АРХИВ

cover
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com
 

Бр. 1/2015

АВТОРСКИ СТАТИИ

НЕОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕКАВИТИРАНИ КАРИОЗНИ ЛЕЗИИ ПО ГЛАДКИ ВЕСТИБУЛАРНИ ПОВЪРХНОСТИ НА ПОСТОЯННИ ЗЪБИ С ICON
Н. Гатева и Р. Кабакчиева
Катедра „Детска дентална медицина”,
Факултет по дентална медицина, МУ -- София
Резюме. Цел. Да приложим и проследим в клинични условия нивото на успех на микроинвазивната техника на инфилтриране с нисковискозна пластмаса ICON® (DMG) на некавитирани кариозни лезии по гладки вестибуларни повърхности на постоянни детски зъби за срок от 1 година. Материал и методи. В изследването са включени 6 деца на възраст -- 7-16 години. Децата имаха повече от два зъба, отговарящи на идикациите за приложение на техниката на кариесна инфилтрация по инструкция на производителя. Наблюдението е проведено върху 30 постоянни зъба. Контролни прегледи се правят на първата седмица, на 6-и и 12-и месец след апликирането на инфилтранта. За оценка на успеха на метода по време на контролните прегледи за всеки зъб се направиха по три еднакви фотоснимки на пет етапа, при еднакви условия. За калибриране на „белия цвят“ във всяка снимка до изследвания обект се поставя и еталонна бяла плочка. Специално за целите на изследването е изработен софтуерен продукт „Dental color scan” за анализ на промяната в цвета на третираните зъбни структури. Алгоритъмът на компютърната програма осигурява математически анализ на измененията на цвета на гладки зъбни повърхности спрямо първоначален базов отчет „на програмен език „C++“ за персонален компютър. За обработка на получените резултати бе приложен пакет SPSS, като бяха използвани Clopper-Pearson метод, при 95% равнище на значимост, Newman-Keuls post-hoc test, Repeated Measures ANOVA. Резултати. Проведеното клинично наблюдение за оценка на ефективността на техниката на кариесната инфилтрация за стациониране на кариозни лезии по гладки вестибуларни повърхности и подобряване на естетиката на третираните зъби показа значителен успех при постоянните зъби. Заключение. Представените резултати са в подкрепа на техниката на инфилтрация на кариеса и приложението на инфилтранта ICON® като успешно минимално инвазивно средство за лечение на некавитирани лезии, в комбинация с подобряване на естетиката на третираните зъби. Необходими са по-продъл­жи­тел­ни наблюдения, за да се оцени ефектът от въздействието на инфилтранта в дългосрочен план.
Ключови думи: кариесна инфилтрация, ICON® DMG, постоянни зъби, некавитирани кариозни лезии по гладки вестибуларни повърхности

NON-OPERATIVE TREATMENT WITH ICON OF NON-CAVITATED CARIOUS LESIONS ON SMOOTH BUCCAL SURFACES IN PERMANENT TEETH
N. Gateva and R. Kabaktchieva
Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University -- Sofia
Summary. Purpose: To apply and monitor in clinical conditions over a period of one year the microinvasive technique of infiltration with low viscosity acrylic ICON (DMG) of non-cavitated carious lesions situated on smooth buccal surfaces in permanent teeth in children. Materials and technique. The study involves six children aged 7-16 years with more than two teeth suitable for application of caries infiltration as per manufacturer's instruction. A total of 30 teeth were observed, with follow-ups at first week, 6 months and 12 months after the application of the infiltrate. For assessment of the results during follow-ups each of the teeth had three pictures taken, in five stages in similar conditions. A pattern white plate was placed next to each object in every picture to calibrate white shade. A software product "Dental color scan" was developed for the purpose of the study to analyze the shade change in the treated teeth. The results were processed with SPSS package using Clopper-Pearson method at 95% relevance, Newman-Kuls post-hoc test, Repeated Measures ANOVA. Results. The clinical observation on the efficiency of the caries infiltration technique to station carious lesions on smooth buccal surfaces and to improve the aesthetics of the involved teeth showed significant success in permanent teeth. Conclusion. Presented results support the caries infiltration technique and the application of ICON infiltrate as a successful minimally invasive means for treatment of non-cavitated lesions and for improvement of the aesthetics of the treated teeth. More lasting observations are necessary to assess the long term impact of the infiltrate.
Key words: caries infiltration, ICON® DMG, permanent teeth, non-cavitated carious lesions on smooth buccal surfaces

 

