Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архивБр. 1/2007

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Дислипидемии сред населението на възраст 25-64 години в зоните на прoграма СИНДИ резюме>>

Eфект от интермитентно приложение на левосимендан при пациенти със сърдечна недостатъчност с нисък дебит резюме>>

Dyslipidemias among the population aged 25-64 in the CINDI programme regions summary>>

Noninvasive therapy monitoring of low output patients on intermittent laevosimendan summary>>

КАЗУИСТИКА
CASE REPORTS

Случай на Cor triatriatum при възрастен резюме>>

Първи случай на радиофреквентна катетърна аблация на пред­сърдно мъждене – проблеми и изводи резюме>>

Успешна радиофреквентна аблация на репетитивна фокална левопредсърдна тахикардия от дясна долна белодробна вена с използване на система
за електроанатомичен мепинг
резюме>>

A case report of Cor triatriatum in an adult patient summary>>

First case of radio­frequency catheter ablation of atrial fibrillation – problems and conclusions summary>>

Successful radiofrequency ablation of repetitive focal left atrial tachycardia orginating from the right inferior pulmonary vein guided by electroanatomical mapping summary>>

ОБЗОРИ
REVIEWS

Неинвазивни маркери за стратифициране на аритмогенния риск при пациенти с артериална хипертония. Част I. Значение на коригирания QT-интервал и QT-дисперсия резюме>>

Микралбуминовта екскреция и сърдечно-съдовата заболяемост и смъртност резюме>>

Хронична бъбречна недостатъчност и левокамерна хипертрофия резюме>>

Noninvasive markers for arrhythmogenic risk stratification in hypertensive patients. Part I. Role of corrected
QT-interval and QT-dispersion summary>>

Microalbuminuria excretion rate and cardiovascular morbidity and mortality summary>>

Chronic renal failure and left ventricular hypertrophy summary>>

РЕФЕРАТИ

Ефекти от комбинацията инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим или блокери на рецепторите
на ангиотензина с аспирин и Cilostazol върху рестенозата при стента

Ниските стойности на хематокрита при кардиопулмонален байпас влошават изхода от операциите
на коронарните съдове

Връзка на предсърдни шънтове с мигрена при пациенти с исхемичен инсулт и периферни емболи

© 2007-2008

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив