АРХИВ

cover
 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com

Бр. 1/2011

АВТОРСКИ СТАТИИ

СЕМ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОМЕНИТЕ ВЪРХУ ДЕНТИНОВАТА ПОВЪРХНОСТСЛЕД КАВИТЕТНА ПРЕПАРАЦИЯ С БОРЕР И ER:YAG ЛАЗЕР И ЕЦВАНЕ С ФОСФОРНА КИСЕЛИНА
С РАЗЛИЧНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ -- IN VITRO ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ ВРЕМЕННИ И ПОСТОЯННИ ЗЪБИ

Н. Гатева(1) и Я. Миланов(2)
(1)Катедра „Детска дентална медицина”, ФДМ, МУ -- София,
(2)Катедра „Протетична дентална медицина”, ФДМ, МУ -- София

Резюме. Целта на проведеното изследване бе да се проучат микроморфологичните промени върху дентина на временни и постоянни зъби след конвенционална кавитетна препарация с диамантен пилител и ецване за 7 и 15 s, както и след лазерна аблация с Er:YAG лазер и ецване за 7 и 15 s. Микроморфологичните промени бяха изследвани чрез сканираща електронна микроскопия с увеличение 1500, след като дентиновата повърхност на екстрахираните временни и постоянни резци и канини бе обект на препарация с диамантен пилител и на лазерна аблация с Er:YAG лазер. Различните методи показаха разнообразни морфологични характеристики. Лазерно облъчената повърхност показа структурни промени, които правят използването на адхезивните техники с тотално ецване след лазерна обработка несигурни на този етап. Необходимо е да се направят допълнителни проучвания за въздействието върху дентиновата повърхност не само на лазерната светлина, но и на отделните технически параметри -- въздух и вода. Целта е максимално да се подобри здравината на адхезивната връзка при обработена с Er:YAG лазер дентинова повърхност и химично ецване.
Ключови думи: ербиум лазер, дентин, адхезия, ецване, временни зъби, постоянни зъби 

SEM EVALUATION OF DENTIN SURFACE AFTER CAVITY PREPARATION WITH BUR AND ER:YAG LASER
AND ETCHING OF DIFFERENT DURATION -- IN VITRO STUDY ON PRIMARY AND PERMANENT TEETH

N. Gateva and Y. Milanov
Summary. Purpose of the study was the observation of the mor­pho­lo­gical changes on dentin surface of primary and permanent teeth after a conventional cavity preparation with diamond burs and acid etching for 7 or 15 sec., as well as after Er:YAG laser ablation and 7 or 15 sec. acid etching. Dentin surfaces from freshly extracted intact primary and permanent incisives and canines were subjected to laser treatment with Er:YAG laser, and to bur preparation. The mircomorphology was investgated using a scanning electron microscope (SEM). The different types of treatment reviled a variety of morphological characteristics. Laser irradiated surfaces showed structure changes which make the use of “etch and rinse” adhesive technics unsafe at this stage. Further studies are necessry in purpose to investigate how to improve the clinical application of Er:YAG laser combined with etch and rinse adhesives.
Key words: Er:YAG laser, dentin, adhesion, etching, primary teeth, permanent teeth


ОБЗОРИ

ПЪРВИЧНО МНОЖЕСТВЕНИ ТУМОРИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ --
ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА

Е. Деливерска и Л. Стефанов
Резюме. Успешният локорегионален контрол в лечението на рака на устната кухина се постига с оценка на възможната поява на далечни метастази, както и поява на вторично множествени тумори. Главата и шията са най-честите места, където се развиват първично множествени тумори (ПМТ) -- при 10-20% от пациентите. Правилното окачествяване на честотата на ПМТ и рисковите фактори водят до методологични трудности. При тези пациенти се вземат под внимание рисковите фактори, генетичната предиспозиция и индивидуални особености, както и предразположението. Интерес представляват анализът на рисковите фактори за ПМТ и динамичното проследяване на пациентите след дефинитивното лечение, а не само първоначалната диагноза и стадирането на тумора. Прогнозата на тези пациенти според повечето автори е трудна, а преживяемостта -- не особено добра.
Ключови думи: първично множествени тумори, рискови фактори, сквамозноклетъчен карцином, карцином в устната кухина

MULTIPLE HEAD AND NECK MALIGNANCIES -- REVIEW OF THE LITERATURE
E. Deliverska and L. Stefanov
Summary. Successful locoregional control of the oral cancer has been achieved at the expense of an increase in the occurrence of distant metastases and the emergence of second primary tumours. Head and neck are the commonest sites for second primaries which occur in 10 to 20% of patients. Proper quantification of the incidence of these second cancers and characterization of their risk factors have been plagued with methodological difficulties. Risk factors and genetic or other inter-individual variations in susceptibility to multiple head and neck malig­nan­cies should be taken into consideration. Recently interest has been focused on the risk factors, the role of screening, and not only the initial diagnosis and assessment of the index tumour but also the follow-up after definitive treatment. However, the prognosis for these patients is poor.
Key words: multiple primary tumours, risk factors, squamous cell carcinoma, oral cancer

КАЗУИСТИКА

ТЕРАПИЯ НА ВИТАЛНА ПУЛПА НА ПОСТОЯННИ ДЕТСКИ ЗЪБИ С MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE
И КАЛЦИЕВ ХИДРОКСИД --
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Р. Кабакчиева(1) и В. Велева(2)
(1)Катедра „Детска дентална медицина”, ФДМ, МУ -- София,
(2)Студентка V курс, Факултет по дентална медицина -- София

Резюме. Терапията на витална пулпа, наричана и апексгенеза, се определя като биологичен метод на лечение на детските постоянни зъби, с което се позволява завършването на кореновото им развитие и затварянето на кореновия апекс. Апексгенезата осигурява изграждане на благоприятно съотношение коронка/корен и на дентинови стени с достатъчна дебелина за нормална дъвкателна функция. Съществуват три техники, подходящи за лечението на детските постоянни зъби с разкрита витална пулпа: директно пулпно покритие, частична пулпотомия и тотална пулпотомия. Представяме чрез подходящ клиничен случай витален метод на лечение на частично възпалена пулпа на постоянни детски зъби (частична пулпотомия), както и приложението на минерал триоксид агрегат (МТА) и калциевохидроксидна паста като пулпопокривни средства. Клиничният случай е на момче на 12 години, което има два постоянни горни молара -- 16 и 26, с диагноза pulpitis chronica fibrosa, подходящи за терапия на витална пулпа. Зъбите са с дълбоки кариозни лезии (потвърдени и на рентгенография), които са причина за образуването на постоперативна комуникация с пулпната камера. Проведохме частична пулпотомия, а за пулпопокривни средства сравнително използвахме паста калциев хидроксид и МТА. Нашите клинични и параклинични наблюдения показаха висока степен на успех (на 3-ти и 6-и месец от проследяването) при използването на МТА и калциев хидроксид като средства за пулпотомия при постоянни зъби. Успехът от приложението на МТА най-вероятно се дължи на неговите добри качества: нерезорбируемост на материала; биосъвместимост, стимулира тъканното възстановяване при контакт със зъбната пулпа; осигурява висока степен на защита на остатъчната пулпна тъкан срещу микропросмукване. Калциевият хидроксид използвахме като контролен материал при пулпотомия на едноименен зъб. Изследването показа, че калциевият хидроксид и МТА са ефективни пулпопокривни сред­ства. МТА може да бъде използван като алтернативен материал вместо калциевия хидроксид при частична пулпотомия.
Ключови думи: частична пулпотомия, pulpitis chronica fibrosa, минерал триоксид агрегат, калциев хидроксид

 

VITAL PULP THERAPY OF YOUNG PERMANENT TEETH WITH MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE
AND CALCIUM HYDROXIDE -- A CLINICAL CASE

R. Kabakchieva and V. Veleva
Summary. Vital pulp therapy, also called apexgenesis, is considered а biological treatment in young permanent teeth. It allows complete root deve­lop­ment in immature roots and apical closure. Apexgenesis makes a permanent tooth with a favorable crown/root ratio and dentinal walls that are thick enough to withstand normal function. There are three treatment techniques usually performed in young permanent teeth with vital pulp exposures: direct pulp capping, partial pulpotomy and total pulpotomy. To present vital pulp therapy in teeth with partially inflamed pulp tissue in young permanent teeth  a partial pulpotomy, as well as the use of Mineral Trioxide Aggregate and calcium hydroxide as a pulpotomy agents with a proper clinical case. The clinical case that we are presenting is a 12 year old child who has two maxillary molars (16 and 26) with a clinical diagnosis of Pulpitis chronica fibrosa which were indicated for vital pulp therapy. Both teeth had deep carious lesions (evidenced on X-ray radiographs) which caused a pulp exposure after removing the carious masses. The clinical diagnosis we made with a proper anamnesis, clinical and paraclinical (X-ray and vital pulp tests) examinations on the teeth 16 and 26. Our treatment method was the partial pulpotomy and the pulpotomy agents that we used were calcium hydroxide (considered as a gold standard in vital pulp therapy) and MTA (a newer material with great possibilities wildly used in the last years). Our clinical and other examinations showed a high rate of success (after 3 and 6 months of evaluation) using MTA and calcium hydroxide as pulpotomy agents in young permanent teeth. This success in the use of MTA is based on it’s good qualities: insolubility of the material, biocompatibility, it stimulates tissue regeneration when placed in contact with the pulp, and it presents a high protection of the remaining vital pulp tissue against microleakage. We used calcium hydroxide as a control material in the treatment of the opposite maxillary molar. Study showed that calcium hydroxide and MTA are effective as a pulpotomy agents in young permanent teeth. МTA can be used as an alternative pulp capping material to Ca(OH) in case of partial pulpotomy.
Key words: partial pulpotomy, pulpitis chronica fibrosa, MTA, calcium hydroxide

 

ЧАСТИЧНА ПУЛПОТОМИЯ НА ВРЕМЕНЕН ЗЪБ С АПЛИКАЦИЯ НА МИНЕРАЛ ТРИОКСИД АГРЕГАТ -- ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРИ ДЕТЕ С АТОПИЯ
Р. Кабакчиева(1), А. Кръстева(2) и С. Митев(3)
(1)Катедра по детска дентална медицина, ФДМ, МУ -- София,
(2)Катедра по орална и образна диагностика, ФДМ, МУ -- София,
(3)Студент в V курс, ФДМ, МУ -- София

Резюме. Съвременните ендодонтисти променят отношението си към лечението на пулпитите на временните зъби. Основен принцип е да се запази жива зъбната пулпа чрез прилагане на витални методи на лечение. Потенциалният риск за развитие на алергична реакция към анестетиците, използвани при виталната ампутация, особено в случаи на анамнестични данни за съществуваща алергия, не оправдава приложението на мортални методи. Целта на нашата работа е чрез подходящ клиничен случай да се представят методът на частична пулпотомия на временен зъб с апликация на mineral trioxide aggregate (MTA) и клиничният алгоритъм при провеждането на витален метод на лечение на пулпит при деца с анамнестични данни за алергия. Дете на 7,5 години е диагностицирано с pulpitis chronica partialis на зъб 74. Клиничната и рентгенологичната картина насочиха към приложението на витална пулпна терапия -- парциална пулпотомия с апликация на МТА. Анамнестичните данни за атопия бяха пречка за провеждане на избрания лечебен метод поради риск от реакция към локални анестетици. Назначена беше консултация с алерголог и се проведе алергологична диагностика. Резултатите от изследването и назначената противоалергична подготовка осигуриха изпълнението на планираното лечение. Проведената частична пулпотомия на временен зъб с апликация на МТА на дете с анамнестични данни за атопия завърши с успех. Клиничният случай послужи за извеждане на алгоритъм при прилагане на витален метод на лечение на пулпит на временен зъб при деца с анамнестични данни за алергия. Анамнестичните данни за алергия не бива да бъдат пречка за прилагане на биологично лечение на пулпата. Необходими са алергологична диагностика, премедикация при индикации за чувствителност, които дават възможност за обезболяване с локален анестетик и осъществяване на планираното биологично лечение.
Ключови думи: pulpitis chronica partialis, частична пулпотомия, mineral trioxide aggregate, атопия

 

PARTIAL PULPOTOMY OF A PRIMARY TOOTH THROUGH APPLICATION OF MINERAL TRIOXIDE AGGREGATE (MTA) -- PROBLEMS AND SOLUTIONS IN A CASE OF A CHILD WITH АTOPY
R. Kabaktchieva, A. Krasteva and S. Mitev
Summary. Contemporary endodontics has changed its view of the pulp of primary teeth. To preserve the vitality of dental pulp by applying vital pulp therapy is a basic principle in the treatment of the pulpitis of primary teeth. The risk of allergic reactions to the anaesthetic used when the vital methods are applied, especially when there is an anamnestic evidence of allergy, does not justify the application of mortal methods. By using an appropriate clinical case, to present a partial pulpotomy of a primary tooth by applying mineral trioxide aggregate and an algorithm of procedure when a vital method of treatment of pulpitis is applied in children with an anamnestic evidence of allergy. A child at age of seven and half years was diagnosed with pulpitis chronica partialis of tooth 74. The results from the clinical and radiographic observations indicate application of vital pulp therapy -- partial pulpotomy with MTA. The anamnestic evidence of atopy, was an obstacle to the accomp­lishment of the chosen treatment method because of the risk of allergic reaction to the anesthetics used in dental medicine. A consultation with an allergist and allergological observation were carried out. The results from the examination and the completetion of the anti allergy medication contributed to the successful accomplishment of the treatment planned. The partial pul­potomy of a primary tooth with MTA performed in case of a child with an anamnestic evidence of atopy was completed with absolute clinical and radiographic evidences of success. This clinical case was used to establish a clinical algorithm for vital therapy of primary tooth with pulpitis in children with an anamnestic evidence of allergy. The anamnestic evidence of allergy should not be considered as an obstacle for application of vital pulp therapy. The completed allergological diagnostics/ observation and the results from it, as well as a possible premedication, if necessary, give the option to achieve analgesia by using a local anaesthetic and the vital pulp therapy planned.
Key words: pulpitis chronica partialis, partial pulpotomy, mineral trioxide aggregate, atopy

РЕФЕРАТИ


Лечебни резултати при пациенти с остеонекроза на челюстите,
свързана с прием на бисфосфонати

 

Брой 1/2010
Брой 2/2010
Брой 3/2010

Брой 1/2011
Брой 2/2011
Брой 3/2011

Брой 1/2012
Брой 2/2012
Брой 3/2012

Брой 1/2013
Брой 2-3/2013

Брой 1/2014
Брой 2/2014
Брой 3/2014

Брой 1/2015