Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 2/2016

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

А. Дашева-Димитрова.
Тест с натоварване след радикална корекция на тетралогия на фало при пациенти със значима пулмонална инсуфициенция
резюме>>

А. Dasheva-Dimitrova.
Exercise test after radical correction of tetralogy of fallot in patients with significant pulmonary insufficiency
summary>>

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

CASE REPORTS

А. Дашева-Димитрова, Б. Ганев, И. Митев, Ст. Лазаров, М. Денев и М. Павлов.
Новородено със сърдечен миосарком – клиничен случай и обзор резюме>>

П. Дичев.
Тахиаритмия-индуцирано електрическо и структурно ремоделиране резюме>>

Р. Ташева, К. Витлиянова и Мл. Григоров.
Аномален изход на дясна коронарна артерия от левия коронарен синус: клиничен случай резюме>>

Р. Ташева, Мл. Григоров и К. Витлиянова.
Дилатативна кардиомиопатия и интракавитарна тромбоза в лява камера при пациент с мускулна дистрофия на Бекер: клиничен случай
резюме>>

A. Dasheva-Dimitrova, B. Ganev, I. Mitev, S. Lasarov, M. Denev and M. Pavlov.
Newborn with cardiac myosarcoma – case report and review summary>>

P. Dichev.
Tachyarrhythmia induced electrical and structural remodeling summary>>

R. Tasheva, K. Vitliyanova and Ml. Grigorov.
Right coronary artery anomalous exit from the left coronary sinus: clinical case summary>>

R. Tasheva, M. Grigorov and K. Vitlianova.
Dilated cardiomyopathy and LV thrombus in a patient with Becker muscular dystrophy: case report
summary>>

 

ОБЗОРИ

REVIEWS

 

Ж. Чернева, Р. Чернева, Д. Свинаров, Е. Манов, Н. Рунeв, Д. Петрова и О. Георгиев.
Роля на възпалението и оксидативния стрес в патогенезата на обструктивната коронарна болест и микроваскуларната болест резюме>>

Л. Демиревска и Д. Гочев.
Периоперативна бриджинг-антикоагулация
резюме>>

Zh. Cherneva, R. Cherneva, D. Svinarov, E. Manov, N. Runev, D. Petrova and O. Georgiev.
Role of oxidative stress and inflammation in the pathogenesis of obstructive coronary artery disease and microvascular disease

L. Demirevska and D. Gotchev.
Perioperative bridging anticoagulation
summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив