Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 2/2015

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

О. Матков, В. Василев и И. Хаджиев.
Неоангиогенезата като иновативен метод в комплексното лечение на пациенти с периферни облитериращи съдови заболявания
резюме>>

Т. Веков, С. Александрова-Янкуловска, М. Драганова и А. Иванова.
Комуникацията и доверието между лекари и пациенти като фактор за здравните резултати при кардиохирургично лечение в България
резюме>>

O. Matkov, V. Vasilev and I. Hadzhiev.
Neoangiogenesis as an innovative method in complex treatment of patients with peripheral obstructive vascular diseases
summary>>

T. Vekov, S. Alexandrova-Yankulovska, M. Draganova and A. Ivanova.
Communication and trust between doctors and patients as the factors for health outcomes in cardiac surgical therapy in Bulgaria
summary>>

ОБЗОРИ

REVIEWS

И. Даскалов и В. Петрова.
Съвременни ехокардиографски техники за изследване синхронността на съкращение на сърцето резюме>>

Р. Търновска-Къдрева, Г. Димитров, Т. Янева-Сиракова и Л. Владимирова.
Сърдечно-съдови увреждания при бета-таласемия майор
резюме>>

I. Daskalov and V. Petrova.
Modern echocardiography techniques for assessment of the cardiac synchrony
summary>>

R. Tarnovska-Kadreva, G. Dimitrov, T. Yaneva-Sirakova and L. Vladimirova.
Cardio-vascular impairment in thalassemia patients
summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив