Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив


Бр. 4/2011

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

А. Стоименова, Г. Драганов, М. Манова,
А. Савова и Г. Петрова.
Роля на фармацевтите в мениджмънта на хронични заболявания: хипертония
   резюме>>

A. Stoimenova, G. Draganov, M. Manova,
A. Savova and G. Petrova.
The role of pharmacists in the management of chronic diseases: hypertension  summary>>

МЕНИДЖМЪНТ В КАРИДОЛОГИЯТА

MANAGEMENT OF CARDIOLOGY

Т. Веков.
Свръххоспитализацията в България при лечение 
на сърдечно-съдови заболявания резюме>>

Т. Веков.
Анализ на методиката и определените обеми и цени  на медицинските дейности, свързани с инвазивна диагностика  и интервенционално лечение 
през 2011 г. (финансови прогнози резюме>>

 

T. Vekov.
Excessive hospitalization for the treatment
of cardiovascular diseases in Bulgaria summary>>

T. Vekov.
Analysis of the method and fixed volumes and costs
of medical procedures related to invasive diagnostics and interventional treatment
in year 2011 (financial prognosis) summary>>

 

ОБЗОРИ

REVIEWS

И. Груев и А. Тончева.
Нестероидни противовъзпалителни средства
и сърдечно-съдов риск резюме>>

Е. Манов.
Разликите между най-често използваните
бета-блокери.  Собствен поглед резюме>>

Ж. Чернева.
Ролята на възпалението в развитието
на остри коронарни  синдроми при пациенти
със и без нарушения на гликемията
резюме>>

I. Gruev and A. Toncheva.
NSAIDs and cardiovascular risk summary>>
 
E. Manov.
The difference between the commonly used
beta-blockers.  An autors view  summary>>

Zh. Cherneva.
The role of Inflammation in the development
of acute coronary syndrome in patients
with and without dysglycemia
 summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив