Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 2/2009

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Оптимална оценка на пациенти с комплексни коронарни стенози и тяхното лечение резюме>>

Особености на тромбоцитопенията и лабораторните показатели при пациенти с хепарин-индуцирана тромбоцитопения след сърдечна хирургия резюме>>

Хибридна коронарна реваскуларизация при високо-рискови пациенти резюме>>

Нежелана лекарствена реакция – ангиоедем, причинен от асе инхибитори резюме>>

Сърдечно-съдови калцификати – количествено определяне на калциевото натоварване при болни на хемодиализа резюме>>

Optimal evaluation of patients with complex coronary stenoses and their treatment summary>>

Peculiarities of thrombocytopenia and laboratory parameters in patients with heparin-induced thrombocytopenia following cardiac surgery summary>>

Hybrid coronary revasculari zation in hight risk patients
Adverse drug reaction – angioedema, caused by ace inhibitors summary>>

Cardio-vascular calcification – quantitative evaluation of calcium score in hemodialysis patients summary>>

КАЗУИСТИКА

CASE REPORTS

Aгресивна антикоагулантна (антиагрегантна) тромболитична терапия при интракоронарна тромбоза по време на директен PCI при остър миокарден инфаркт резюме>>

Aggressive anticoagulant (antiagregant) thrombolytic therapy in intracoronary thrombosis during direct PCI in acute myocardial infarction summary>>

 

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

CONTRIBUTING TO HEALTH PRACTICE

 

Кое е по-добро за установяване на пулмонален емболизъм – скениране с вентилация-перфузия или компютърна томография? резюме>>

Контрол и профилактика на факторите за сърдечно-съдов риск – сигурен път за намаляване на смъртността при остър коронарен синдром резюме>>

Which is better for diagnosting pulmonary embolism – ventilation-perfusion scanning or computer tomography? summary>>

Control and prevention of cardiovascular risk factors – the certain way for acute coronary syndrome mortality drop summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив