Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 3/2015

ОБЗОРИ

REVIEWS

Г. Богданов, Р. Методиев и Н. Бояджиева.
Нови изследвания върху ендотелини и техни рецептори резюме>>

И. Петрова и Е. Трендафилова.
Контраст-индуцирана нефропатия – диагноза, превенция и клинично значение резюме>>

И. Даскалов и В. Петрова.
Eхокардиографско изследване на миокардната деформация (част i)  резюме>>

В. Минчева и И. Груев.
Обструктивна сънна апнея – нетрадиционният сърдечно-съдов рисков фактор резюме>>

Ж. Чернева, З. Кунева, Р. Чернева и Д. Василев. Стареене, артериална ригидност и методи за оценка резюме>>

G. Bogdanov, R. Metodieva and N. Boyadjieva.
New research on endothelins and their receptors summary>>

I. Petrova and E. Trendafilova.
Contrast-induced nephropathy – diagnosis, prevention and clinical outcomes summary>>

I. Daskalov and V. Petrova.
Examination of the myocardial mechanics by echocardiography (part I) summary>>

V. Mincheva and I. Gruev.
Obstructive sleep apnea – a non-traditional cardiovascular risk factor summary>>

Zh. Cherneva, Z. Kuneva, R. Cherneva and D. Vasilev. Aaging, arterial stiffness and assessment methods summary>>

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Н. Стоянов, А. Постаджиян, В. Велчев и Б. Финков. хеморагични инциденти в хода на двойна антиагрегантна терапия при пациенти с окс – едногодишно проследяване резюме>>

N. Stoyanov, A. Postadzhiyan, V. Velchev, B. Finkov. Haemorrhagic complications during antiplatelet therapy in patients with acute coronary syndromes – one year follow-up summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив