Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 3/2013

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

  Н. Дончева, Ю. Няголов, А. Велчева, М. Боев и Б. Попов.
Определяне на хомоцистеин при мъже с исхемична болест  на сърцето, свръхтегло и затлъстяване           
А. Дашева-Димитрова.
Динамика в еволюцията на пулмоналната инсуфициенция след радикална корекция
на тетралогия на фало при деца            

Л. Бешев, А. Маринов, Ц. Георгиев, В. Великов и А. Григоров.
Нови перспективи в лечението на дълбоките венозни тромбози (нашият опит с ривароксабан)     
М. Манова, А. Савова, М. Димитрова, С. Георгиева и Г. Петрова.
Фармакоикономика на антихипертензивната терапия с комбинирани продукти, съдържащи ангиотензин II антагонисти и диуретици           
Т. Веков.
Изследване на факторите, които оказват влияние върху честите терапевтични промени при лечение на артериална хипертония           резюме>>

 N. Doncheva, Y. Nyagolov, A. Velcheva, M. Boev and B. Popov.
Determination of homocystein in males with coronary heart disease, overweight and obesity       
A. Dasheva-Dimitrova.
Dynamics in the evolution of pulmonary insufficiency after radical correction of tetralogy
of fallot in children  

L. Beshev, A. Marinov, Ts. Georgiev, V. Velikov and A. Grigorov.
New perspectives in the treatment of deep vein thrombosis (our experience with rivaroxaban)     
M. Manova, A. Savova, M. Dimitrova, S. Georgieva and G. Petrova.
Pharmacoeconomics of antihypertensive therapy with fixed-dose combinations products of angiotensin ii receptor antagonists and diuretics           
T. Vekov.
Examination of factors that influence the frequent changes in drug therapies in the treatment of hypertension summary>>

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

CASE REPORTS


Л. Бешев, А. Маринов, Б. Игнатов и Б. Цанков.
Хибриден подход при лечението на влажна диабетна гангрена на ходилото и етажни лезии на аорто-илиачен и феморо-поплитеален сегмент – достатъчен ли е?
З. Шабан, В. Велчев, А. Постаджиян, E. Димитрова, М. Недевска, В. Гегусков, Б. Финков.
Представяне на два клинични случая на белодробна артериална хипертония при подлежаща вродена сърдечна малформация


L. Beshev, A. Marinov, B. Ignatov and B. Tsankov.
Hybrid approach in treatment of diabetic foot gangrene and lesions in the aortoiliac and femoropopliteal segments:  is it enough?    
Z. Shaban, V. Velchev, A. Postadzhiyan, E. Dimitrova, M. Nedevska, V. Geguskov and B. Finkov.
Two cases of pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart disease   

ОБЗОРИ

REVIEWS

Р. Цвеова, Т. Янева, Г. Димитров, К. Найденов, Р. Търновска-Къдрева, Р. Кънева, Г. Начев и В. Митев.
Роля на геномните асоциативни проучвания за изясняване на генетичните основи на артериалната хипертония  

Р. Цвеова, А. Миткова, Р. Кънева, Г. Начев и В. Митев.
Роля на геномните асоциативни проучвания за изясняване на генетичните основи на исхемичната болест на сърцето 

R. Tzveova, T. Yaneva, G. Dimitrov, K. Naydenov, R. Turnovska-Kadreva, R. Kaneva, G. Nachev and V. Mitev.
The role of genome-wide association studies for understanding the genetic basis of arterial hypertension           

R. Tzveova, A. Mitkova, R. Kaneva, G. Nachev and V. Mitev.
The role of genome-wide association studies for understanding the genetic basis of coronary artery disease          

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив