Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 3/2016

ГОСТУВАЩ АВТОР GUESTING AUTOR
Н. И. Чекалина.
Противовъзпалителните ефекти на ресвератрол при стабилна исхемична болест на сърцето и съпътстващ автоимунен тиреоидит резюме>>
N. I. Chekalina.
Anti-infl ammatory effects of resveratrol in stable coronary artery disease and concomitant
autoimmune thyroiditis summary>>

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

И. Даскалов, В. Петрова, А. Чобанов и Д. Станишева. Надеждност на ехокардиографията с тъканен доплер в режим на тъканно проследяване за бърза оценка на левокамерната систолна функция резюме>>

I. Daskalov, V. Petrova, A. Chobanov and D. Stanisheva. Reliability of tissue tracking for rapid assessment of left ventricular systolic function summary>>

ОБЗОРИ

REVIEWS

Л. Демиревска, А. Александров, Д. Гочев и И. Даскалов.
Периоперативна антикоагулация при пациенти с предсърдно мъждене на лечение с не-витамин К орални антикоагуланти резюме>>

Л. Демиревска, М. Недкова, В. Балабански и Д. Гочев. Синдром на артериална хипертония в легнало положение с ортостатична хипотония резюме>>

Р. Цвеова, А. Димитрова-Карамфилова, Р. Саръева, О. Белчева, Г. Начев, В. Mитев и Р. Kънева. Фармакогенетика на лекарствения отговор при терапия с аценокумарол и варфарин
резюме>>

L. Demirevska, А. Аlexandrov, D. Gochev and I. Daskalov. Perioperative anticoagulation in patients with atrial fi brillation treated with non-vitamin K anticoagulants summary>>

L. Demirevska, M. Nedkova, V. Balabanski, D. Gothev. Syndrome of supine hypertension with orthostatic hypotension summary>>

R. Tzveova, A. Dimitrova-Karamfi lova, R. Saraeva, O. Beltcheva, G. Nachev, V. Mitev and R.Kaneva. Pharmacogenetics of drug response in acenocoumarol and warfarin treatment
summary>>

 

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

CASE REPORTS

 

Т. Донова и М. Радкова.
Десностранен инфекциозен ендокардит – характеристика и прогноза. Клиничен случай на нативен инфекциозен ендокардит на трикуспидална клапа
резюме>>

T. Donova and M. Radkova.
Right-sided infective endocarditis -- characteristics and forecast. Clinical case of native infective endocarditis of tricuspid valve
summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив