Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив


Бр. 4/2009

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Н. Спасова, Д. Сомлева, Е. Кинова и А. Гудев. Централно аортно налягане и каротидно-феморална скоростна пулсовата вълна при здрави млади индивиди резюме>>

А. Нейкова, Б. Цветков и М. Кирш. Клинични последствия на хепарин-индуциранататромбоцитопения в следоперативния периодна сърдечна хирургия резюме>>

Д. Трендафилова, И. Желева, В. Стоянов и Ю. Джоргова-Македонска. Обоснована ли е многоклоновата коронарна ангиопластикапри пациенти с остър миокарден инфаркти многоклонова коронарна болест резюме>>

Д. Трендафилова, П. Симеонов, Ю. Джоргова, Св. Гадева,П. Кратунков, М.Недевска, В. Стойнова, Д. Петков, Г. Царянски, и Г. Начев. Ендоваскуларно лечение на аневризмии дисекации на десцендентната аорта резюме>>

N. Spasova, D. Somleva, E. Kinova and A. Goudev. Central aortic systolic pressure and carotid-femoral pulse wave velocity in young healthy adults summary>>

A. Neykova, B. Tzvetkov and M. Kirsch. Heparin induced thrombocytopenia clinical outcomes in postoperative cardiac surgery patients summary>>

D. Trendafilova, I. Zheleva, V. Stoyanov and J. Jorgova-Makedonska. Is multivessel coronary intervention justifiable in patients with acute myocardial infarction and multivessel coronary disease?summary>>

D. Trendafilova, P. Simeonov, J. Jorgova, Sv. Gadeva,P. Kratunkov, M. Nedevska, V. Stoynova, D. Petkov, G. Tsarianski and G. Nachev. Endovascular treatment of descending aortic aneurysm and dissection summary>>

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

CONTRIBUTING TO HEALTH PRACTICE

Т. Веков, О. Янева, Г. Петрова, Д. Макавеева и Б. Пешева. Изследване на терапевтичното поведение на българските лекари при лечение на артериална хипертония резюме>>

Т. Веков, В. Христов, А. Иванова, М. Милева и М. Желева. Анализ на качеството на лечение на исхемичната болестна сърцето, на съответствието с медицинските стандартии на цената на месечната терапия резюме>>

T. Vekov, O. Janeva, G. Petrova, D. Makaveeva and B. Pesheva. A study of the Bulgarian physicians’ therapeutic behaviour in the treatment of arterial hypertension summary>>

T. Vekov, V. Hristov, A. Ivanova, M. Mileva and M. Zheleva. Analysis of ischemic heart disease treatment quality, conformity with medical standards and cost of monthly therapy summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив