Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 2/2007

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Комбинирана информативна стойност на промените в изходната електрокардиограма и тропонин Т за ранната рискова стратификация на пациентите с остър коронарен синдром без ST-елевация резюме>>

Исхемична болест на сърцето при млади жени – рискови фактори, клинична и ангиографска характеристика резюме>>

Проблеми в процеса на ранната следоперативна рехабилитация при пациенти в напреднала възраст (над 75 год.) на два продукта, съдържащи Indapamide резюме>>

Moxogamma ® в съвременната антихипертензивна терапия – личен опит резюме>>

Complementary prognostic information of the admission electrocardiogram and troponin t for early risk stratification in patients with acute coronary syndromes without ST segment elevation summary>>

Ischemic heart diseas е in young women – risk factors, clinical and angiographic characterization summary>>

Common problems in elderly patients during early post-surgical rehabilitation summary>>

Comparative bioavailability of two Indapamide containing drugs

Man moxogamma ® in contemporary antihypertensive treatment – personal experience summary>>

ОБЗОРИ
REVIEWS

Неинвазивни маркери за стратифициране на аритмогенния риск при пациенти с артериална хипертония. Част II. Значение на вариабилитета на сърдечната честота резюме>>

Noninvasive markers for arrhythmogenic risk stratification in hypertensive patients . ІI. Role of heart rate variability summary>>

РЕФЕРАТИ

Перкутанна коронарна интервенция при функционално незначима стеноза

Неоваскуларизация на плаката и антиангиогенна терапия на атеросклерозата

Сравнение между корелацията на метода rebreathing и ехокардиографията при пациенти със сърдечна недостатъчност и умерена до тежка митрална регургитация

© 2007-2008

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив