Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 3/2013

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Н. Дончева, Ю. Няголов, А. Велчева, М. Боев
и Б. Попов.

Определяне на хомоцистеин при мъже с исхемична болест  на сърцето, свръхтегло и затлъстяване резюме>>
   

А. Дашева-Димитрова.
Динамика в еволюцията на пулмоналната инсуфициенция след радикална корекция
на тетралогия на фало при деца резюме>>
      

Л. Бешев, А. Маринов, Ц. Георгиев, В. Великов
и А. Григоров.

Нови перспективи в лечението на дълбоките венозни тромбози (нашият опит с ривароксабан) резюме>>
   

М. Манова, А. Савова, М. Димитрова, С. Георгиева
и Г. Петрова.

Фармакоикономика на антихипертензивната терапия с комбинирани продукти, съдържащи ангиотензин II антагонисти и диуретици резюме>>

Т. Веков.
Изследване на факторите, които оказват влияние върху честите терапевтични промени при лечение на артериална хипертония   резюме>>

 N. Doncheva, Y. Nyagolov, A. Velcheva, M. Boev
and B. Popov.

Determination of homocystein in males with coronary heart disease, overweight and obesity summary>>

A. Dasheva-Dimitrova.
Dynamics in the evolution of pulmonary insufficiency after radical correction of tetralogy of fallot in children summary>>
  

L. Beshev, A. Marinov, Ts. Georgiev, V. Velikov
and A. Grigorov.

New perspectives in the treatment of deep vein thrombosis (our experience with rivaroxaban) summary>>
     

M. Manova, A. Savova, M. Dimitrova, S. Georgieva
and G. Petrova.

Pharmacoeconomics of antihypertensive therapy with fixed-dose combinations products of angiotensin ii receptor antagonists and diuretics summary>>
           

T. Vekov.
Examination of factors that influence the frequent changes in drug therapies in the treatment of hypertension summary>>

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

CASE REPORTS

Л. Бешев, А. Маринов, Б. Игнатов и Б. Цанков.
Хибриден подход при лечението на влажна диабетна гангрена на ходилото и етажни лезии на аорто-илиачен и феморо-поплитеален сегмент – достатъчен ли е? резюме>>

З. Шабан, В. Велчев, А. Постаджиян, E. Димитрова,
М. Недевска, В. Гегусков, Б. Финков.

Представяне на два клинични случая на белодробна артериална хипертония при подлежаща вродена сърдечна малформация резюме>>

L. Beshev, A. Marinov, B. Ignatov and B. Tsankov.
Hybrid approach in treatment of diabetic foot gangrene and lesions in the aortoiliac and femoropopliteal segments:  is it enough? summary>>
   

Z. Shaban, V. Velchev, A. Postadzhiyan, E. Dimitrova,
M. Nedevska, V. Geguskov and B. Finkov.

Two cases of pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart disease summary>>

ОБЗОРИ

REVIEWS

Р. Цвеова, Т. Янева, Г. Димитров, К. Найденов,
Р. Търновска-Къдрева, Р. Кънева, Г. Начев и В. Митев.
Роля на геномните асоциативни проучвания за изясняване на генетичните основи на артериалната хипертония резюме>>

Р. Цвеова, А. Миткова, Р. Кънева, Г. Начев и В. Митев.
Роля на геномните асоциативни проучвания за изясняване на генетичните основи на исхемичната болест на сърцето  резюме>>

R. Tzveova, T. Yaneva, G. Dimitrov, K. Naydenov,
R. Turnovska-Kadreva, R. Kaneva, G. Nachev and V. Mitev.
The role of genome-wide association studies for understanding the genetic basis of arterial hypertension summary>>

R. Tzveova, A. Mitkova, R. Kaneva, G. Nachev and V. Mitev.
The role of genome-wide association studies for understanding the genetic basis of coronary artery disease summary>>         

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив