Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 3/2009

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES


Хирургично лечение на инфекциозен ендокардит на нативната клапа – характеристика на пациентите и прогностични фактори резюме>>

Цените на месечните лекарствени терапии при пациенти  със сърдечно-съдови заболявания и реимбурсната  политика на държавата резюме>>

Surgery in native infectious endocarditis – a profile of the patients and prognostic factors summary>>

Cost analysis of monthly drug therapies of cardiovascular patients in the light of the state reimbursement system summary>>

КАЗУИСТИКА

CASE REPORT

Нон-компактна кардиомиопатия резюме>>

Първи случай в България на перкутанна коронарна ангиопластика с имплантиране на genous bio-engineered R-stent резюме>>
Non-compaction cardiomyopathy summary>>

The first bulgarian percutaneous coronary angioplasty using genous bio-engineered R stent implantation summary>>

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

CONTRIBUTING TO HEALTH PRACTICE

Необходимост и икономика на катетеризационните лаборатории резюме>>

Necessity and economics of cath labs summary>>

 

ОБЗОРИ

REVIEWS

 

Клинични аспекти на хиперфосфатемията  при хронична бъбречна недостатъчност резюме>>

Management of hyperphosphatemia in chronic renal failure summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив