АРХИВ

cover
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com

Бр. 1/2012

АВТОРСКИ СТАТИИ

ЕСТЕТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА ВТОРИ КЛАС КАВИТЕТИ ПРИ ВРЕМЕННИ МОЛАРИ
Н. Гатева
Катедра „Детска дентална медицина”, ФДМ, МУ – София
Резюме. Цел на това изследване е да се проследи клиничното представяне на втори клас естетични обтурации във временното съзъбие, възстановени чрез посредничеството на 4 генерации адхезивни системи, за период от 2 години. Изработени са 160 обтурации. По равен брой молари (40) са възстановени чрез посредничеството съответно на: тристъпкова адхезивна система с тотално ецване (OptiBond FL); дву­стъпкова адхезивна система с тотално ецване (Exite); двустъпкова самоецваща адхезивна система (AdheSE) и едностъпкова самоецваща адхезивна система (AdheSE One). В деня на изработването, на 6-ия, 12-ия, 18-ия и 24-тия месец обтурациите бяха оценявани чрез USPHS Rige критерии за: маргинално оцветяване, вторичен кариес, анатомична форма и маргинална адаптация. Резултатите са обработени статистически чрез прилагане на Mann-Whitney и Kruskal-Wallis тестове (р < 0.05). От изработените в началото 160 обтурации, в края на изследвания период – на 24-тия месец, като клинично идеални или приемливи са оценени 148 (92,50%) обтурации, а 12 (7.5%) са оценени като клинично неприемливи на 12-ия и 18-ия месец, което е наложило те да бъдат подменени. Най-слабо клинично представяне на 24-тия месец показват обтурациите от група 4, а с най-добри клинични резултати – 100% клинично приемливи, са тези от група 1. Обтурациите от групи 2 и 3 показват сходни клинични резултати. В група 2 две обтурации (5%) са били подменени, а останалите 38 (95%) са били оценени като клинично приемливи. Това дава основание да дадем препоръка за съкращаване на времето за ецване в дентина от 15 s на 7 s с цел оптимизиране на адхезивната връзка при нанасянето на адхезивни системи с тотално ецване.

Ключови думи: временни зъби, естетични обтурации, втори клас кавитети, адхезивни системи

 

N. Gateva. TOOTH-COLORED CLASS II RESTORATIONS OF PRIMARY MOLARS
Summary. Evaluated was the clinical performance of adhesive restorations placed in primary molars that were restored with four generations of adhesive systems for 24 months. Created in total were 160 restorations. Equal number of molars (40) were restored using 3-step adhesive system with total etch (Opti Bond FL); 2-step adhesive system with total etch (Exite); 2‑step self-etch adhesive system (AdheSE) and a 1-step self-etch adhesive system (AdheSE One). At baseline, 6th, 12th, 18th and 24th months resto­rations were evaluated using USPHS Rige criteria for: marginal discoloration, secondary caries, anatomic form and marginal adaptation. The data was subjected to statistical analysis by Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests (р < 0.05) (SPSS). At the end of the period of 24 months evaluated as clinically ideal or clinically acceptable were 148 (92.50%) from the initially created 160 restorations. Twelve restorations (7.5%) were rated as clinically unacceptable – on 18th or 24th months, which resulted in their replacement. The worse clinical performance on the 24th month was found by the restorations from group 4, while the best clinical results – 100% clinical acceptable were found in group 1. The restorations in groups 2 and 3 performed some similar clinical results. In group 2 only two restorations (5%) were replaced and the remaining 38 (95%) were assessed as clinically acceptable. We came to the conclusion that a reduction of etching time within the dentin from 15 to 7 seconds would result in optimizing the adhesive bond by the application of adhesive systems with total etch.

