АРХИВ

 
ВРЪЗКИ
 
 
 
 
 
 
   
КОНТАКТИ: cml.mu.sofia@gmail.com
 
 
 
 
 
 

Бр. 1/2010

АВТОРСКИ СТАТИИ

СЕМ характеристика на граничната зона адхезив-дентин при временни и постоянни зъби:
in vitro изследване на четири самоецващи адхезивни системи
Катедра „Детска дентална медицина”, МУ -- София

Н. Гатева и Р. Кабакчиева

Резюме. В специа­лизираната литература се говори за различия между зъбите от първата и втората дентиция по отношение на състав и мо­рфология и поради тази причина -- за възможните различия в образуване­то на граничната зона при прилагане на адхезивните системи. Цел на това изследване е да се наблюдава и оцени чрез сканираща елек­тронна микроскопия (СЕМ) ефектът от въздействието на self-priming и all in one адхезивни системи върху дентина на временни и постоянни зъби. Из­следвани са общо 24 образеца от временни и постоянни зъби, разпределени в 8 групи между четири адхезивни системи -- AdheSe (Ivoclar Vivadent AS), AdheSE One (Ivoclar Vivadent ASO), iBond (Herаeus Kulzer iB), Adper Prompt L-Pop (3M ESPE LP). Чрез СЕМ ясно видим хибриден слой бе установен при образците с адхезивни системи AS, ASO, LP и трудно установим -- при образците, третирани с адхезивна система iB. Ясно установим адхезивен слой се наблюдава при образците от двете дентиции и адхезивни системи AS, ASO, LP и тру­ден за установяване -- при образците от двете дентиции и адхезивна система iB. Микропроцепи бяха наблюдавани при поч­ти всички образци с изключение на тези с адхезивна система ASO и от временни зъби. При временни/по­сто­ян­ни зъби изследваните адхезивни системи не създават in vitro напълно запечатана гранична повърхност между композита и дентина.
Ключови думи: самоецващи адхезивни системи, временни и постоянни зъби, сканираща електронна микроскопия, адхезивен слой, хибриден слой  

SEM CHARACTERIZATION OF RE­S­IN-DENTIN INTERFACE IN PRIMARY AND PERMANENT TEETH -- IN VIT­RO STUDY OF FOUR SELF-ETCHING ADHESIVE SYSTEMS
N. Gateva and R. Kabaktchieva

Summary. We have investigated the effect of applying of self-etching adhesive systems on dentine in primary and permanent teeth. Research data point out the differences between primary and permanent teeth in terms of their composition and morphology and with this regard there are po­s­sible differences in formation of dentin-resin interdiffusion zone when different ad­hesive systems are applied. The purpose of this study was to observe and assess by scanning electron microscopy (SEM) effect of self-primi­ng and all in one adhesive systems on dentine of primary and permanent teeth. Twenty four samples from primary and permanent teeth were inves­tigated, and they were divided into 8 groups with 4 adhesive systems AdheSe (Ivo­clar Vivadent AS), AdheSE One (Ivoclar Vivadent ASO), iBond (Herаeus Kulzer iB), Adper Prompt L-Pop (3M ESPE LP). Un­der SEM clearly visible hybrid layer for­mation was found for AS, ASO, LP in samples from both dentitions. An undo­ub­tedly detectable in­ter­diffusion zone -- hybrid layer was not evident after the use of iB in both dentition. A clearly visible adhesive layer was observed in sam­ples from both de­ntitions and with adhesive systems AS, ASO and LP. Such a layer was not clearly marked in samples from both dentitions and adhesive system iB. De­bon­ded regions were observed in almost all samples, save for those with ad­he­sive system ASO in primary teeth. Adhesive systems investigated do not create a completely sealed interdiffusion zone between the composite and dentine both in primary and in permanent teeth in vitro.
Key words: self-eching adhesive systems, primary teeth, permanent teeth, scanning electron microscopy, adhesive layer, hybrid layer

Приложение на Score индекс за оценка на асимптомни пациенти в денталната практика
Хр. Даскалов, Л. Владимирова-Китова и Хр. Лалабонова.

(1)Катедра „Орална хирургия”, ФДМ
(2)Клиника по кардиология, МФ
Медицински университет -- Пловдив

Резюме. Авторите прилагат индекса SCORE за абсолютния 10-годишен сърдечно-съдов риск при избор на анестетик и коригент при асимптомни пациенти, нуждаещи се от дентално лечение. Целите са поточното изясняване на общия статус на пациента и из­бягването на възмож­ни усложнения по време на лечението. Използва се унифицирана за нашия географски район таблица, съдържаща данни за пол, възраст, тютюнопушене, систолно кръвно налягане и нива на холестерола. Резулта­тите са изразени в проценти и служат за оптимално прецизиране на ин­дивидуалната предоперативна подготовка на всеки пациент.
Ключови думи: индекс SCORE, усложнения, дентално лечение

APPLICATION OF THE SCORE INDEX FOR ASSESSMENT OF ASYMPTOMATIC PATIENTS
IN THE DENTAL PRACTICE
Hr. Daskalov, L. Vladimirova-Kitova and Hr. Lalabonova.

Summary. Applied is the SCORE (systemic coronary risk evaluation) index for the absolute 10-year cardio­vascular risk concerning the choice of the anesthetic and the corrigent in asymptomatic patients for dental treatment. It is used in addition to the anamnesis in order to clarify the general status of the pa­tients and to avoid possible complications during the treat­ment. An unificational for our geographic region table, which included information about sex, age, smoking habits, systolic blood pressure and cholesterol le­vels was used. Results are expressed in percentages, and serve for opti­mal precision of the individual preoperative preparation.
Key words: index SCORE, complications, dental treatment

ОБЗОРИ

Съвременни проучвания за свойствата и приложението на валериана
Д. Кирова

Kатедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина,
Медицински университет -- Пловдив

Резюме. Валерианата е широко популярна билка, използвана от дълбока древност. Целта на този литературен преглед е да прeдстави изследователските дирения от експериментални и клинични изслед­ва­ния за състава и действието на растението през последните десетилетия, както и приложението му в лечебната практика. Използвани са 23 литературни източника от български и чуждестранни автори. Медикаментите от валериана поради качествата им на успокоително и леко хипотензивно средство продължават да намират приложение в съвременното напрегнато ежедневие.
Ключови думи: валериана, тревожност 

FEATURES AND USAGE OF VALERIANA-CON­TEM­PO­RA­RY STUDINGS
D. Kirova

Summary. Valerian is a very popular herb used since antiquity. The aim of this literature review is to study the recent experimental and clinical researches about the composition and the effects of the plant. Twenty-three li­te­ra­ture sources are used. Because of its properties as a sedative and a lightly hypotensive remedy, drugs containing valerian still find application in con­temporary strenuous life.
Key words: valeriana, anxiety

КАЗУИСТИКА

Калцифициращ епителен одонтогенен тумор
С. Цветанов, Т. Веселинова и Г. Николов.

(1)Отделение „Орална хирургия и хирургична стоматология”
(2)Катедра по патологична анатомия
(3)Клиника по оториноларингология
Медицински университет -- Плевен

Резюме. Описва се рядък случай на калцифициращ епи­телeн одонтогенен тумор с относително по-нехарактерна локализация (максиларен синус) и с инфилтративен растеж. Въпреки бенигнената морфологична картина туморът представлява интерес с някои особености на амилоидоподобната субстанция, както и на слабо изразената калцификация (под формата на дребни зърна), относително по-добре представена сред фиброзните повлекла на тумора.
Ключови думи: одонтогенен тумор, епителен тумор, калцификация

CALCIFYING EPI­T­HE­LIAL ODONTOGENIC TUMOR
S. Tzvetanov, T. Veselinova and G. Nikolov

Summary. A rare case of calcifying epithelial odontogenic tumor (CEOT) with relatively non-characteristic localization in the maxillar sinus is described. The tumor in spite of its benign morphological characteristics is very interesting with some features in the configuration of amiloid-like substance as well as with the poor calcification exspressed in small gra­nules relatively better pre­sented among the fibrous strands of the tumor.
Key words: odontogenic tumor, epithelial tumor, calcification

РЕФЕРАТИ

Туберкулоза -- диагностициране, разпространение на заразата и препоръки при стоматологично лечение на туберкулозно болни

СЪОБЩЕНИЯ
Г. Лалев. Приложение на научно-учебното кино и възможностите на дигиталните технологии при обучението по стоматология
 

Брой 1/2010
Брой 2/2010
Брой 3/2010

Брой 1/2011
Брой 2/2011
Брой 3/2011

Брой 1/2012
Брой 2/2012
Брой 3/2012

Брой 1/2013
Брой 2-3/2013

Брой 1/2014
Брой 2/2014
Брой 3/2014

Брой 1/2015