Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 3/2007

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Промени в коронарната съдова реактивност, израз на ендотелна дисфункция при болни с раз­лич­на коронарна стенотична морфология резюме>>

Сравнение на INR в капилярна кръв на Coaguchek S
и Thrombotrack със стан­дартното INR, измерено в плазма, при болни на орална антикоагулантна терапия резюме>>

Some changes in coronary vasoreactivity as a sign of endothelial dysfunction in patients with different stenosis coronary morphology summary>>

Comparison of INR in capillary whole blood testing by Coaguchek S and Thrombotrack with standart plasma based INR determination in patients on oral anticoagulant trearment summary>>

КАЗУИСТИКА
CASE REPORTS

Травматична некроза на миокарда или травматичен миокарден ин­фаркт – критерии за оценка резюме>>

Traumatic myocardial necrosis or traumatic myocardial infarction – criteria for assessment summary>>
ОБЗОРИ
REVIEWS

Селекция и проследяване на пациенти за ресинхронизираща терапия резюме>>

Оценяване на артериалната ригидност чрез амбулаторното артериално налягане резюме>>

Съдовият ендотел – основен фактор в хомеостазата, съдовaтa реактивност, рaзвитието на ате­ро­скле­роза и ИБС. Диагностика и лечение на ендотелна дисфункция резюме>>

Метаболитна хомеостаза, дисбаланс
и кардиометаболитен риск. Роля на ендоканабиноидната система резюме>>

Актуални аспекти на проблема – хипертония
и бременност резюме>>

Selection and follow-up of the patients for resynchronization therapy summary>>

Arterial stiffness evaluation by means of ambulatory arterial pressure summary>>

Vascular endothelium – main factor in homeostasis, vascular reactivity, genesis of atherosclerosis and ischemic heart disease. Diagnostic and treatment of endothelial dysfunction summary>>

Metabolic homeostasis, disbalance and cardiometabolic risk. The role of endocannabinoid system

Hypertension and pregnancy – current aspects summary>>

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив

© 2007-2008