Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 2/2006

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

Ефектът на висока доза аторвастатин при млади мъже с ИБС и с изразена хиперхолестеролемия върху концентрацията на С-реактивния протеин и на серумния амилоид А. резюме>>

Effect of high dose atorvastatin on the concentrations of c-reactive protein and serum amyloid А in young male patients with cad and marked hypercholesterolemia. summary>>

ОБЗОРИ
REVIEWS

Остър инфаркт на миокарда със ST -елевация. резюме>>

Климакс и сърдечно-съдови заболявания. резюме>>

Временна електростимулация – практически поглед. резюме>>

Acute myocardial infarction with ST elevation. summary>>

Clima c terium and cardiovascular diseases. summary>>

Temporary electrostimulation – a practical approach. summary>>

РЕФЕРАТИ

Тотален артериален коронарен байпас. Резултати от дългосрочно изследване

Основни принципи на лечение при аневризма на аортата

© 2007-2008

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив