Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 2/2012

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Н. Димитров, Я. Симова, Х. Матеев, М. Радкова,
П. Павлов и И. Ташева.
Избор на стратегия при остър коронарен синдром без елевация  на ST-сегмента в групи пациенти с различен риск за исхемични  усложения
резюме>>

Ст. Найденов, Св. Торбова, Ф. Николов,
Св. Цонев и Н. Найденова.
Характеристика и контрол на артериалната хипертония и някои придружаващи рискови фактори в българска градска популация резюме>>

К. Стойчев, Д. Бъркашка, К. Иванов, С. Тишева,
С. Григорова, К. Господинов, Т. Чакалова и П. Тончев. Качество на живот при пациенти със сърдечно-съдови  заболявания: резултати от изследване на клинична извадка  пациенти
резюме>>

С. Тишева, Н. Станчева и Е. Мекенян.
Сравнителна оценка на вариабилност на сърдечната честота при пациенти с псориазис спрямо здрави лица
резюме>>

С. Тишева и Д. Господинов.
Разпространение и особености на артериалната хипертония  сред паценти с Psoriasis vulgaris в плевенска област
резюме>>

Е. Григоров, Хр. Лебанова, Е. Насева и И. Гетов. Проучване на нагласите за измерване на кръвно налягане  сред посетителите в аптеки в София резюме>>

N. Dimitrov, I. Simova, H. Mateev, M. Radkova, P. Pavlov and I. Tasheva.
Timing of invasive strategy in acute coronary syndrome without  ST segment elevation in groups of patients with different  ischemic risk summary>>

St. Naydenov, Sv. Torbova, F. Nikolov,
S. Tsonev and N. Naydenov.
Characteristics and control of arterial hypertension and some concomitant risk factors in bulgarian urban population
summary>>

K. Stoychev, D. Barkaska, К. Ivanov, S. Tisheva, S. Grigorova, K. Gospodinov, T. Chakalova and P. Tonchev.
Quality of life in patients with cardiovascular diseases:  results from a study of clinical sample
summary>>

S. Tisheva, N. Stancheva and E. Mekenyan.
Comparative evaluation of heart rate variability in patients with psoriasis versus healthy individuals
summary>>

S. Tisheva and D. Gospodinov.
Incidence and peculiarities of arterial hypertension in patients with Psoriasis vulgaris in pleven region summary>>

E. Grigorov, H. Lebanova, E. Naseva and Ilko Getov.
Study of the attitudes to blood pressure measurement amongvisitors in community pharmacies in Sofia
summary>>

ПОМОЩ В ПРАКТИКАТА

HELPING PRACTICE

И. Даскалов, М. Иванчев и М. Милетиева.
Ръководство за ехокардиографска оценка на дясно сърце  при възрастни: доклад на Американското дружество  по ехокардиография, одобрен от Европейската aсоциация  по ехокардиография и Канадското ехокардиографско дружество
резюме>>

I. Daskalov, M. Ivanchev and М. Miletieva.
Guidelines for the echocardiographic assessment of the right heart in adults: a report from the American society  of echocardiography endorsed by the European association of echocardiography, a registered branch of the European society of cardiology, and the Canadian society of echocardiography
summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив