Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 2/2014

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Ив. Кожухаров, Ж. Ничев, Н. Бонев, Р. Кожухаров,
Ст. Лазаров, Ал. Лачева.
Предиктори на риска за електрокардиостимулация
в детската възраст
резюме>>

М. Любомирова, Р. Джераси и Б. Богов.
Има ли връзка между повишената съдова резитентност на каротидните артерии и бъбречната функция?
резюме>>

Р. Стоянова и Ю. Раденкова-Саева.
Остри отравяния с антихипертензивни
и антиаритмични медикаменти
резюме>>

Д. Баташки, Т. Стоева, Д. Шопов
и Я. Барганова-Захариева.
Ролята на клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ “Св. Георги” в лечението на сърдечно-съдовите болести
резюме>>

I.Kozhuharov, J. Nichev, N. Bonev, R. Kozhuharov,
S. Lazarov and Al. Lacheva.
Predictors of the risk of electrocardiostimulation
in the childhood
summary>>

M. Lubomirova, R. Djerassi and B. Bogov.
Is there a connection between increased carotid artery resistance аnd renal function?
summary>>

R. Stoyanova and J. Radenkova-Saeva.
Acute poisoning with antihypertensive
and antiarrhythmic medicines
summary>>

D. Batashki, T. Stoeva, D. Shopov
and Y. Barganova-Zaharieva.
The role of the department of cardiac surgery of the „Sv. Georgi“ hospital in treatment of cardiovascular diseases
summary>>

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

CASE REPORT

М. Миланова.
Субмасивен белодробен емболизъм, стафилококов сепсис и приложение на противостафилококов човешки имуноглобулин
резюме>>

М. Миланова, А. Шабан и И. Мартинов.
Остър преден миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента при млада жена с доказано носителство на гени за тромбофилия
резюме>>

M. Milanova.
Submassive pulmonary embolism, staphylococcal sepsis and application of human antistaphylococcal immunoglobulin
summary>>

M. Milanova, A. Shaban and I. Martinov.
Acute st-segment elevation myocardial infarction in a young female patient with proven carriage of genes for thrombophilia
summary>>

ОБЗОРИ

REVIEWS

М. Миланова.
Възможности за оптимизиране на алгоритмите за поведение при остър коронарен синдром в звена
за спешна медицинска помощ
резюме>>

Р. Цвеова, С. Въндева, Й. Матрозова, Г. Найденова,
Д. Пендичева-Духленска, А. Миткова, С. Захариева,
Г. Начев, В. Митев и Р. Кънева.
Полиморфни варианти във водещи кандидат-гени от геномни асоциативни проучвания и тяхната роля при определяне на риска от развитие на исхемична болест на сърцето – II част
резюме>>

Ив. Кожухаров, Ж. Ничев, М. Цонзарова, Р. Маринов
и А. Кънева.
Индикации за постоянна кардиостимулация, кардиовертер дефибрилатори и ресинхронизираща терапия при деца   резюме>>

M. Milanova.
Possibilities for optimization of diagnostic
and therapeutic algorithms for acute coronary syndrome in emergency medical care
summary>>

R. Tzveova, S. Vandeva, Yo. Matrozova, G. Naydenova,
D. Pendicheva-Duhlensk, A. Mitkova, S. Zacharieva,
G. Nachev, V. Mitev and R. Kaneva.
Polymorphic variants in leading candidate-genes from genome-wide association studies and coronary artery disease risk – part two
summary>>

I. Kozhuharov, J. Nichev, M. Tsonzarova, R. Marinov
and A. Kuneva.
Indications for permanent cardiostimulation, cardioverter defibrilators and cardiac resynchronization therapy in the childhood summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив