Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 3/2014

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Ст. Балкански, Л. Пейкова, Е. Григоров и И. Гетов.
Преглед на употребата на ниски дози ацетилсалицилова киселина като антитромботична терапия   

Б. Бойчев, Я. Симова и Н. Димитров.
Приложение на телекардиологията в България – данни от проследяване на над 3000 пациенти резюме>>

S. Balkansky, L. Peikova, E. Grigorov and I. Getov.
A review of the use of low-dose acetylsalicylic acid
for antithrombotic therapy summary>>

B. Boichev, I. Simova and N. Dimitrov.
Telecardiology application in bulgaria – more-than-3000-patient follow-up data     summary>>

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

CASE REPORT

Р. Ташева, И. Евгениева, К. Витлиянова и М. Григоров.
Некоригирана тетралогия на Фало при 53-годишна жена: клиничен случай резюме>>

R. Tasheva, I. Evgenieva, K. Vitlianova and M. Grigorov.
Uncorrected tetralogy of fallot in a 53-year-old woman:
a clinical case summary>>

ОБЗОРИ

REVIEWS

Н. Рунев, Е. Манов и Т. Донова.
Оптимална продължителност на пероралната двойна антитромбоцитна терапия резюме>>

Р. Цвеова, Т. Янева, Г. Димитров, Д. Пендичева-Духленска, С. Въндева, Й. Матрозова, К. Найденов, О. Белчева, А. Миткова, С. Захариева, Р. Търновска-Къдрева, Г. Начев, В. Митев и Р. Кънева.
Геномните асоциативни проучвания като съвременен подход за изясняване на генетичните основи на артериалната хипертония – част втора резюме>>

Н. Бояджиева, М. Варадинова и Р. Методиева.
Фармакогенетика на антихипертензивни лекарства  резюме>>

N. Runev, Е. Manov and Т. Donova.
Optimal duration of double oral antiplatelet therapy summary>>

R. Tzveova, T. Yaneva, G. Dimitrov, D. Pendicheva-Duhlenska5 S. Vandeva, Y. Matrozova, K. Naydenov, O. Beltcheva, A. Mitkova, S. Zacharieva, R. Turnovska-Kadreva, G. Nachev, V. Mitev and R. Kanevа.
Genome – wide association studies as a contemporary approach to determination of the genetic basis of arterial hypertension – part two summary>>

N. Boyadjieva, M. Varadinova and R. Metodieva.
Pharmacogenetics of antihypertensive drugs summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив