АРХИВ

cover
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com
 

Бр. 1/2013

АВТОРСКИ СТАТИИ

ДИСТАЛНА ЗАХАПКА ПРИ ДЕЦА ОТ 7- ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ --
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И КЛИНИЧНА ИЗЯВА

Вл. Петрунов

Катедра „Ортодонтия“, ФДМ, МУ -- София

Резюме. Дисталната захапка се наблюдава често и обхваща приблизително една трета от пациентите в ортодонтията. Според причините, които я предизвикват, дисталната захапка се разделя на зъбно-алвеоларна и скелетна. Много автори посочват, че когато причината е оклузална, деформацията не се самокоригира. Целта на нашето изследване е да се определи честотата на дисталната захапка, както и тежестта на клиничната й изява при деца на възраст от 7 до 14 години. Прегледахме 1300 деца на възраст от 7 до 14 години, нелекувани ортодонтски. За да се определи динамиката на развитие на тази деформация, децата бяха разделени в седем възрастови групи през интервал от една година. За установяване на отклоненията използвахме като мерна единица канинова или премоларна ширина. Дистална захапка се наблюдава при 32% от децата, като при 62% от тях тя е двустранна, а при 38% -- едностранна. Зъбен клас II, подклас 1, се среща при 68,3% от децата с дистална захапка, а клас II, подклас 2 -- при 31,7%. При 33,8% от децата с дистална захапка се открива и дълбока захапка. Нашите резултати показват, че при дисталната захапка не се наблюдава тенденция за самокоригиране. Между двата пола не се наблюдава разлика в изявата на деформацията.

Ключови думи: епидемиология, зъбно-челюстни деформации, дистална захапка

 

CLASS II MALOCCLUSION IN CHILDREN AGED 7-14 YEARS -- DISTRIBUTION
AND CLINICAL EXPRESSION

Vl. Petrunov

Department of Orthodontics, Sofia Dental Faculty

Summary. Class II malocclusions are observed in approximately one-third of the orthodontic population. Related to cause we divided Class II malocclusion into dento-alveolar and skeletal form. Many authors concluded that such malocclusion, when diagnosed on the basis of the occlusal features, does not self-correct in growing patients. The aim of our study was to determine the frequency of the class II malocclusion, as well as the severity of its clinical expression in children aged between 7-14 years. Examined were 1,300 children aged between 7-14 years, who had not been treated orthodontically. For evaluating the dynamics of their malocclusions progress, the children were divided into seven age groups by using a 1-year age interval. To assess the extremity we used as a measurement unit canin or premolar width. Class II malocclusion was observed in 32% of the children. In 62% of the cases it was bilateral and in 38% it was unilateral. Dental Class II, 1 was found in 68.3% of the children with distal occlusion, and Class II, 2 -- in 31.7% of the children with distal occlusion. In 33.8% of the children with Class II malocclusion deep bite was also observed. The results obtained show that there is no self-correcting trend in class II malocclusion. There was no gender-related difference between the incidence.

Key words: epidemiology, malocclusion, class II malocclusion

 

 

ТУБЕРКУЛОЗА НА ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ (2000-2005)

П. Станимиров, А. Бобева, М. Иванова и Х. Никифорова

Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, ФДМ, МУ -- София

Резюме. Туберкулозата е хронично инфекциозно заболяване, което може да засегне всеки орган или система при човека. През последните десетилетия се отчита увеличаване на случаите с туберкулоза в света, включително и в България. В изследването е извършен ретроспективен анализ на болни с туберкулоза в лицево-челюстната област за периода 2000-2005 г. с цел да се проучи какво е клиничното проявление на заболяването в лицево-челюстната област и оралната лигавица. Направен е ретроспективен анализ за петгодишен период на цялата хистопатологична документация и са установени 25 случая на туберкулозен лимфаденит, като не са установени случаи на туберкулоза на оралната лигавица, слюнчените жлези или челюстните кости.

Ключови думи: туберкулоза, лимфни възли, лицево-челюстна област

 

TUBERCULOSIS OF THE LYMPH NODES IN THE JAW AND FACIAL REGION (2000-2005)

P. Stanimirov, A. Bobeva, M. Ivanova and H. Nikiforovа

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Medical University -- Sofia

Summary. Tuberculosis is a chronic infectious disease that can affect any organ. Recent decades have shown an increase in tuberculosis cases. In this a retrospective analysis of patients with tuberculosis in the maxillofacial region for the period 2000-2005 is carried out in order to examine what is the clinical manifestation of the disease. Established were 25 cases of tuberculous lymphadenitis. We didn’t find in the documents of the 5 year period data for tuberculosis of the oral mucosa, salivary glands or jaw bones.

Key words: tuberculosis, lymph nodes, jaw and facial region

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОГЛЕДАЛНО ТРАНСЛОЦИРАН ОБРАЗ И ПРОТОТИП ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ НА ПАЦИЕНТ С ДЕСНОСТРАНЕН АМЕЛОБЛАСТОМ

Д. Йовчев(1), П. Станимиров(2) и Р. Романски(3)

(1)Катедра по образна и орална диагностика, Факултет по дентална медицина, Медицински унверситет -- София, (2)Kлиника по лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ „Св. Анна“ -- София, Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински унверситет -- София, (3)Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия, УБ „Александровска“ -- София

Резюме. Представя се случай на реконструкция на десностранен хемимандибуларен дефект на долната челюст вследствие на оперативно лечение на амелобластом. Използвани са възможностите на дигиталната обемна томография (ДОТ) за сегментация и изработване на огледално транслоциран долночелюстен прототип чрез 3D принтер. Създаденият прототип на долната челюст на пациента служи за модел за предоперативно оформяне на титаниевата пластина. Мандибуларният дефект е реконструиран чрез свободна васкулизирана костна присадка от фибула и титаниева пластина със ставна главичка. Целта на настоящата работа е да се коментират възможностите на ДОТ и 3D принтер методите за предоперативно планиране и виртуално възстановяване на патологично променената мандибула чрез огледално транслоциране на образа.

Ключови думи: амелобластом, ДОТ, бързо прототипиране

 

MIRROR IMAGING AND RAPID PROTOTYPING IN THE TREATMENT OF RIGHT SIDED AMELOBLASTOMA -- A CASE REPORT

D. Yovchev(1), P. Stanimirov(2) and R. Romanski(3)

(1)Department of Imaging and Oral Diagnostic, Faculty of Dentistry, Medical University -- Sofia, (2)Department of Oral and Maxillofacial Surgery, University Hospital “Sv. Anna” Clinic of Maxillo-Facial Surgery, Faculty of Dentistry, Medical University -- Sofia, (3)Clinic of Plastic-Reconstructive and Aesthetic Surgery, University Hospital “Alexandrovska” -- Sofia

Summary. A case of reconstruction of right mandibular defect following surgical treatment of ameloblastoma is presented. Digital volume tomography (DVT) data were used for segmentation and producing of mirrored prototype of the lower jaw using a 3D printing technique. The prototype was used to shape a titanium plate to replace the resected bone. The reconstruction was done using vascularized fibular bone graft and titanium TMJ condyle with a reconstruction plate. The aim of this work is to comment on the possibilities for preoperative planning and virtual reconstructions using DVT, mirroring and 3D printing technology.

Key words: ameloblastoma, DVT, rapid prototyping

 

 

ВЪНШНА КОРЕНОВА РЕЗОРБЦИЯ НА ВТОРИ МОЛАР,
ПРИЧИНЕНА ОТ ПОЛУРЕТИНИРАН ДОЛЕН ТРЕТИ МОЛАР -- КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Ц. Цветанов

Катедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина,
Медицински университет -- Пловдив

Резюме. Ретенцията може да бъде пълна (dens retinens), когато зъбът е разположен изцяло в костта, и непълна, полуретенция (dens semiretinens), когато част от коронката му е пробила костта [4]. Такива зъби се обозначават като ретинирани и съответно полуретинирани [1]. Затрудненият пробив на долния мъдрец най-често започва с обикновена периодонтитна болка, за да се стигне в някои случаи до тежки възпалителни усложнения, застрашаващи живота на болния [3]. Кореновата резорбция на втори молари, причинена от ретинирани долни трети молари, е рядко срещано усложнение. Нашата цел е да представим клиничен случай на външна коренова резорбция на втори молар от полуретиниран долен трети молар и предложения лечебен подход.

Ключови думи: втори молар, зъбна ретенция, коренова резорбция

 

EXTERNAL ROOT RESORPTION ON THE SECOND MOLAR, ARISING
FROM SEMI-IMPACTED LOWER THIRD MOLAR -- A CLINICAL CASE

Ts. Tsvetanov

Department of Oral Surgery, Faculty of Dental Medicine, Medical University -- Plovdiv

Summary. The retention may be considered complete, when the tooth lies fully in the bone, and incomplete, when part of its crown is erupted. The first case is reffered to as impacted and the second as semi-impacted. The inhibited rupture of the lower third molar most frequently starts with periodontic pain, so that in some cases it can grow with severely inflammated complications, which can endanger life [3]. The root resorption of second molars from impacted lower third molars is rarely a complication. Our aim is to present a clinical case of external root resorption on the second molar, arising from semi-impacted lower third molar, and to propose a treatment and accompanying method.

Key words: second molar, tooth retention, root resorption

 

Брой 1/2010
Брой 2/2010
Брой 3/2010

Брой 1/2011
Брой 2/2011
Брой 3/2011

Брой 1/2012
Брой 2/2012
Брой 3/2012

Брой 1/2013
Брой 2-3/2013

Брой 1/2014
Брой 2/2014
Брой 3/2014

Брой 1/2015