ОБЗОРИ

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ПУЛПАТА НА ВРЕМЕННИТЕ ЗЪБИ. ИНДИРЕКТНО И ДИРЕКТНО ПОКРИТИЕ -- I ЧАСТ
Н. Милчева(1) и Р. Кабакчиева(2)
(1)Катедра „Детска дентална медицина”, Факултет по дентална медицина, Медицински университет -- Варна, (2)Катедра „Детска дентална медицина”, Факултет по дентална медицина, Медицински университет -- София
Резюме. Съвременните тенденции в пулпитолечението на временните зъби са зазапазване виталитета на зъбната пулпа, стимулиране на защитните ù способности и по възможност запазване на целостта ù. Направеният обзор има за цел да представи последни данни от изследвания, отнасящи се за лечение на обратимото пулпно възпаление чрез методиките на индиректно или директно пулпно покритие, където тези цели са постигнати.
Ключови думи: индиректно покритие на пулпата, директно покритие на пулпата, временни зъби, витални методи на лечение

CONTEMPORARY METHODS FOR TREATMENT OF THE PULP OF PRIMARY TEETH. INDIRECT AND DIRECT PULP CAPPING -- part 1
N. Milcheva(1) and R. Kabaktchieva(2)
(1)Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University -- Varna,
(2)Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University -- Sofia
Summary. New trends in the pulp treatment of primary teeth are to save the vitality of the dental pulp, to stimulate its protective abilities and to keep its integrity when and where it is possible. This literature review aims to present the most recent studies and publications about the treatment of reversible pulpitis in primary teeth with indirect and direct pulp capping.
Key words: indirect pulp capping, direct pulp capping, primary teeth, vital therapy

 

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ПУЛПАТА НА ВРЕМЕННИТЕ ЗЪБИ. ВИТАЛНА ПУЛПОТОМИЯ. ПУЛПОПОКРИВНИ СРЕДСТВА -- II ЧАСТ
Н. Милчева(1) и Р. Кабакчиева(2)
(1)Катедра „Детска дентална медицина”, Факултет по дентална медицина, Медицински университет -- Варна, (2)Катедра „Детска дентална медицина”, Факултет по дентална медицина, Медицински университет -- София
Резюме. Ендодонтската терапия при временно съзъбие е предизвикателство, с което детските дентални специалисти се сблъскват ежедневно. В България най-разпространеният метод за лечение на пулпити на временни зъби е морталната ампутация, която използва действието на параформалдехида за дезинфекция и мумификация на резидуалната пулпна тъкан. Съвременните публикации в областта поставят под съмнение безопасността на тези препарати за здравето на индивида и залагат на виталните методи за лечение при обратимите възпаления на пулпата във временното съзъбие. Прилагайки подходяща методика и съответно подходящия медикамент за покритие на ампутираната жива пулпа, се осигурява възможност за протичане на оздравителни процеси в пулпата, която по-късно ще осигури запазване на зъба в зъбната редица до момента на нормално протичане на физиологичната коренова резорбция и физиологичната му ексфолиация. Цел на направения от нас обзор е да се представи съвременното отношение към разкритата вследствие на кариес възпалена пулпа и възможността тя да бъде частично съхранена с помощта на биологично съвместими средства.
Ключови думи: частична пулпотомия, временни зъби, тотална пулпотомия, витална терапия

CONTEMPORARY METHODS FOR TREATMENT OF THE PULP OF PRIMARY TEETH. VITAL PULPOTOMY. PULP CAPPING MATERIALS -- part 2
N. Milcheva(1) and R. Kabaktchieva(2)
(1)Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University -- Varna,
(2)Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dental Medicine, Medical University -- Sofia
Summary. Endodontic therapy in primary dentition is a challenge that pediatric dentists are facing every day. The most common method of treat­ment of primary pulp inflammation in Bulgaria is mortal amputation, with the usage of paraformaldehyde for disinfection and mummification of residual pulp tissue. Actual publications however question the safeness of these medications for the health of the patients and give a preference to vital methods of treatment of reversible pulp inflammation in primary dentition. When applying the most suitable treatment technique and the most suitable pulp capping agent we p/74rovide the healing processes in the pulp, the normal resorption of the roots and keep the tooth in the dental arch till its physiological exfoliation. The aim of this review is to present the contemporary attitude to the inflamed because of the caries dental pulp and its chance to be partially saved with the help of biological pulp capping materials.
Key words: partial pulpotomy, primary teeth, total pulpotomy, vital therapy

 

 

Брой 1/2010
Брой 2/2010
Брой 3/2010

Брой 1/2011
Брой 2/2011
Брой 3/2011

Брой 1/2012
Брой 2/2012
Брой 3/2012

Брой 1/2013
Брой 2-3/2013

Брой 1/2014
Брой 2/2014
Брой 3/2014

Брой 1/2015