Key words: primary teeth, esthetic restorations, II class cavity, adhesive systems

 

СЕМ ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОНВЕНЦИОНАЛНО И ЛАЗЕРНО ОБРАБОТЕНА ДЕНТИНОВА ПОВЪРХНОСТ НА ВРЕМЕННИ И ПОСТОЯННИ ЗЪБИ
Н. Гатева1 и Я. Миланов2
1Катедра „Детска дентална медицина”, ФДМ, МУ – София
2Катедра „Протетична дентална медицина”, ФДМ, МУ – София

Резюме. Целта на проучването е с помощта на сканираща електронна микроскопия – СЕМ, да се изследва морфологията на кавитетната повърхност в границите на дентина при временни и постоянни зъби, препарирана in vitro, по конвенционален начин и с Er:YAG лазер. Върху вестибуларната повърхност на образци от временни и постоянни инцизиви са препарирани кавитети по конвенционален начин и с Er:YAG лазер. След това е проведено ецване с 37% фосфорна киселина за 7 и 15 s, при образците с конвенционална препарация, и лазерно ецване, при образците с лазерна препарация. Кавитетната повърхност бе изследвана за установяване наличие на замърсяващ слой, отворени дентинови каналчета и особености в характеристиката на дентиновата повърхност след двата метода на препарация и ецване. СЕМ анализът показва, че лазерната препарация не довежда до създаване на замърсяващ слой, а дентиновите тубули остават отворени при двете групи образци. Последващото лазерно ецване не довежда до разширяване на орифициумите на дентиновите каналчета в сравнение с конвенционалното ецване. Това е предпоставка за намаляване на интратубуларния пермеабилитет и като последица на ефекта на интратубуларна хибридизация.

Ключови думи: Er:YAG лазер, лазерно ецване, временни зъби, постоянни зъби, дентин

N. Gateva and Y. Milanov. SEM CHARACTERIZATION OF CONVENTIONAL AND LASER PREPARED DENTIN SURFACE OF PRIMARY AND PERMANENT TEETH
Summary. Using scanning electron microscopy (SEM) we evaluated the morphology of the dentin cavity surface of primary and permanent teeth prepared in vitro with conventional method and a Er:YAG laser. On the vestibular surface of samples of primary and permanent teeth cavities were prepared using a conventional method and an Er:YAG laser method. The specimens were etched with 37% phosphoric acid for 7 and 15 seconds – for the samples with conventional preparation, and laser etched for the samples with laser ablation. Cavity surface morphology was evaluated by SEM to detect smear layer, open dentinal tubules and special features in the characteristic of the dentin surface. SEM analysis showed that laser ablation did not lead to the formation of smear layer, while the dentinal tubules remained open by both specimes groups. The ensuing laser etching did not lead to expansion of the orifice of dentinal tubules, even when compared to conventional etching. This is considered to be a precondition for the decrease of intratubular permeability and as consequence of the effect of intratubular hybridization.

Key words: Er:YAG laser, laser etch, primary teeth, permanent teeth, dentin

 

ОБЗОРИ

Флуорни лакове
Р. Алексиева1 и Р. Кабакчиева2
1Лекар по дентална медицина на свободна практика
2Катедра по детска дентална медицина, ФДМ, МУ – София

Резюме. Статията съдържа третата част от обзорния преглед на локалните флуориди. Целта е да се направи съвременен преглед на флуорните лакове, индикациите и препоръките за употребата им, да се идентифицират основните продукти, налични на пазара, и тяхната флуорна концентрация. Тази информация е предназначена за практикуващите лекари по обща и детска дентална медицина и ще им помогне в избора на локални флуорни средства.

Ключови думи: флуориди, кариес-превенция, локална флуорна профилактика, флуорен лак

R. Aleksieva and R. Kabaktchieva. FLUORIDE VARNISHES
Summary. The third part of our systematic review on local fluorides aims to examine the recent literature on fluoride varnishes, the indications and recommendations for their use, as well to identify key content and to report the brands of fluoride products on the market. The information being available to the practitioners would aid them in determining the local fluoride products that best suit the needs of their patients.

Key words: fluoride, caries prevention, local fluoride prophylaxis, fluoride varnishes

 

 

Брой 1/2010
Брой 2/2010
Брой 3/2010

Брой 1/2011
Брой 2/2011
Брой 3/2011

Брой 1/2012
Брой 2/2012
Брой 3/2012

Брой 1/2013
Брой 2-3/2013

Брой 1/2014
Брой 2/2014
Брой 3/2014

Брой 1/2015