Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 2/2017

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

В. Григоров, Е. Трендафилова, А. Александров, Х. Матеев, Е. Димитрова, Х. Йорданова, С. Георгиева, Т. Андреева, А. Банкова, П. Тасовска, Е. Костова, И. Петрова, Б. Георгиев и Н. Гочева.
Честота и прогностична значимост на анемията при пациенти, представящи се с остър миокарден инфаркт с персистираща st-сегмент елевация: ретроспективен анализ от един български център резюме>>

И. Даскалов, Т. Вълова, А. Чобанов и К. Рамшев.
Надеждност на белодробната ехография при пациенти с диспнея по повод на остро декомпенсирала левостранна сърдечна недостатъчност резюме>>

Ж. Колев, Д. Цанова и Т. Веков.
Анализ разход/ефективност на rosuvastatin/ezetimibe за лечение на пациенти с хиперхолестеролемия в България, април 2017 г. резюме>>

Ц. Великова, Т. Великов, Е. Красимирова, Св. Куртев, Р. Панчева, М. Шумкова, Ив. Кулевска-Гоновска, Н. Спасова, Н. Георгиева, А. Боризанова, П. Калайджиев, Л. Шопов, К. Джоманов, Р. Парапунова, Д. Ненов и М. Мутафова
Самооценка на здравето като аспект на качеството на живот при пациенти със сърдечно-съдови заболявания резюме>>

Ц. Великова, Е. Красимирова, Т. Великов, И. Кулевска-Гоновска, Н. Спасова, Н. Георгиева, А. Боризанова, П. Калайджиев, Л. Шопов , К. Джоманов, Р. Панчева, М. Шумкова, С. Куртев, Р. Парапунова, Д. Ненов и М. Мутафова.
Качество на живот, оценено чрез въпросник, при пациенти със сърдечно-съдови заболявания резюме>>

V. Grigorov, E. Trendafilova, A. Aleksandrov, H. Mateev, E. Dimitrova, H. Yordanova, S. Georgieva, T. Andreeva, A. Bankova, P. Tasovska, E. Kostova, I. Petrova, B. Georgiev and N. Gocheva.
Incidence and prognostic significance of anemia in patients presented with acute myocardial infarction with persistent st-segment elevation: a retrospective analysis from one Bulgarian center summary>>

I. Daskalov, T. Valova, A. Chobanov and K. Ramshev.
Accuracy of lung ultrasound in patients with dyspnea due to acute decompensated left-sided heart failure summary>>

Zh. Kolev, D. Tsanova and T. Vekov.
Cost-effectiveness analysis of rosuvastatin/ezetimibe for treatment of patients with hypercholesterolemia in bulgaria, April 2017 summary>>

T. Velikova, T. Velikov, E. Krasimirova, Sv. Kurtev, R. Pancheva, M. Shumkova, Iv. Kulevska-Gonovska, N. Spassova, N. Georgieva, A. Borizanova, P. Kalaydzhiev, L. Shopov, K. Dzhomanov, R. Parapunova, D. Nenov and M. Mutafova.
Self-assessment of health as an aspect of the quality of life in patients with cardiovascular diseases summary>>

Ts. Velikova, E. Krasimirova, T. Velikov, I. Kulevska-Gonovska, N. Spassova, N. Georgieva, A. Borizanova, P. Kalaydzhiev, L. Shopov, K. Dzhomanov, R. Pancheva, M. Shumkova, S. Kurtev, R. Parapunova, D. Nenov and M. Mutafova.
The quality of life assessed by а questionnaire in patients with cardiovascular diseases summary>>

ОБЗОРИ

REVIEWS

И. Мазнев.
Wolff-Parkinson-White синдром при спортисти – характеристика и поведение резюме>>

I. Maznev.
Wolff-Parkinson-White syndrome in athletes – characteristics and behavior summary>>

 
 

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив