на различните видове костни присадки. Разглеждат се биологичните процеси, настъпващи в костта под въздействието на трансплантати, и участието в тях на клетъчни елементи, растежни и други фактори. Изясняват се понятия като моделиране и ремоделиране на кост, както и процесите на костообразуване с участието на трансплантати. Едни от тях са автотрансплантатите. Представени са същността им, механизмите, чрез които участват в костообразуването, факторите, които имат значение за добрия изход от автотрансплантацията на кост, критично се анализират добрите и слабите страни на автотрансплантатите, местата за добиването им, както и местата за тяхното приложение.
Ключови думи: клетъчни елементи, автотрансплантати, донорни места 

BONE GRAFT MATERIALS. I. AUTOGENOUS BONE GRAFTS
J. Indjova

Summary. After presenting the essence and the terms which are used for the different bone grafting materials, attention is being given to the biologic processes, that are taking place in the bone under the impact of the bone grafts. Different bone cells and growth factors participatе in thе process. The concept about modeling and remodeling of bone is explained, as well as the process of osteogenesis with the use of different bone graft materials. One of them is the autogenous bone. In the following review presented are the factors which influence the successful implantation. The advantages, disadvantages and the donor sites are being discussed.
Key words: bone cells, autogenous bone grafts, donor sites

КОСТНИ ТРАНСПЛАНТАТИ. ІІ. ХОМОТРАНСПЛАНТАТИ
Ж. ИНДЖОВА

Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия”, Факултет по дентална медицина,
Медицински университет -- София

Резюме. Хомотрансплантатите често са предпочитани пред авто­трансплантатите поради елиминиране на нуждата от донорско място. При използването им оздравителен процес на костта се получава чрез механизмите на остеоиндукция и остеокондукция. Описани са използваните термини и видовете хомотрансплантати -- замразени, лиофилизирани и деминерализирани. Тези материали имат предимства, но също и някои недостатъци, ограничения и странични ефекти при използването им. Представени са етапите на получаване на тези материали, както и тяхното приложение.
Ключови думи: хомотрансплантат-алографт, донори, костни трансплантати

BONE GRAFT MATERIALS. II. ALLOGRAFTS
J. Indjova
Summary. Allografts are often prefered instead of autografts because they eliminate the need of donor site. These materials can induce bone healing through the processes of osteoinduction and osteoconduction. In the following review are described the useful terms and the different types of allografts -- freezed, freeze-dried bone allograft (FDBA), demineralized freeze-dried bone allograft (DFDBA). They have advantages but also some disadvantaged, limitations, and side effects in their use. The stages of receiving these materials are explained, as well as their application.
Key words: homograft-allograft, donors, bone grafts

КАЗУИСТИКА

СИНДРОМ НА КИНДЛЕР -- ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА И ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙE. ДЕЛИВЕРСКА И Х. СТОЯНОВ
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина,
МУ -- София

Резюме. Направен е преглед на литературата по отношение на етиологията, патогенезата и клиничното протичане на синдрома на Киндлер. Представен е случай на 57-годишна болна с клинично и хистологично доказан синдром и развиващ се сквамозноклетъчен карцином на долната устна и на твърдото небце. Описват се възможните дегенеративни промени и злокачествени трансформации, които могат да настъпят в хода на заболяването, както и трудностите при диагностиката и лечението.
Ключови думи: синдром на Киндлер, злокачествена трансформация, първично множествени тумори  

KINDLER SYNDROME -- LITERATURE REVIEW AND CASE REPORT
E. Deliverska and H. Stoyanov

Summary. After a literature review about the etiology, pathogenesis and clinical symptoms of Kindler syndrome authors describe a clinical case and the following complication of the diseasе -- degenerative and malignant transformation, as well as the difficulty in diagnosis and treatment. This report describes a 57-years old female with classical features of the disease and squamous cell carcinoma on her lower lip and on her palate.
Key words: Kindler syndrome, malignant transformation, primary multiple tumours

 

ЕКСТРАНОДАЛЕН ЛИМФОМ НА BURKITT -- РЯДКА ЛОКАЛИЗАЦИЯ
СТ. ЦВЕТАНОВ, Г. НИКОЛОВ, Н. ЦВЕТКОВ И Р. ИВАНОВА

(1)Отделение „Орална хирургия със сектор лицево-челюстна  хирургия”,
УМБАЛ -- Плевен
(2)Клиника по хематология, УМБАЛ -- Плевен
(3)Катедра „Патологична анатомия”, МУ -- Плевен

Резюме. Представен е случай на екстранодален лимфом на Burkitt при 56-годишен мъж. Случаят представлява интерес за клиничната и патологоанатомичната практика. Обсъжда се необходимостта от познаването на този тумор независимо от рядкото му разпространение.
Ключови думи: лимфом на Burkitt, рядка локализация 

EXTRANO­DAL BURKITT'S LYMPHOMA -- RARE LOCALIZATION
St. Tsvetanov, T. Nikolov, N. Tsvetkov and R. Ivanova

Summary. The case of an extranodal Burkitt's lymphoma in a 56-year old man is presented. It is interesting for the clinical and pathoanatomic practice. The necessity of better knowledge of this tumor, despite its rare incidence, is discussed.
Key words: Burkitt’s lymphoma, rare localization

РЕФЕРАТИ
Уважение към автономията на пациента
 

Брой 1/2010
Брой 2/2010
Брой 3/2010

Брой 1/2011
Брой 2/2011
Брой 3/2011

Брой 1/2012
Брой 2/2012
Брой 3/2012

Брой 1/2013
Брой 2-3/2013

Брой 1/2014
Брой 2/2014
Брой 3/2014

Брой 1/2015