Издания на ЦМБ

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
кардиологията, детската кардиология, гръдната хирургия, сърдечната хирургия, съдовата хирургия

начало
настоящ брой
към авторите
контакти
архив

Бр. 1/2017

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

И. Даскалов, А. Чобанов, Д. Станишева, Д. Стойчев и М. Младенова.
Белодробен ултразвук за оценка на пациенти
с диспнея в спешното отделение резюме>>

И. Даскалов, Д. Стойчев, М. Младенова, А. Чобанов и Д. Станишева.
Оценка на левокамерната систолна функция в условията на лош ехокардиографски прозорец резюме>>

Ж. Колев и Т. Веков.
Влияние на лекарствени политики за референтно ценообразуване и генерично навлизане върху цените на реимбурсираните лекарствени продукти в България резюме>>

Е. Стайкова, М. Радкова и Т. Донова.
Скрининг-тест за депресия при пациенти с исхемична болест на сърцето и инвазивна коронарна реваскуларизация резюме>>

I. Daskalov, A. Chobanov, D. Stanisheva, D. Stoichev and M. Mladenova.
Lung ultrasound for assessment of acute dyspnea in emergency ward summary>>

I. Daskalov, D. Stoichev, M. Mladenova, A. Chobanov and D. Stanisheva.
Evaluation of the left ventricular systolic function in poor image quality conditions summary>>

Zh. Kolev and T. Vekov.
The impact of drug policies of reference pricing and generics adoption on the prices of reimbursed drug products in Bulgaria summary>>

E. Staikova, M. Radkova and T. Donova.
Screening test for depression in patients with ischemic heart disease and invasive coronary revascularisation summary>>

ОБЗОРИ

REVIEWS

Л. Демиревска, Д. Гочев, Е. Одисеева и Н. Петров.
Сърдечна недостатъчност, индуцирана от анестетици резюме>>

Б. Славчев и Т. Донова.
Внезапна сърдечна смърт и ресинхронизираща терапия резюме>>

L. Demirevska, D. Gothev, E. Odiseeva and N. Petrov.
Heart failure indused byanesthetics
B. Slavchev and T. Donova.
Sudden cardiac death and cardiac resynchronization therapy summary>>

 

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

CASE REPORTS

 

С. Денчев, С. Димитров, М. Господинова и Н. Емилова.
Клиничен случай на исхемичен мозъчен инсулт във връзка с тако-цубо кардиомиопатия, асоциирана с пристъп на предсърдно мъждене резюме>>

S. Denchev, S. Dimitrov, M. Gospodinova and N. Emilova.
А clinical case of stroke related with takotsubo cardiomyopathy and atrial fibrillation summary>>

© 2007-2009

начало|| настоящ брой || към авторите || контакти || архив