АРХИВ

cover
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com
 

Бр. 1/2014

АВТОРСКИ СТАТИИ

РОЛЯТА НА АЛКОХОЛА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНИ ТРАВМИ
Е. Деливерска
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия,
Факултет по дентална медицина, МУ -- София

Резюме. През последното десетилетие се отбелязва тенденция за нарастване употребата на психогенни средства (наркотици, алкохол и др.). Злоупотребата с алкохол може да доведе до намаляване на самоконтрола и да подтикне към физическо насилие. Болните с наранявания, свързани с употребата на алкохол, често са пациенти на отделенията по ЛЧХ. Целта на настоящото проучване е да се изследва връзката между алкохолнотo повлияване и лицево-челюстната травма при болни, лекувани в отделението по ЛЧХ в УМБАЛ ”Св. Анна” -- София, за периода 05.2005-02.2011 г. Направено е ретроспективно проучване и анализ на болничната документация на всички болни с травми, лекувани в клиниката по ЛЧХ в УМБАЛ ”Св. Анна” за 6-годишен период. Общо 75 па­ци­енти са преминали през отделението с алкохол-свързани травми (АлСТ). Повече от 4/5 от болните са от мъжки пол, като 77% са на възраст между 17 и 40 години. Установява се, че побоят (78%) най-често е причина за тези наранявания, следват пътнотранспортните произшествия (ПТП -- 12%) и падането (10%). Другите етиологични фактори са от различно естество и са представени от единични случаи. Лицево-челюстната област (ЛЧО) най-често се избира като мишена при наранявания вследствие на побой при израснали индивиди. Налице е закономерност между алкохолната интоксикация и травмите. АлСТ продължават да бъдат голям проблем при младите мъже, въвлечени в побой. Тежък проблем са и ПТП, причинени от алкохолно повлияни водачи на МПС. Надяваме се различните институции и организации да се заемат с решаването на проблема и тези хора да бъдат включени в програми за превенция срещу опустошителния ефект от въздействието на алкохола.
Ключови думи: алкохол, лицево-челюстна травма

ROLE OF THE ALCOHOL INVOLVEMENT IN MAXILLOFACIAL TRAUMA
E. Deliverska
Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Faculty of Dental Medicine, Medical University -- Sofia

Summary. Alcohol is regularly consumed by individuals in social settings. However, overindulgence can lead to impaired judgment and physical harm. Patients who have sustained alcohol-related injuries are frequently treated in departments of maxillofacial surgery. This study exams the association between alcohol consumption and maxillofacial trauma treated at the Department of Maxillofacial Surgery -- Sv. Anna Hospital in Sofia for 6 years period. The minimum dataset was collected by the medical documents and a retrospective analyse was made. Information was entered on to a designed database. Different data for the victims including age, sex, type of fractures, mode of injury, and treatment delivered was gathered and analyzed. A total of 75 patients were identified to have alcohol-related injuries. More than 4/5 was male of which almost 77% were between 17 and 40 years old. Assault (78%) was the most often cause of trauma, followed by motor vehicle accident (12%) and fall (10%) as third reason for injuries. Other etiologies differ and were presented by fewer cases. The maxillofacial region is by far the most frequently selected target in assault in adults. There is a casual link between alcohol intoxication and injury. Alcohol-related injuries continued to be the main problem in young male adults involved in fights. Significant problem are road accidents caused by alcohol-influenced drivers. Therefore we believe that there should be public awareness to educate these people for the harmful effect of drinking.
Key words: alcohol consumption, maxillofacial trauma

ОБЗОРИ

КОМПЛЕКСНА ДИАГНОСТИЧНА ОЦЕНКА И ИНИЦИАЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИТЕ СЪС СЪЧЕТАНИ ТРАВМИ. ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT (ATLS) И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ТРАВМА (ПЪРВА ЧАСТ)
Е. Деливерска
Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия”,
Факултет по дентална медицина, МУ -- София

Резюме. Лицево-челюстните травми (ЛЧТ) без съмнение продължават да бъдат предизвикателство, особено в ранните етапи на лечението при пациентите със съчетани травми. Тези наранявания са честа патология, с която е възможно да се срещне всеки лекар независимо от мястото, където работи. ЛЧТ може да бъде съпътствана от различни наранявания, засягащи други органи и системи. Лечението и на голямата травма, и на ЛЧТ са претърпели значително развитие през последните години. При лечението на болните със съчетана ЛЧТ е възможно да възникнат голям брой клинични дилеми, които е необходимо да бъдат взети предвид, базирайки се на данните от литературните източници и на колективния ни опит.
Ключови думи: лицево-челюстна травма, съчетана травма, АТЛС

MAXILLOFACIAL TRAUMA AND ASSOCIATED INJURIES -- INITIAL MANAGEMENT
AND DIAGNOSTIC APPRAISAL. ADVANCED TRAUMA LIFE SUPPORT (ATLS)
AND MAXILLOFACIAL TRAUMA -- PART I

E. Deliverska
Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Faculty of Dental Medicine, Medical University --  Sofia

Summary. Maxillofacial trauma is still no doubt a challenge, especially in early treatment stages in combined trauma patients. These injuries are a common pathology, which every physician can meet, regardless of the place of work. Maxillofacial trauma can be accompanied by various injuries that affect other organs and systems. Treatments of the combined traumas have passed significant development during the last years. In the process of treating it is possible a large amount of clinical dilemmas to arise and be taken into account basing on bibliographic data and on our collective experience.
Key words: maxillofacial trauma, associated injuries, ATLS

 

АВТОЛОЖНИ ТРОМБОЦИТНИ КОНЦЕНТРАТИ ЗА ЛОКАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ --  ВИДОВЕ, КЛАСИФИКАЦИЯ
М. Александрова
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия,
Факултет по дентална медицина --  София

Резюме. Активирането на тромбоцитите по време на тъканно увреждане води до освобождаване на плеяда биоактивни молекули, които повлияват положително репаративните и регенеративните процеси. Този факт е в основата на научния интерес по отношение на концентрирането им в автоложни тромбоцитни концентрати за локално приложение. От 2000 г. до днес те присъстват в нарастващ брой научни публикации. В много от тях авторите се опитват да характеризират и класифицират многобройните протоколи за получаването на тромбоцитни концентрати (режим на центрофугиране, вид антикоагулант), състава (тромбоцити, левкоцити, растежни фактори) и клиничните приложения.
Ключови думи: тромбоцити, тромбоцитни концентрати, тромбоцитно богата плазма, фибрин

AUTOLOGOUS PLATELET CONCENTRATES FOR TOPICAL USE -- TYPES AND CLASSIFICATION
M. Aleksandrova
Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Faculty of Dental Medicine, Medical University -- Sofia

Summary. When activated at the time of tissue damage, the platelets release a pleiad of bioactive molecules that improve reparative and re­ge­ne­ra­tive processes. This fact determines the scientific interest in the development of autologous platelet concentrates for topical use. Since 2000 a growing num­ber of scientific papers have been published on platelet con­cen­tra­tes. Ma­ny authors try to characterize and classify the numerous techniques available in terms of preparation (centrifugation speed/time, type of an­ti­coa­gulant), content (platelets, leukocytes, growth factors) and clinical appli­cations.
Key words: platelets, platelet concentrates, platelet-rich plasma, fibrin

 

АВТОЛОЖНИ ТРОМБОЦИТНИ КОНЦЕНТРАТИ ЗА ЛОКАЛНО ПРИЛОЖЕНИE -- КЛИНИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
М. Александрова
Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия,
Факултет по дентална медицина -- София

Резюме. Исторически тромбоцитните концентрати за локално при­ло­же­ние произлизат от фиб­риновите ад­хезиви. Развитието им е тясно свърза­но с оралната и лицево-челюстната хирургия още от самото им създаване. През последните двадесет години се появиха множество техно­ло­гич­ни варианти, обединени под общото на­име­нование тромбоцитни концентрати. Как се реализира клинично тера­пев­тичният им потенциал и какви са индикациите за тяхното приложение, остават отворени въпроси в научната литература и продължават да бъдат извор на безкрайни противоречия.
Ключови думи: тромбоцити, тромбоцитни концентрати, тромбоцитно богата плазма, фибрин

AUTOLOGOUS PLATELET CONCENTRATES FOR TOPICAL USE --  CLINICAL APPLICATION
M. Aleksandrova
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dental Medicine, Medical University -- Sofia
Summary. From retrospective point of view platelet concentrates for topical use in various surgical disciplines are the natural evolution of the fibrin adhesives. From the beginning their development is deeply associated with oral and maxillofacial surgery. So during the past twenty years many technological variants have been created and branded as platelet concentrates. What is the clinical expression of their therapeutic potential and what are the indications for their use are questions yet to be answered in the scientific literature, source of endless controversies.
Key words: platelets, platelet concentrates, platelet-rich plasma, fibrin

 

Брой 1/2010
Брой 2/2010
Брой 3/2010

Брой 1/2011
Брой 2/2011
Брой 3/2011

Брой 1/2012
Брой 2/2012
Брой 3/2012

Брой 1/2013
Брой 2-3/2013

Брой 1/2014
Брой 2/2014
Брой 3/2014

Брой 1/2015