Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 3/2011

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Ст. Найденов и Т. Донова.
Предсърдно мъждене и сърдечна недостатъчност –  клиничен и инструментален анализ резюме>>

Ст. Найденов, Св. Цонев, Т. Донова и М. Миланова. Сърдечно-съдови рискови фактори при жени     резюме>>

S. Naydenov and T. Donova.
Atrial fibrillation and heart failure – clinical  and instrumental analysis summary>>

S. Naydenov, Sv. Tsonev, T. Donova and M. Milanova. Cardiovascular risk factors in women  summary>>
 

МЕНИДЖМЪНТ В КАРИДОЛОГИЯТА

MANAGEMENT OF CARDIOLOGY

Т. Веков.
Изследване на разходите за интервенционални процедури  и имплантирани стентовепри лечение на сърдечно-съдови  заболявания в България през 2010 г. резюме>>

Т. Веков.
Интервенционалната кардиология в България през 2010 г. –  анализ на показатели  резюме>>  
T. Vekov.
Investigation of interventional procedures and stent implantation cost in the treatment of cardiovascular diseases in Bulgaria  in year 2010 summary>>      

T. Vekov.
Interventional cardiology in Bulgaria in year 2010 – analysis  of parameters summary>>

ОБЗОРИ

REVIEWS

Р. Търновска-Къдрева и Т. Янева-Сиракова.
Основни проблеми и тенденции при лечението на артериалната  хипертония   резюме>>

И. Груев и А. Тончева.
Повишен сърдечно-съдов риск при анкилозиращ спондилит  резюме>>
         
Ф. Николов, П. Николов и Д. Христова.
За и против L-аргинина в превенция на ендотелната дисфункция резюме>>

R. Tarnovska-Kadreva, T. Yaneva-Sirakova.
Major problems and tendencies in arterial hypertension  treatment  summary>>
    
I. Gruev and A. Toncheva.
Increased cardiovascular risk in ankylosing spondilitis  summary>>
    
F. Nikolov, P. Nikolov and D. Hristova.
For and against l-arginine in the prevention of endothelial dysfunction  
summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив