Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 2/2011

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

И. Живков, Е. Григоров и И. Гетов.
Ретроспективно проучване и анализ на лекарствената терапия при исхемична болест на сърцето 
в амбулаторната практика
резюме>>

I. Zhivkov, E. Grigorov and I. Getov.
Retrospective investigation and analysis of ischemic heart disease drug treatment in out-patient care summary>>

ОБЗОРИ

REVIEWS

К. Бакърджиева, Ф. Григоров и Р. Комса-Пенкова.
LC-PUFA, генетични полиморфизми и артериална  хипер­тония
резюме>>

K. Bakardzhieva, F. Grigorov and R. Komsa-Penkova.
LC-PUFA, genetic polymorphisms and hypertension
summary>>

В ПОМОЩ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР
CONTRIBUTING TO GENERALE PRACTITIONER
Мл. Григоров.
Из „Проблеми на доболничната помощ
в кардиологията” резюме>>
Ml. Grigorov.
From “Problems of primary care in cardiology” summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив