Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 3/2012

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Д. Сомлева, Е. Кинова, Н. Спасова, Т. Куртева и А. Гудев. Артериална ригидност при пациенти със сърдечна недостатъчност и запазена фракция на изтласкване резюме>>

D. Somleva, E. Kinova, N. Spasova, T. Kourteva and A. Goudev. Arterial stiffness in patients with heart failure with preserved ejection fraction summary>>

ОБЗОРИ

REVIEWS

К. Икономова. Възпалителни маркери, атеросклероза и сърдечно-съдов риск  резюме>>

Е. Стайкова и П. Гацов. Синдром на поликистозните яйчници като рисков фактор за сърдечно-съдови инциденти при жените  резюме>>

Т. Веков. Икономически методи за оценка на програми за превенция и лечение на сърдечно-съдови заболявания резюме>>

K. Ikonomova. Inflammatory markers, atherosclerosis and cardiovascular risk summary>>

E. Staikova and P. Gatzov. Polycystic ovary syndrome as a risk factor for cardiovascular incidents in women summary>>
         
T. Vekov. Economic methods for evaluation of cardiovascular disease prevention and treatment programs summary>>

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

CLINICAL CASES

Е. Димитрова, В. Велчев, А. Постаджиян, Б. Финков и Д. Хазърбасанов. Компресия на ствола на ЛКА
от белодробната артерия при високостепенна белодробна хипертония - клиничен случай резюме>>

E. Dimitrova, V. Velchev, A. Postadjian, B. Finkov and D. Hazarbasanov. LM compression by the pulmonary artery in a pacient with pulmonary hypertension - case report summary>>

ПОМОЩ В ПРАКТИКАТА

HELPING PRACTICE

Е. Григоров, Хр. Лебанова, Е. Насева и И. Гетов. Пилотно проучване за измерване на общ холестерол сред пациенти с ИБС в аптеки в София резюме>>

E. Grigorov, H. Lebanova, E. Naseva and I. Getov. Pilot Study for total cholesterol measurement among patients with IHD at community pharmacies in Sofia summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив