АРХИВ

cover
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com
 

2016

АВТОРСКИ СТАТИИ

Антропометрични данни за резорбтивните процеси при екстрахирани първи и втори долни кътници
С. Парушева и Х. Факих
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия към Факултет по дентална медицина – София
Резюме. На антропологично проучване подложихме 105 цели долни челюсти на израснали индивиди от мъжки пол – български офицери и войници от костницата на Военния музей. Изследването имаше за цел да докаже с обективни методи резултатите от костната загуба в алвеолите на екстрахираните долни първи и втори молари. Установихме, че вляво броят на екстрахираните зъби е значително по-голям (62 към 43 вдясно). Резултатите показаха значителна разлика на средните стойности на изследваната променлива – широчина, при групите с наличен и екстрахиран зъб, р < 0.001, и малка разлика във височината на алвеоларния израстък в двете половини (8,7319 вдясно и 8,8630 вляво), т.е. резорбтивният процес след екстракцията не съответства на нормалната билатерална асиметрия. Съществуват статистически значими разлики и при височината, и при широчината на алвеолата при запазени и екстрахирани зъби, което доказва резорбтивните процеси в алвеолата след екстракция на зъби.
Ключови думи: екстракция, молари, костна загуба

Anthropometric study of the resorption after extracted first and second lower molars
S. Parusheva and H. Fakih
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dental Medicine – Sofia
Summary. We made an anthropologic study of 105 lower jaws of grown-up male individuals – Bulgarian military officers and soldiers from the bone-vault of the National Military Museum. The aim of the research was to demonstrate by using objective methods the consequences from bone loss in the alveolar sockets of extracted lower first and second molars. In the course of the study we found out that the number of the extracted teeth on the left was considerably bigger – 62; compared to the right side – 43. The difference in the height of the alveolar bone ridge on the left and on the right side was considerable (8.7319 on the right and 8.630 on the left. There were statistically significant differences in the height and width of the alveolar socket between preserved and extracted teeth – which come to prove the resorptive process initiation after the extraction.
Key words: tooth extraction, molars, bone loss


Антропометричен анализ при налични долночелюстни първи и втори кътници – критерии за мандибуларна асиметрия
С. Парушева и Х. Факих
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия към Факултет по дентална медицина – София
Резюме. Съществуват литературни данни за наличната лицева асиметрия. Проведохмe изследване на долночелюстна асиметрия, като подложихме на антропометрично изследване 105 цели долни челюсти на израснали индивиди от мъжки пол – български офицери и войници, от костницата на Военния музей. Изследването имаше за цел да докаже, чрез прилагането на антpопометрични методи, обективни данни за долночелюстна асиметрия. След анализ на получените резултати установихме, че няма статистически значима разлика в широчината и височината, между ляво и дясно, при наличните долночелюстни шести и седми молари.
Ключови думи: долночелюстна асиметрия, антропометрични изследвания на долната челюст

Anthropometric study of preserved first and second mandibular molars – criteria for mandibular asymmetry
S. Parusheva and H. Fakih
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dental Medicine – Sofia
Summary. Records in the literature and lots of facts prove the existing bilateral facial asymmetry. In order to investigate the mandibular asymmetry we made an anthropometric research of 105 mandibles of grown-up male individuals – the samples were of Bulgarian military officers from the bone-vault of the National Military Museum. The aim of the research was to collect objective data of lower jaw asymmetry by using anthropometric measure­ments. As a result of the research and after a statistical analysis of the collected information we found out that there were no statistically significant differences in the height and width of the preserved lower jaw first and second molars on both sides – left and right.
Key words: mandibular asymmetry, anthropometric research


Оптимизиране на протетичната рехабилитация на пациенти с частична максилектомия и пълно обеззъбяване
И. Герджиков
Катедра „Протетична дентална медицина“, ФДМ, МУ – София
Резюме. Целта на описаната методика е да се проследи възможността за постигане на ефективна протетична рехабилитация при пациенти с частична максилектомия и пълно обеззъбяване. Лекувани са 3-ма пациенти с максиларни дефекти и пълно обеззъбяване. Предварителните отпечатъци от двете челюсти бяха снети с необратим хидроколоиден отпечатъчен материал. Върху горночелюстния модел се изработва шаблон от светлиннополимеризираща пластмаса, навлизащ циркулярно в дефекта на дълбочина около 5 mm. Посредством фиксиран восъчен вал и шаблона с вал на долната челюст се определят височината на оклузията и централната позиция на долната челюст. По време на пробата с наредени зъби заместващата част на протезата се оформя допълнително чрез функционални движения с едновременно снемане на отпечатък с адитивен силикон Elite HD Regular. Следрезекционните протези бяха завършени от топлиннополимеризираща акрилна пластмаса с ниско количество остатъчен мономер. Използваната методика позволи изработването на следрезекционни протези със задоволяващи пациентите ретенция и стабилност, които осигуриха успешно възстановяване на говорната и дъвкателната функция. Настъпилата благоприятна промяна спомогна за възстановяването на външния вид на пациентите. Прилагането на специфична методика за протетична рехабилитация при пациенти с частична максилектомия и пълно обеззъбяване позволява задоволително възстановяване на говорната и дъвкателната функция, с което предпазва пациентите от трайна десоциализация.
Ключови думи: максиларна резекция, обтуратор, следрезекционни протези, частична максилектомия

Optimising of prosthetic rehabilitation in patients with partial maxillectomy and complete edentulism
I. Gerdjikov
Department of Prosthetic Dental Medicine, Faculty of Dental Medicine – Sofia
The aim of the described method is to observe the possibility of reaching an effective prosthetic rehabilitation in patients with partial maxillectomy and complete edentulism. Three patients with maxillary defects and complete edentulism were treated by the described method. Preliminary impressions of both jaws were taken with irreversible hydrocolloid impression material. A light-curing baseplate was formed over the upper jaw model that penetrated circularly the defect about 5 mm in depth. By means of a fixed wax rim and the lower baseplate with a rim the vertical dimension of occlusion and the centric occlusal position were determined. During the clinical trial of the teeth in wax the bulb was formed additionally by functional movements while an impression with additive silicon Elite HD Regular was being taken. The prostheses were finished in heat-curing acrylic plastic with low residual monomer content. The used method allowed for the production of post-resection prostheses with satisfactory retention and stability, which provided a restoration of speech and mastication. The favorable change that occurred helped for the restoration of the patients’ appearance. The application of a specific method for prosthetic rehabilitation in patients with partial maxillectomy and complete edentulism allows for a satisfactory restoration of speech and mastication, thus keeping the patients from permanent desocialisation.
Key words: maxillary resection, obturator, post-resection prostheses, partial maxillectomy

 

ОБЗОРИ

Системи за здравно осигуряване
ЧАСТ I. Здравеопазване, финансиране, здравно осигуряване
Кр. Цоков и П. Божинов
Катедра Обществено дентално здраве, ФДМ, МУ – София
Резюме. Системата на здравеопазване има социална и стопанска/икономическа характеристика. Реализира се в условията на действащи пазарни механизми, от една страна, и разглежда здравето като социална ценност и естествено право на гражданите, от друга. Здравната система търпи въздействието на редица други системи, от които тя е в пряка зависимост – финансирането, възможностите и нуждите на пациентите, икономиката на съответната страна или отделни нейни отрасли. Необходимо условие за правилното функциониране на системата на здравеопазване са финансовите ресурси в здравеопазването. Финансирането на здравеопазването са начините за набиране, разпределение и усвояване на средствата необходими за укрепване, опазване и подобряване на здравето. За да се намалят финансовият риск и неосигуреността на хората при възникване на болест или загуба на трудоспособност, се въвежда социалното здравно осигуряване. Чрез здравноосигурителната вноска се акумулират средства, необходими за здравеопазване. Смята се, че при пазарна икономика този тип финансиране е най-приемлив. С цел удовлетворяване на здравните нужди на пациентите, съвременните здравноосигурителни системи са насочени към партньорство между задължителното социално и частното осигуряване.
Ключови думи: здравеопазване, финансиране на здравеопазването, здравно осигуряване

Health insurance systems
PART I. Health care financing, health insurance
Kr. Tsokov and P. Bojinov
Department of Public Dental Health, Faculty of Dental Medicine – Sofia
Summary. Health care system has social and business/economic characteristics. It is being realized in terms of effective market mechanisms on one hand, and considers health as a social value and natural right on the other. Healthcare system suffers the effects of a number of other systems on which it is directly dependent – funding, opportunities and needs of patients, the economy of the country, or its individual branches. A necessary condition for the proper functioning is the availability of adequate financial resources. Health care financing accounts for the fund raising distribution and of the utilization of funds necessary to strengthen, protect and improve health. Social health insurance is to reduce the financial risk and to diminish the number of people lacking health insurance. Funds needed for health care are accumulated through health insurance contri­butions. It is believed that in a market economy this type of financing is most acceptable. In order to meet the health needs of patients, modern health insurance system focus on combining the mandatory social with the private insurance.
Key words: social health insurance, health, health financing


Системи за здравно осигуряване II ЧАСТ. Социално здравно осигуряване. Модели и характеристики
Кр. Цоков и П. Божинов
Катедра Обществено дентално здраве, ФДМ, МУ – София
Резюме. Няма готова формула за модел на социално здравно осигуряване, за която и да е страна. Необходимо е да бъдат съобразени всички особености на съответната страна, за да се намери оптималният и в същото време работещ модел за осигуряване на достъп до здравната система в конкретния случай.   Всеки модел има своите характерни особености в отделните страни, отнесени към конкретен времеви период. Опитът на някои страни показва редица разлики. Разглеждайки някои от особеностите в отделни страни като Холандия, Германия, Чехия, Хърватия, Бразилия, Чили, Ю. Корея, Белгия, Франция, Великобритания и по-детайлно у нас, ние търсим да открием модела, който в най-голяма степен ще доведе до ефективност на използването на средствата и постигане на най-добър достъп на пациентите до здравеопазване.
Ключови думи: социално здравно осигуряване, модели, характеристики

Health insurance systems: social health insurance – models and characteristics. PART II
Kr. Tsokov and  P. Bojinov
Department of Public Dental Health, Faculty for Dental Medicine – Sofia
Summary. There is no ready-made formula for a model of social health insurance, suitable for any country. It is necessary to comply with all the specificities of the country to find the optimal working model for providing access to the health system. Each model has its peculiarities in different countries to a specific time period. The experience of some countries shows a number of differences. Looking at some of the features in individual countries such as the Netherlands, Germany, Czech Republic, Croatia, Brazil, Chile, South Korea, Belgium, France, Great Britain, and the detailed experience in our country we try to find the model that will best lead to efficiency in resource utilization and achieve the highest level of patient access to health care.
Key words: social health insurance, models, characteristics

 

 

Брой 1/2010
Брой 2/2010
Брой 3/2010

Брой 1/2011
Брой 2/2011
Брой 3/2011

Брой 1/2012
Брой 2/2012
Брой 3/2012

Брой 1/2013
Брой 2-3/2013

Брой 1/2014
Брой 2/2014
Брой 3/2014

Брой 1/2015
Брой 2-3/2015

Брой 2016

Брой 2017